ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΡΟΠΟΝ!

Ἐκ Ῥώμης τηλεγραφοῦν: «Ἐπί τοῦ Ἰταλικοῦ ὑπερωκεανείου “Σατούρνιο” ἀνεκαλύφθησαν 12 Ἕλληνες λαθρεπιβάται τούς ὁποίους ὁ κυβερνήτης τοῦ σκάφους θά παραδώσῃ εἰς τάς λιμενικάς ἀρχάς». Καθ’ ἥν στιγμήν, μεταναστεύουν ἐξ Ἑλλάδος -συμφώνως πρός χθεσινήν ἐπίσημον στατιστικήν- καί γέροντες 80,90 καί 99 ἀκόμη ἐτῶν, δέν εἶναι περίεργον, ὅτι μερικοί ζητοῦν νά φύγουν καί ὡς λαθρεπιβάται ἀκόμη ἀπό τόν καραμανλικόν παράδεισον. Εἶναι, ὅμως ἡ πρώτη φορά, καθ’ ἥν ἀνακαλύπτονται εἰς ἕνα πλοῖον 12 μαζῆ! Αὐτό πλέον, ἠμπορεῖ νά χαρακτηρισθῇ, ὡς… λαθροκρουαζιέρα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΩΣ ΘΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΗ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

Τό ὑπουργεῖον Συγκοινωνιῶν ἐζήτησεν ἀπό τόν Ο.Τ.Ε., ὅπως ἐγκαταστήσῃ εἰδικάς συσκευάς διά τήν ἑνιαίαν ρύθμισιν τῶν 10 ὡρολογίων, τά ὁποῖα θά τοποθετηθοῦν εἰς τάς ἀφετηρίας τῶν λεωφορειακῶν γραμμῶν, πρός παρακολούθησιν τῆς ἀκριβοῦς τηρήσεως τῶν δρομολογίων τῶν λεωφορείων.

ΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπ. Γεωργίας, αἱ μέχρι τοῦ παρελθόντος Σαββάτου ἐξαχθεῖσαι ποσότητες πορτοκαλιῶν ἀνῆλθον εἰς 43.700 τόννους, λεμονιῶν εἰς 33.500 καί τῶν μήλων εἰς 35.450 τόννους.

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923