Πέμπτη, 4 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΠΕΙΡΑΤΙΝΑ

«Κατηγγέλθη εἰς τήν ἀστυνομίαν ὅτι κατά τήν χθεσινήν συνέλευσιν τῶν ἰδιοκτητῶν καί ὁδηγῶν “πειρατικῶν” αὐτοκινήτων εἰς τήν ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου 3 αἴθουσαν μιά γυναίκα, κάτοχος πειρατικοῦ αὐτοκινήτου, ἐπρότεινεν εἰς τούς συγκεντρωθέντας ὅπως δημιουργήσουν ταμεῖον ἀλληλοβοηθείας διά τούς συλλαμβανομένους καί καταδικαζομένους, τυχόν, συναδέλφους των». Ἡ πρότασις περί ἱδρύσεως ταμείου ἀλληλοβοηθείας… πειρατῶν, κατ’ ἀρχήν φαίνεται σόλοικος. Ἀλλά εἰς τήν χώραν μας, οἱ μέν πειραταί εἶναι τίμιοι βιοπαλαισταί, τό δέ Κράτος εἶναι συχνά ληστρικόν. Καί ἀπό ἀπόψεως αὐτῆς ἡ πρότασις τῆς ἐν λόγῳ πειρατίνας εἶναι πρακτική καί ἐντός τῆς Ἑλληνικῆς πραγματικότητος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΣΑΚΚΙΔΙΩΝ ΣΕΛΟΦΑΝ

Συμφώνως πρός ὁδηγίας τοῦ ἐν Βόννῃ Ἕλληνος ἐμπορικοῦ ἀκολούθου, ἀνεκοινώθη εἰς τάς συνεταιριστικάς ὀργανώσεις καί τούς ἐξαγωγεῖς ὅτι τά σκόρδα πρέπει νά προσφέρωνται ἐντός σακκιδίων ἐκ σελοφάν τῶν 100 γραμμαρίων. Ἐπίσης, ἀνεκοινώθη εἰς τάς ἐξαγωγικάς ἑταιρείας ὅτι τά κρόμμυα εἶναι περιζήτητα ἀπό τόν Ὁμοσπονδιακόν Σύνδεσμον Γερμανικῶν Καταστημάτων εἰδῶν διαίτης, ὡς ἐπίσης καί ᾑ πατάτες τῆς κιτρινοσάρκου ποικιλίας.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!