ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

Ποιά στελέχη, γιά ποιές ΔΕΚΟ;

Ἕνας ἱκανός καί ταλαντοῦχος μάνατζερ
θά πρέπει νά διαθέτει σοβαρά
ψυχικά ἀποθέματα
γιά νά ἀναλάβει τή διοίκηση καί διαχείριση
μιᾶς δημόσιας ἐπιχείρησης
ἤ ἑνός Δημοσίου Ὀργανισμοῦ

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ Δημόσιες Ἐπιχειρήσεις καί σχεδόν ὅλοι οἱ Δημόσιοι Ὀργανισμοί βρίσκονται σέ τραγική οἰκονομική κατάσταση καί πολύ δύσκολα ἀνταποκρίνονται στήν ἀποστολή τους. Κλασική ἀπό τήν ἄποψη αὐτή εἶναι ἡ περίπτωση τῆς ΔΕΗ, ἡ ὁποία ἀπειλεῖται μέ κατάρρευση.

Στό παρελθόν οἱ ΔΕΚΟ, μέ ἤ χωρίς ἐγγύηση τοῦ Δημοσίου, μποροῦσαν νά ἀντλήσουν κεφάλαια ἀπό τίς ἀγορές. Ἔτσι, μέ ὑπερδανεισμό, εἶχαν τή δυνατότητα νά κάνουν κομματικές προσλήψεις καί νά προωθοῦν τό πολιτικό πελατειακό σύστημα. Σήμερα ἡ δυνατότητά τους αὐτή εἶναι μηδενική. Κατά συνέπεια ἡ ἐπιβίωση τῶν ΔΕΚΟ ἐξαρτᾶται ἀπό τά ἀποτελέσματά τους. Μόνον ἄν γίνουν κερδοφόρες, ἀποτελεσματικές καί φιλικές πρός τίς ἀγορές θά μπορέσουν νά τά βγάλουν πέρα. Ἐπίσης, στό μέτρο πού ἡ Ἑλλάδα ἔκανε ὅ,τι μποροῦσε γιά νά δείχνει ὅτι εἶναι ἐχθρική πρός τίς ἰδιωτικές ἐπενδύσεις, στήν οὐσία ὑπονόμευε καί τήν πρόσβαση τῶν ΔΕΚΟ στίς διεθνεῖς κεφαλαιαγορές, ἀπό τίς ὁποῖες θά μποροῦσαν νά ἀντληθοῦν κάποια κεφάλαια. Τό ἴδιο βέβαια ἰσχύει καί γιά τίς ἰδιωτικοποιήσεις. Ἡ προώθησή τους ἀπαιτεῖ μεγάλα ἀποθέματα ἐμπιστοσύνης πρός τήν ἑλληνική οἰκονομία, ἀλλά καί πρός τίς μεταρρυθμίσεις πού ἀπό χρόνια τώρα πρέπει νά γίνουν.

Πέρα ὅμως ἀπό ὅλα τά παραπάνω, πού εἶναι τό πλαίσιο γιά νά ἐπιτευχθεῖ ἡ ἐξυγίανσή τους, οἱ ΔΕΚΟ χρειάζονται καί τούς κατάλληλους ἀνθρώπους. Καί αὐτοί οἱ τελευταῖοι σέ καμμία περίπτωση δέν βρίσκονται στούς «κομματικούς σωλῆνες». Ἄλλοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι πού κολλᾶνε ἔνσημα καί ἄλλοι ὅλοι αὐτοί πού ἀνεβάζουν ἀφίσες. Ἄλλοι οἱ τεχνοκράτες πού γνωρίζουν τί εἶναι ἡ 4η βιομηχανική ἐπανάσταση καί πῶς λειτουργοῦν σήμερα οἱ παγκόσμιες ἀγορές καί ἄλλοι αὐτοί πού περιμένουν πῶς καί πῶς νά δοῦν τό βάζο μέ τό μέλι. Καί βέβαια ἀδημονοῦν νά βάλουν μέσα τό χέρι. Δυστυχῶς ὅμως, στόν ἑλληνικό δημόσιο τομέα, οἱ ἱκανοί δέν εἶναι εὐπρόσδεκτοι. Ἀκόμα χειρότερα ὅμως, ἀκόμα καί ἄν ἤθελαν νά βοηθήσουν τή χώρα, θά πρέπει νά θεωρεῖται βέβαιο ὅτι στό τέλος θά τούς περιμένουν δυσάρεστες δικαστικές περιπέτειες. Πέρα ἀπό τίς σίγουρες περικοπές στήν ἀμοιβή τῆς ἐργασίας τους.

Ὑπό αὐτές τίς συνθῆκες τό ὑπερ-Ταμεῖο πού ὑποτίθεται ὅτι ζητᾶ νά βρεῖ ἱκανά στελέχη γιά νά ἐπανδρώσει τίς ΔΕΚΟ, θά πρέπει νά καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες γιά νά βρεῖ τούς ἀνθρώπους πού πρέπει.

Κατά κύριο δέ λόγο θά πρέπει νά λάβει σοβαρά ὑπόψη του τό θεσμικό πλαίσιο μέσα στό ὁποῖο καταξιωμένοι μάνατζερς θά κληθοῦν νά πάρουν σοβαρές ἀποφάσεις. Ἰδιαίτερα δέ σήμερα, ὅπου πέρα ἀπό αὐτεπάγγελτες διώξεις κατά λειτουργῶν τοῦ Δημοσίου, γιά πράξεις πού ἀφοροῦν ἄμεσα τό δημόσιο συμφέρον, διοικητές καί ἀνώτερα στελέχη ΔΕΚΟ μποροῦν νά διώκονται καί μετά ἀπό μηνύσεις συνδικαλιστῶν τῆς ἑταιρείας γιά παράδειγμα. Μπορεῖ, λόγου χάρη, νά μήν ἀρέσει ἕνας πρόεδρος σέ κάποιους ἀνθρώπους τῆς δημόσιας ἑταιρείας καί νά βρεθεῖ μπλεγμένος γιά κάποια χρόνια σέ περιπέτειες πού θά πληρώνει καί ἀπό τήν τσέπη του. Περιπέτειες πού θά τόν διασύρουν κοινωνικά καί θά τοῦ δημιουργοῦν μύρια ὅσα οἰκογενειακά καί ψυχολογικά προβλήματα. Τό δέ κόστος αὐτῶν τῶν προβλημάτων εἶναι πολύ πιό σοβαρό ἀπό ὁτιδήποτε ἄλλο. Εἶναι λοιπόν ἐπείγουσα ἡ ἀνάγκη γιά τή νέα κυβέρνηση, τό θέμα αὐτό νά τό δεῖ πολύ σοβαρά καί ἀπό ὅλες τίς πτυχές του, ἄν ὄντως θέλει νά ἐκσυγχρονίσει τόν δημόσιο τομέα. Διαφορετικά στό ἐπίπεδο τῶν ΔΕΚΟ θά ἔχουμε μία ἀπό τά ἴδια καί αὐτό εἶναι ἕνα στοιχεῖο πού ἀποτρέπει ἐπενδύσεις ἀντί νά τίς προσελκύει. Γίναμε ἀρκούντως κατανοητοί ἤ χρειάζεται καί εἰδικό σκίτσο;

Καλές λοιπόν οἱ πρωτοβουλίες τῆς Κυβέρνησης νά τοποθετήσει εἰδικούς σέ σοβαρά πόστα, πλήν ὅμως τό ὅλο θέμα θά πρέπει νά τό ἀντιμετωπίσει σ’ ὅλες του τίς νομικές διαστάσεις. Καί ἀπό τήν ἄποψη αὐτή, μιά ρεαλιστική καί ἔξυπνη διόρθωση τοῦ νέου Ποινικοῦ Κώδικα προσφέρεται ὡς τροφή γιά σκέψη. Ἐπισημαίνουμε ἐπίσης ὅτι στήν ἐποχή τῶν fake news πού ζοῦμε γιά τούς μάνατζερς πού λαμβάνουν ἀποφάσεις, οἱ καιροί δέν εἶναι καθόλου εὔκολοι. Καί ὁ νοῶν νοείτω.

*Ἐπίτιμος Διεθνής Πρόεδρος
Ἕνωσης Εὐρωπαίων
Δημοσιογράφων
apapandropoulos@hotmail.com

Απόψεις

Εστία Επενδυτική: Ασφαλιστικά μέτρα για τον τρόπο που επελέγησαν τα Μ.Μ.Ε. της «λίστας Πέτσα»

Εφημερίς Εστία
Kαταθέσαμε σήμερα ασφαλιστικά μέτρα για τον τρόπο που επελέγησαν  τα Μ.Μ.Ε.,  στα οποία διανεμήθηκε το περίφημο κονδύλι των 20 εκ. (διαδικασίες, κριτήρια κλπ.)

Ανεύθυνοι στρέφουν τις μαθητικές καταλήψεις εναντίον της αμύνης της χώρας

Εφημερίς Εστία
Ὕποπτα παιγνίδια καί ρεσιτάλ λαϊκισμοῦ σέ δύσκολους καιρούς

Τῶν ἀχράντων μυστηρίων

Μανώλης Κοττάκης
EXEI KANEI ἡ Κυβέρνηση λάθη στήν διαχείριση τῆς πανδημίας; Προφανῶς καί σοβαρά

Κλείνουν τά περίπτερα, μίνι μάρκετ καί κάβες ἀπό τά μεσάνυκτα

Εφημερίς Εστία
Γιά νά περιορισθεῖ ἡ συγκέντρωσις τῶν νέων στίς πλατεῖες

Ἡ φτώχεια θέλει καλοπέραση καί χιοῦμορ!

Δημήτρης Καπράνος
Ἄν τά πράγματα εἶναι ὅπως τά φαντάζομαι, δέν πρέπει νά ὑπάρχει Ἕλληνας ὁ ὁποῖος δέν ὀφείλει χρήματα