ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη, 29 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΚΥΝΗΓΙΟΝ

Ἐπειδή ὑποτίθεται ὅτι ἡ μεγάλη πράγματι πυρκαϊά τῆς Πεντέλης προεκλήθη ἀπό τό ἀναμμένο τσιγάρο κάποιου ἀσυγχωρήτως ἀμελοῦς κυνηγοῦ, ὁ κ. Ὑφυπουργός τῆς Γεωργίας ἀπηγόρευσε τήν θήραν εἰς ὁλόκληρον τήν περιφέρειαν τοῦ νομοῦ Ἀττικῆς! Τί εἴδους σύστημα, ὅμως, εἶναι αὐτό; Μέ τήν ἰδίαν λογικήν τῆς ἀπαραδέκτου «συλλογικῆς εὐθύνης», θά ἦτο δυνατόν νά ἀπαγορευθῇ ἡ κυκλοφορία τῶν αὐτοκινήτων, διότι ἕνα αὐτοκίνητον ἐφόνευσε κάποιον! Ἐν τῷ μεταξύ, ὅμως, τό κράτος ἔχει εἰσπράξει τεράστια ποσά ἀπό τά παντοειδῆ τέλη τῶν ἀδειῶν κυνηγιοῦ, αἱ ὁποῖαι, ἐν τούτοις, ἀνακαλοῦνται σήμερον οὐσιαστικῶς, μέ ἕνα εὔκολον «φιρμάνι»! Καί, φυσικά, οὐδόλως σκέπτεται νά τά επιστρέψῃ…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Θ’ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ

Νέον ἀρχαιολογικόν μουσεῖον θά ἀνεγερθῇ, ὡς ἐγνώσθη, εἰς τήν περιοχήν τῶν πάρκων τῆς Ἀλεξανδρείας. Τό νέον τοῦτο μουσεῖον θά ἀντικαταστήσῃ τό παλαιόν Ἑλληνο-Ρωμαϊκόν, τό ὁποῖον εὑρίσκεται εἰς τό κέντρον τῆς πόλεως καί θά καταστῇ οὕτω δυνατόν ὅπως οἱ ἀρχαιολογικοί θησαυροί τῆς μεγάλης ἐποχῆς τῶν Πτολεμαίων ἐκτεθοῦν κατά τρόπον περισσότερον συγχρονισμένον. Τά ἐγκαίνια τοῦ νέου μουσείου διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ ὁποίου θά δαπανηθῇ ἥμισυ ἑκατομμύριον Αἰγυπτιακῶν λιρῶν θά γίνουν ἐπισήμως τόν Ἰούλιον τοῦ 1966.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ