Ποιά στελέχη, γιά ποιές ΔΕΚΟ;

Ἕνας ἱκανός καί ταλαντοῦχος μάνατζερ
θά πρέπει νά διαθέτει σοβαρά
ψυχικά ἀποθέματα
γιά νά ἀναλάβει τή διοίκηση καί διαχείριση
μιᾶς δημόσιας ἐπιχείρησης
ἤ ἑνός Δημοσίου Ὀργανισμοῦ

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ Δημόσιες Ἐπιχειρήσεις καί σχεδόν ὅλοι οἱ Δημόσιοι Ὀργανισμοί βρίσκονται σέ τραγική οἰκονομική κατάσταση καί πολύ δύσκολα ἀνταποκρίνονται στήν ἀποστολή τους. Κλασική ἀπό τήν ἄποψη αὐτή εἶναι ἡ περίπτωση τῆς ΔΕΗ, ἡ ὁποία ἀπειλεῖται μέ κατάρρευση.

Στό παρελθόν οἱ ΔΕΚΟ, μέ ἤ χωρίς ἐγγύηση τοῦ Δημοσίου, μποροῦσαν νά ἀντλήσουν κεφάλαια ἀπό τίς ἀγορές. Ἔτσι, μέ ὑπερδανεισμό, εἶχαν τή δυνατότητα νά κάνουν κομματικές προσλήψεις καί νά προωθοῦν τό πολιτικό πελατειακό σύστημα. Σήμερα ἡ δυνατότητά τους αὐτή εἶναι μηδενική. Κατά συνέπεια ἡ ἐπιβίωση τῶν ΔΕΚΟ ἐξαρτᾶται ἀπό τά ἀποτελέσματά τους. Μόνον ἄν γίνουν κερδοφόρες, ἀποτελεσματικές καί φιλικές πρός τίς ἀγορές θά μπορέσουν νά τά βγάλουν πέρα. Ἐπίσης, στό μέτρο πού ἡ Ἑλλάδα ἔκανε ὅ,τι μποροῦσε γιά νά δείχνει ὅτι εἶναι ἐχθρική πρός τίς ἰδιωτικές ἐπενδύσεις, στήν οὐσία ὑπονόμευε καί τήν πρόσβαση τῶν ΔΕΚΟ στίς διεθνεῖς κεφαλαιαγορές, ἀπό τίς ὁποῖες θά μποροῦσαν νά ἀντληθοῦν κάποια κεφάλαια. Τό ἴδιο βέβαια ἰσχύει καί γιά τίς ἰδιωτικοποιήσεις. Ἡ προώθησή τους ἀπαιτεῖ μεγάλα ἀποθέματα ἐμπιστοσύνης πρός τήν ἑλληνική οἰκονομία, ἀλλά καί πρός τίς μεταρρυθμίσεις πού ἀπό χρόνια τώρα πρέπει νά γίνουν.

Πέρα ὅμως ἀπό ὅλα τά παραπάνω, πού εἶναι τό πλαίσιο γιά νά ἐπιτευχθεῖ ἡ ἐξυγίανσή τους, οἱ ΔΕΚΟ χρειάζονται καί τούς κατάλληλους ἀνθρώπους. Καί αὐτοί οἱ τελευταῖοι σέ καμμία περίπτωση δέν βρίσκονται στούς «κομματικούς σωλῆνες». Ἄλλοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι πού κολλᾶνε ἔνσημα καί ἄλλοι ὅλοι αὐτοί πού ἀνεβάζουν ἀφίσες. Ἄλλοι οἱ τεχνοκράτες πού γνωρίζουν τί εἶναι ἡ 4η βιομηχανική ἐπανάσταση καί πῶς λειτουργοῦν σήμερα οἱ παγκόσμιες ἀγορές καί ἄλλοι αὐτοί πού περιμένουν πῶς καί πῶς νά δοῦν τό βάζο μέ τό μέλι. Καί βέβαια ἀδημονοῦν νά βάλουν μέσα τό χέρι. Δυστυχῶς ὅμως, στόν ἑλληνικό δημόσιο τομέα, οἱ ἱκανοί δέν εἶναι εὐπρόσδεκτοι. Ἀκόμα χειρότερα ὅμως, ἀκόμα καί ἄν ἤθελαν νά βοηθήσουν τή χώρα, θά πρέπει νά θεωρεῖται βέβαιο ὅτι στό τέλος θά τούς περιμένουν δυσάρεστες δικαστικές περιπέτειες. Πέρα ἀπό τίς σίγουρες περικοπές στήν ἀμοιβή τῆς ἐργασίας τους.

Ὑπό αὐτές τίς συνθῆκες τό ὑπερ-Ταμεῖο πού ὑποτίθεται ὅτι ζητᾶ νά βρεῖ ἱκανά στελέχη γιά νά ἐπανδρώσει τίς ΔΕΚΟ, θά πρέπει νά καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες γιά νά βρεῖ τούς ἀνθρώπους πού πρέπει.

Κατά κύριο δέ λόγο θά πρέπει νά λάβει σοβαρά ὑπόψη του τό θεσμικό πλαίσιο μέσα στό ὁποῖο καταξιωμένοι μάνατζερς θά κληθοῦν νά πάρουν σοβαρές ἀποφάσεις. Ἰδιαίτερα δέ σήμερα, ὅπου πέρα ἀπό αὐτεπάγγελτες διώξεις κατά λειτουργῶν τοῦ Δημοσίου, γιά πράξεις πού ἀφοροῦν ἄμεσα τό δημόσιο συμφέρον, διοικητές καί ἀνώτερα στελέχη ΔΕΚΟ μποροῦν νά διώκονται καί μετά ἀπό μηνύσεις συνδικαλιστῶν τῆς ἑταιρείας γιά παράδειγμα. Μπορεῖ, λόγου χάρη, νά μήν ἀρέσει ἕνας πρόεδρος σέ κάποιους ἀνθρώπους τῆς δημόσιας ἑταιρείας καί νά βρεθεῖ μπλεγμένος γιά κάποια χρόνια σέ περιπέτειες πού θά πληρώνει καί ἀπό τήν τσέπη του. Περιπέτειες πού θά τόν διασύρουν κοινωνικά καί θά τοῦ δημιουργοῦν μύρια ὅσα οἰκογενειακά καί ψυχολογικά προβλήματα. Τό δέ κόστος αὐτῶν τῶν προβλημάτων εἶναι πολύ πιό σοβαρό ἀπό ὁτιδήποτε ἄλλο. Εἶναι λοιπόν ἐπείγουσα ἡ ἀνάγκη γιά τή νέα κυβέρνηση, τό θέμα αὐτό νά τό δεῖ πολύ σοβαρά καί ἀπό ὅλες τίς πτυχές του, ἄν ὄντως θέλει νά ἐκσυγχρονίσει τόν δημόσιο τομέα. Διαφορετικά στό ἐπίπεδο τῶν ΔΕΚΟ θά ἔχουμε μία ἀπό τά ἴδια καί αὐτό εἶναι ἕνα στοιχεῖο πού ἀποτρέπει ἐπενδύσεις ἀντί νά τίς προσελκύει. Γίναμε ἀρκούντως κατανοητοί ἤ χρειάζεται καί εἰδικό σκίτσο;

Καλές λοιπόν οἱ πρωτοβουλίες τῆς Κυβέρνησης νά τοποθετήσει εἰδικούς σέ σοβαρά πόστα, πλήν ὅμως τό ὅλο θέμα θά πρέπει νά τό ἀντιμετωπίσει σ’ ὅλες του τίς νομικές διαστάσεις. Καί ἀπό τήν ἄποψη αὐτή, μιά ρεαλιστική καί ἔξυπνη διόρθωση τοῦ νέου Ποινικοῦ Κώδικα προσφέρεται ὡς τροφή γιά σκέψη. Ἐπισημαίνουμε ἐπίσης ὅτι στήν ἐποχή τῶν fake news πού ζοῦμε γιά τούς μάνατζερς πού λαμβάνουν ἀποφάσεις, οἱ καιροί δέν εἶναι καθόλου εὔκολοι. Καί ὁ νοῶν νοείτω.

*Ἐπίτιμος Διεθνής Πρόεδρος
Ἕνωσης Εὐρωπαίων
Δημοσιογράφων
[email protected]

Απόψεις

Πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Ἀναπαραγωγῆς ἡ συντάκτις τοῦ νόμου γιά τά ὁμόφυλα

Εφημερίς Εστία
Ὁμαδικές ἀποχωρήσεις καί ἀντικαταστάσεις βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας ὅπως οἱ Εὐριπίδης Στυλιανίδης, Γιάννης Ἀδριανός καί Ξενοφῶν Μπαρολιάκος ἀπό τήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν – Ὁ κ. Μητσοτάκης προκαλεῖ τήν βάση τῆς Νέας Δημοκρατίας

Σέ δίνη διαρκείας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
Τέσσερα παγωτά ἀπό τό ψυγεῖο περιπτέρου, δύο μικροί «πύραυλοι» καί δύο ξυλάκια, 10,80 εὐρώ τό σύνολο.

Τί ἀπαντᾶ ὁ Πρωθυπουργός στούς κ.κ. Καραμανλῆ καί Σαμαρᾶ

Εφημερίς Εστία
Πολιτικά μηνύματα καί ἀπαντήσεις σέ ὅσους τοῦ ἀσκοῦν κριτική γιά τήν κυβερνητική πολιτική καί τήν πορεία πού ἔχει χαράξει ἡ ΝΔ ἔστειλε χθές βράδυ ὁ Πρωθυπουργός.

Ἱσπανοί εἰς πανί σχεδιάζουν ἱσπανικά

Δημήτρης Καπράνος
Σέ μιά ἀπό τίς πολύ λίγες συζητήσεις πού εἶχα μέ τόν Δημήτρη Καρέλα, τόν ἄνθρωπο πού ἐπεδίωξε, στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ΄50, νά ἀπογειώσει τό ἑλληνικό (μίζερο τότε καί ἄγνωστο διεθνῶς) ποδόσφαιρο μέ τήν ἔνταξη στόν ἱστορικό Ἐθνικό Πειραιῶς τῶν μεγάλων Οὕγγρων ποδοσφαιριστῶν πού εἶχαν καταπλήξει τήν ὑφήλιο μέ τήν ἐθνική τους ὁμάδα (Πούσκας, Λόραντ, Τσίμπορ, Χιντεγκούτι, Ντόλγκος κ.ἄ.) μοῦ εἶχε πεῖ μέ πικρία:

Παρασκευή, 17 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ «ΚΡΙΣ-ΚΡΑΦΤ»