Πέμπτη, 4 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ὁ Ἑλληνικός Ὀργανισμός Τουρισμοῦ δι’ ἐγγράφου του πρός τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν συνιστᾶ ὅπως ὑποδειχθῇ εἰς τούς Δήμους καί Κοινότητας ὅτι ὀφείλουν νά κατασκευάσουν τάχιστα εὐπρεπῆ ἀφοδευτήρια, ἰδίως εἰς τάς περιοχάς ἀρχαιολογικῶν χώρων, πού ἐπισκέπτονται οἱ περιηγηταί». Πῶς ἀλλάζουν οἱ καιροί!… Ὁ Σουρῆς, μιά φορά κι’ ἕναν καιρό, ἐσατύριζε τούς Ρωμηούς, πού …ἀνεκουφίζοντο ἀθρόως εἰς τούς ἀρχαιολογικούς χώρους. Τώρα, τά κλασικά χέρια, μέ τούς δείκτας τεντωμένους, θά ἀκολουθοῦνται παντοῦ ἀπό τήν ἐπιγραφήν «πρός κοινοτικά ἀφοδευτήρια». Καί οἱ ξένοι θά… πείθωνται περί τοῦ νέου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ
Η ΥΙΟΘΕΣΙΑ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ.

Δικαστήριον τῆς Νίκαιας ἐκήρυξε σήμερον παράνομον τήν υἱοθεσίαν τοῦ Ἄλλαν Σάρλ ὑπό τοῦ Βρεταννοῦ συγγραφέως Σώμερσετ Μώμ. Ἡ ἀπόφασις ἐλήφθη κατόπιν ἀγωγῆς τῆς λαίδης Τζών Χόουκ, νομίμου θυγατρός τοῦ Ἄγγλου συγγραφέως. Ὁ Μώμ εἶχεν υἱοθετήσει τόν γραμματέα του κατόπιν τῶν ἐνεργειῶν τῆς θυγατρός του νά ἐμποδίσῃ τήν πώλησιν μέρους τῶν καλλιτεχνικῶν θησαυρῶν τοῦ πατρός της. Ταυτοχρόνως, ὁ 89ετής συγγραφεύς ἤγειρεν ἀγωγήν ἐναντίον τῆς θυγατρός του, ζητῶν τήν ἀπόδοσιν τῶν δώρων τά ὁποῖα τῆς προσέφερε, στηριχθείς εἰς τόν Γαλλικόν Κώδικα, ὁ ὁποῖος ἐπιτρέπει τοῦτο εἰς περίπτωσιν ἀγνωμοσύνης.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!