Πέμπτη, 3 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ ΛΥΤΡΑ

Γράφει τό πρωϊνόν ὄργανον τῆς Μόσχας, εἰρωνευόμενον ὅσα εἶπεν ἡ κ. Κέννεδυ διά τήν γενναιότητα τῶν ἀπελευθερωθέντων καί ἐπανελθόντων ἐκ Κούβας αἰχμαλώτων τοῦ Κάστρο: «Καί νά σκεφθῇ κανείς ὅτι ἡ “γενναιότης” τῶν μισθοφόρων ὀπαδῶν τοῦ Μπατίστα στοίχισε στίς Ἡν. Πολιτεῖες 50.000 δολλάρια κατ’ ἄτομον διά πολεμικές ἐπανορθώσεις πρός τήν δημοκρατία τῆς Κούβας!…». Καί ἔπειτα, ὑπάρχουν οἱ ἰσχυριζόμενοι, ὅτι οἱ ἐρυθροί δέν ξεύρουν νά ὡραιοποιοῦν τά πράγματα! Ἀλλά ποῖος ξένος θά ἠμποροῦσεν, ὑπό τάς λέξεις «πολεμικαί ἐπανορθώσεις», νά ἀνακαλύψῃ τά… λύτρα πού ἐπληρώθησαν εἰς τόν λήσταρχον Φιδέλ Κάστρο διά νά ἀπελευθερώσῃ τούς ἀντιπάλους, πού ἐκράτει ὡς ὁμήρους;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΝ
ΤΩΝ ΔΥΟ ΛΗΣΤΩΝ

Οὐδεμίαν πρόοδον ἐσημείωσαν αἱ ἔρευναι τῆς Ἀστυνομίας διά τήν ἀνακάλυψιν τῶν δραστῶν τῆς ληστείας τῆς χρηματαποστολῆς τῆς Δ.Ε.Η., τήν 6.30΄ πρωινήν τῆς παραμονῆς τῆς Πρωτοχρονιᾶς εἰς τήν ὁδόν Σατωβριάνδου. Οὕτω καί σήμερον, διά τετάρτην ἡμέραν, οἱ «γκάγκστερς» παραμένουν ἀσύλληπτοι. Ἐν τῷ μεταξύ, διεψεύσθη ὑπό τῆς Γενικῆς Ἀσφαλείας, ὡς τελείως ἀνακριβής, ἡ ἀναγραφεῖσα πληροφορία καθ’ ἥν συνελήφθη σεσημασμένος κακοποιός μέ πλουσίαν γκαγκστερικήν δρᾶσιν εἰς Σικάγον τῆς Ἀμερικῆς, ὡς δράστης τῆς ληστείας.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…