Πέμπτη, 4 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΦΙΛΗΣΥΧΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

«Οἱ κάτοικοι τῆς Ἰταλικῆς πρωτεουούσης ἐχαιρέτισαν τό Νέον Ἔτος μέ τόν συνήθη των θορυβώδη τρόπον, ρίπτοντες εἰς τά ὁδούς φιάλας, πιάτα καί ἄλλα παλαιά ἀντικείμενα. Αἱ κροτίδες καί τά ἄλλα ἀντικείμενα πού ἐρρίφθησαν εἰς τάς ὁδούς προεκάλεσαν δαιμονιώδη θόρυβον, εἰς δέ τάς παρά τόν Τίβεριν συνοικίας, οἱ ἑορτασταί συνεπλάκησαν μετά τῶν φιλησύχων συμπολιτῶν των, οἱ ὁποῖοι διεμαρτύροντο διότι διεταράχθη ὁ ὕπνος των». Ἀκόμη καί τήν Πρωτοχρονιάν, οἱ Ρωμαῖοι δέν ἤθελαν νά τούς ταράξῃ κανείς τόν ὕπνον τους. Ἐνῷ ἐδῶ, εἰς τάς Ἀθήνας, αὐτοί οἱ θόρυβοι γίνονται καθημερινῶς, μέχρι τῶν πρωϊνῶν ὡρῶν, χωρίς νά διαμαρτύρεται κανείς!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀστεροσκοπείου ἐξεδόθη, τήν πρωίαν, ἡ κάτωθι ἀνακοίνωσις: «Σήμερον τήν 2 ὥραν 46΄ 7΄΄ ἀνεγράφη, ὑπό τῶν σεισμογράφων Ἀθηνῶν, ἀσθενής σεισμική δόνησις, προερχομένη ἐξ ἀποστάσεως 50 χιλιομέτρων βορειοβορειοανατολικῶς τῶν Ἀθηνῶν. Τῆς δονήσεως ταύτης προηγήθησαν 12 ἐλαφραί δονήσεις καί ἐπηκολούθησαν ἕτεραι 7 ἐκ τῆς αὐτῆς περιοχῆς. Αἱ δονήσεις αὗται ἐγένοντο αἰσθηταί εἰς Ἀθήνας, Λούτσαν καί Χαλκίδα».

Απόψεις

Ἀναζητεῖται ἐξιλαστήριο θῦμα

Εφημερίς Εστία
Γιά νά κρυφτοῦν ἀπό τίς εὐθῦνες τους

Ἀπουσία διευθύνσεως

Μανώλης Κοττάκης
ΑΞΙΟΤΙΜΕ κ. Πρωθυπουργέ, δέν εἶναι δίκαιο αὐτό πού κάνετε

Ὁ Στρατός καί τά ΕΚΑΜ δίπλα στούς ἐγκλωβισμένους

Εφημερίς Εστία
Ἀποζημίωσις 2.000 εὐρώ γιά τά «θύματα» τῆς Ἀττικῆς Ὁδοῦ καί 1.000 εὐρώ ἀπό τήν ΤΡΑΙΝΟΣΕ στούς ἐπιβάτες τῶν δρομολογίων Ἀθήνα-Θεσσαλονίκη

Ὅταν τό ἐπιτελικό κράτος ἀνατίθεται σέ λάθος χέρια…

Δημήτρης Καπράνος
Ἄς ἠρεμήσουμε τώρα καί ἄς σκεφθοῦμε λιγάκι

Παρασκευή, 26 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ