Πέμπτη, 4 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ὁ Ἑλληνικός Ὀργανισμός Τουρισμοῦ δι’ ἐγγράφου του πρός τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν συνιστᾶ ὅπως ὑποδειχθῇ εἰς τούς Δήμους καί Κοινότητας ὅτι ὀφείλουν νά κατασκευάσουν τάχιστα εὐπρεπῆ ἀφοδευτήρια, ἰδίως εἰς τάς περιοχάς ἀρχαιολογικῶν χώρων, πού ἐπισκέπτονται οἱ περιηγηταί». Πῶς ἀλλάζουν οἱ καιροί!… Ὁ Σουρῆς, μιά φορά κι’ ἕναν καιρό, ἐσατύριζε τούς Ρωμηούς, πού …ἀνεκουφίζοντο ἀθρόως εἰς τούς ἀρχαιολογικούς χώρους. Τώρα, τά κλασικά χέρια, μέ τούς δείκτας τεντωμένους, θά ἀκολουθοῦνται παντοῦ ἀπό τήν ἐπιγραφήν «πρός κοινοτικά ἀφοδευτήρια». Καί οἱ ξένοι θά… πείθωνται περί τοῦ νέου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ
Η ΥΙΟΘΕΣΙΑ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ.

Δικαστήριον τῆς Νίκαιας ἐκήρυξε σήμερον παράνομον τήν υἱοθεσίαν τοῦ Ἄλλαν Σάρλ ὑπό τοῦ Βρεταννοῦ συγγραφέως Σώμερσετ Μώμ. Ἡ ἀπόφασις ἐλήφθη κατόπιν ἀγωγῆς τῆς λαίδης Τζών Χόουκ, νομίμου θυγατρός τοῦ Ἄγγλου συγγραφέως. Ὁ Μώμ εἶχεν υἱοθετήσει τόν γραμματέα του κατόπιν τῶν ἐνεργειῶν τῆς θυγατρός του νά ἐμποδίσῃ τήν πώλησιν μέρους τῶν καλλιτεχνικῶν θησαυρῶν τοῦ πατρός της. Ταυτοχρόνως, ὁ 89ετής συγγραφεύς ἤγειρεν ἀγωγήν ἐναντίον τῆς θυγατρός του, ζητῶν τήν ἀπόδοσιν τῶν δώρων τά ὁποῖα τῆς προσέφερε, στηριχθείς εἰς τόν Γαλλικόν Κώδικα, ὁ ὁποῖος ἐπιτρέπει τοῦτο εἰς περίπτωσιν ἀγνωμοσύνης.

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.