Πέμπτη, 29 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΚΥΝΗΓΙΟΝ

Ἐπειδή ὑποτίθεται ὅτι ἡ μεγάλη πράγματι πυρκαϊά τῆς Πεντέλης προεκλήθη ἀπό τό ἀναμμένο τσιγάρο κάποιου ἀσυγχωρήτως ἀμελοῦς κυνηγοῦ, ὁ κ. Ὑφυπουργός τῆς Γεωργίας ἀπηγόρευσε τήν θήραν εἰς ὁλόκληρον τήν περιφέρειαν τοῦ νομοῦ Ἀττικῆς! Τί εἴδους σύστημα, ὅμως, εἶναι αὐτό; Μέ τήν ἰδίαν λογικήν τῆς ἀπαραδέκτου «συλλογικῆς εὐθύνης», θά ἦτο δυνατόν νά ἀπαγορευθῇ ἡ κυκλοφορία τῶν αὐτοκινήτων, διότι ἕνα αὐτοκίνητον ἐφόνευσε κάποιον! Ἐν τῷ μεταξύ, ὅμως, τό κράτος ἔχει εἰσπράξει τεράστια ποσά ἀπό τά παντοειδῆ τέλη τῶν ἀδειῶν κυνηγιοῦ, αἱ ὁποῖαι, ἐν τούτοις, ἀνακαλοῦνται σήμερον οὐσιαστικῶς, μέ ἕνα εὔκολον «φιρμάνι»! Καί, φυσικά, οὐδόλως σκέπτεται νά τά επιστρέψῃ…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Θ’ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ

Νέον ἀρχαιολογικόν μουσεῖον θά ἀνεγερθῇ, ὡς ἐγνώσθη, εἰς τήν περιοχήν τῶν πάρκων τῆς Ἀλεξανδρείας. Τό νέον τοῦτο μουσεῖον θά ἀντικαταστήσῃ τό παλαιόν Ἑλληνο-Ρωμαϊκόν, τό ὁποῖον εὑρίσκεται εἰς τό κέντρον τῆς πόλεως καί θά καταστῇ οὕτω δυνατόν ὅπως οἱ ἀρχαιολογικοί θησαυροί τῆς μεγάλης ἐποχῆς τῶν Πτολεμαίων ἐκτεθοῦν κατά τρόπον περισσότερον συγχρονισμένον. Τά ἐγκαίνια τοῦ νέου μουσείου διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ ὁποίου θά δαπανηθῇ ἥμισυ ἑκατομμύριον Αἰγυπτιακῶν λιρῶν θά γίνουν ἐπισήμως τόν Ἰούλιον τοῦ 1966.

Απόψεις

Την Κυριακή 28.07 με την Εστία: 50 χρόνια μεταπολίτευση

Εφημερίς Εστία
Στις 28.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: Πενήντα χρόνια μεταπολίτευση 1974 – 2004.

Τό λυκόφως τῆς ΕΕ σηματοδοτεῖ ἡ ἐπανεκλογή τῆς Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν

Εφημερίς Εστία
Ἀνατρέπει τίς θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ καί τοῦ Διαφωτισμοῦ ἡ καινοφανής θεωρία τῆς «δικτατορίας τῶν πλειοψηφιῶν» – «Φιλελεύθεροι» αὐτοί πού καθήλωσαν τήν Εὐρώπη – Τήν καταδικάζουν σέ «ἧττα ἐν ἀναμονῇ»

Ὄχι ἄλλα δάκρυα γιά τήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Πενῆντα χρόνια μετά τήν μαύρη ἡμέρα τῆς εἰσβολῆς τῶν Τούρκων στήν Κύπρο, ἀκόμη ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι μέ εὐχολόγια, δακρύβρεκτους λόγους καί ἐπικλήσεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, ἡ Κύπρος δέν πρόκειται νά ἀπελευθερωθεῖ.

Ὁ ΟΗΕ πιέζει τήν Λευκωσία: Ξηλῶστε τά συρματοπλέγματα γιά τούς μετανάστες

Εφημερίς Εστία
Ο ΟΗΕ ὑποχρεώνει τήν Κυπριακή Κυβέρνηση νά ἀφαιρέσει τό συρματόπλεγμα μήκους 14 χιλιομέτρων πού εἶχε τοποθετηθεῖ τό 2021 στήν Πράσινη Γραμμή προκειμένου νά ἀνακοποῦν οἱ μεταναστευτικές ροές ἀπό τό κατεχόμενο τμῆμα τῆς Μεγαλονήσου.

Ἐκεῖνο τό ξημέρωμα τοῦ Προφήτη Ἠλία…

Δημήτρης Καπράνος
Ἀνήμερα τοῦ Προφήτη Ἠλία! Σφύριζαν οἱ βόμβες στήν Κύπρο κι ἐδῶ ἀκούγαμε «Ἐλαφρά ἑλληνική μουσική καί τραγούδια».