ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη, 4 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΦΙΛΗΣΥΧΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

«Οἱ κάτοικοι τῆς Ἰταλικῆς πρωτεουούσης ἐχαιρέτισαν τό Νέον Ἔτος μέ τόν συνήθη των θορυβώδη τρόπον, ρίπτοντες εἰς τά ὁδούς φιάλας, πιάτα καί ἄλλα παλαιά ἀντικείμενα. Αἱ κροτίδες καί τά ἄλλα ἀντικείμενα πού ἐρρίφθησαν εἰς τάς ὁδούς προεκάλεσαν δαιμονιώδη θόρυβον, εἰς δέ τάς παρά τόν Τίβεριν συνοικίας, οἱ ἑορτασταί συνεπλάκησαν μετά τῶν φιλησύχων συμπολιτῶν των, οἱ ὁποῖοι διεμαρτύροντο διότι διεταράχθη ὁ ὕπνος των». Ἀκόμη καί τήν Πρωτοχρονιάν, οἱ Ρωμαῖοι δέν ἤθελαν νά τούς ταράξῃ κανείς τόν ὕπνον τους. Ἐνῷ ἐδῶ, εἰς τάς Ἀθήνας, αὐτοί οἱ θόρυβοι γίνονται καθημερινῶς, μέχρι τῶν πρωϊνῶν ὡρῶν, χωρίς νά διαμαρτύρεται κανείς!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀστεροσκοπείου ἐξεδόθη, τήν πρωίαν, ἡ κάτωθι ἀνακοίνωσις: «Σήμερον τήν 2 ὥραν 46΄ 7΄΄ ἀνεγράφη, ὑπό τῶν σεισμογράφων Ἀθηνῶν, ἀσθενής σεισμική δόνησις, προερχομένη ἐξ ἀποστάσεως 50 χιλιομέτρων βορειοβορειοανατολικῶς τῶν Ἀθηνῶν. Τῆς δονήσεως ταύτης προηγήθησαν 12 ἐλαφραί δονήσεις καί ἐπηκολούθησαν ἕτεραι 7 ἐκ τῆς αὐτῆς περιοχῆς. Αἱ δονήσεις αὗται ἐγένοντο αἰσθηταί εἰς Ἀθήνας, Λούτσαν καί Χαλκίδα».

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ