ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΡΟΠΟΝ!

Ἐκ Ῥώμης τηλεγραφοῦν: «Ἐπί τοῦ Ἰταλικοῦ ὑπερωκεανείου “Σατούρνιο” ἀνεκαλύφθησαν 12 Ἕλληνες λαθρεπιβάται τούς ὁποίους ὁ κυβερνήτης τοῦ σκάφους θά παραδώσῃ εἰς τάς λιμενικάς ἀρχάς». Καθ’ ἥν στιγμήν, μεταναστεύουν ἐξ Ἑλλάδος -συμφώνως πρός χθεσινήν ἐπίσημον στατιστικήν- καί γέροντες 80,90 καί 99 ἀκόμη ἐτῶν, δέν εἶναι περίεργον, ὅτι μερικοί ζητοῦν νά φύγουν καί ὡς λαθρεπιβάται ἀκόμη ἀπό τόν καραμανλικόν παράδεισον. Εἶναι, ὅμως ἡ πρώτη φορά, καθ’ ἥν ἀνακαλύπτονται εἰς ἕνα πλοῖον 12 μαζῆ! Αὐτό πλέον, ἠμπορεῖ νά χαρακτηρισθῇ, ὡς… λαθροκρουαζιέρα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΩΣ ΘΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΗ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

Τό ὑπουργεῖον Συγκοινωνιῶν ἐζήτησεν ἀπό τόν Ο.Τ.Ε., ὅπως ἐγκαταστήσῃ εἰδικάς συσκευάς διά τήν ἑνιαίαν ρύθμισιν τῶν 10 ὡρολογίων, τά ὁποῖα θά τοποθετηθοῦν εἰς τάς ἀφετηρίας τῶν λεωφορειακῶν γραμμῶν, πρός παρακολούθησιν τῆς ἀκριβοῦς τηρήσεως τῶν δρομολογίων τῶν λεωφορείων.

ΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπ. Γεωργίας, αἱ μέχρι τοῦ παρελθόντος Σαββάτου ἐξαχθεῖσαι ποσότητες πορτοκαλιῶν ἀνῆλθον εἰς 43.700 τόννους, λεμονιῶν εἰς 33.500 καί τῶν μήλων εἰς 35.450 τόννους.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;