Πέμπτη, 5 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΣΑΝ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ!»

Εἰς τηλεγράφημά του πρός τόν πρόεδρον τῆς Ἀλγερίας, ὁ κ. ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν, ἀγγέλλει τήν ἀναγνώρισιν τῆς Ἀλγερινῆς ἀνεξαρτησίας ὑπό τῆς Ἑλλάδος, καί ἐκφράζει «τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους». Βεβαίως, ὁ κ. Τοσίτσας, δέν ἠμποροῦσε νά μή ἀποστείλῃ τό τηλεγράφημα αὐτό, ἀφοῦ ἀνάλογα ἀπέστειλαν ὅλαι αἱ Κυβερνήσεις τοῦ κόσμου· ἀσφαλῶς, ὅμως, οἱ ἡγέται τῆς ἐλευθέρας Ἀλγερίας, ὅταν τό ἀνέγνωσαν, θά ἐσκέφθησαν διά τόν ὑπονομεύσαντα τήν αὐτοδιάθεσιν τῆς Κύπρου: «Σάν δέν ντρέπεται, ἄς μᾶς συγχαίρῃ!…».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο κ. ΩΝΑΣΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΝ

Καθ’ ἅ πληροφορούμεθα, ὁ κ. Ἀρ. Ὠνάσης ἐπεσκέφθη προχθές, τήν ὑπηρεσίαν πολιτικῆς ἀεροπορίας –ἐνδεχομένως δέ, θά τήν ἐπισκεφθῇ καί σήμερον– καί εἶχε συνομιλίαν ἐπί διαφόρων θεμάτων, ἀφορώντων εἰς τάς σχέσεις τῆς Ἑταιρείας μέ τό Δημόσιον. Τά ἀναγραφέντα χθές, ὅτι ἡ συνεργασία τοῦ κ. Ὠνάση μέ τάς ὑπηρεσίας τῆς Πολιτικῆς Ἀεροπορίας ἀφεώρα τό χρέος τῆς «Ὀλυμπιακῆς», δέν ἀνταποκρίνονται, ὡς μᾶς ἐδηλώθη ἐκ τῆς ἑταιρείας, πρός τήν ἀλήθειαν, διότι, ὡς ἤδη ἠγράφη εἰς τήν «Ἑστίαν», βάσει σχετικῶν πληροφοριῶν ἐκ τῆς «Ὀλυμπιακῆς», παρόμοιον χρέος δέν ὑφίσταται.

Απόψεις

Πεκῖνο στηρίζει Ἀθήνα σέ ΟΗΕ γιά τήν κυριαρχία τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κίνας, ἡ ὁποία εἶναι Μόνιμο Μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, ἐδήλωσε ὅτι τό Πεκῖνο προασπίζει τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος μετά ἀπό συνάντηση μέ τόν Ἕλληνα ὁμόλογό του

Ἡ τρέλα τῶν ἀνθρώπων

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ δημοσιογράφοι εἴμαστε ἐδῶ, ὑποτίθεται, γιά νά ἀπαντᾶμε

Κατεγράφησαν 5.140 περιστατικά ἐνδοοικογενειακῆς βίας

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐξηγήσεις Θεοδωρικάκου

Ὁδεύουμε πρός ἕναν ἀπρόβλεπτο χειμῶνα

Δημήτρης Καπράνος
Θυμᾶμαι μία ἐποχή, κατά τή διάρκεια τῆς Ἑπταετίας…

Σάββατο, 4 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ