Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Τί εἶναι πάλιν αὐτή ἡ αὐλική ἀνακοίνωσις περί τοῦ ἐνταφιασμοῦ τῆς πριγκηπίσσης Μαρίας τοῦ Γεωργίου, εἰς τούς βασιλικούς τάφους τοῦ Τατοΐου; «Ἡ ταφή -λέγει-ὑπῆρξεν ἁπλή καί ἀπέριττος, χωρίς ἐπικήδειον πομπήν καί παρουσία τῆς Α. Μ. τῆς Βασιλίσσης, τῶν τέκνων Αὐτῆς καί τῆς πριγκηπίσσης Εἰρήνης». «Ἁπλή καί ἀπέριττος» εἶναι κάτι ὡραῖον καί συγκινητικόν. «Χωρίς ἐπικήδειον πομπήν», ὅμως, τί σημαίνει; Ὅτι δέν ὑπῆρχεν ἱερεύς; Ὅτι δέν ἐψάλη ἕνα τρισάγιον ἤ τοὐλάχιστον μία εὐχή;… Εἶναι δυνατά αὐτά τά πράγματα, εἰς τούς τάφους τῶν Βασιλέων τῆς ὀρθοδόξου Ἑλλάδος;… Ἡ Κυβέρνησις καί τό Αὐλαρχεῖον ὀφείλουν μίαν ἐξήγησιν εἰς τήν Ἑλληνικήν κοινήν γνώμην!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΥΣΙΝ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Αἱ φοιτητικαί καί σπουδαστικαί ὀργανώσεις δι’ ὑπομνήματος των πρός τόν ὑπ. Συγκοινωνιῶν ζητοῦν ὅπως γενικευθῇ τό φοιτητικόν εἰσιτήριον δι’ ὅλας τάς ἀστικάς συγκοινωνίας, δι’ ἀπεριορίστους διαδρομάς καθ’ ὅλον τό ἔτος, ἡ δέ χορήγησις τοῦ φοιτητικοῦ εἰσιτηρίου κατά 50% δι’ ἁπλῆς ἐπιδείξεως εἰδικῆς ταυτότητος ἀνανεουμένης κατ’ ἔτος. Ζητοῦν, ἐπίσης, ὅπως καθιερωθῇ τό φοιτητικόν εἰσιτήριον καί εἰς τάς ὑπεραστικάς συγκοινωνίας μέ ἔκπτωσιν 50% καί ἐπεκταθῇ καί εἰς ὅλα τά ἄλλα μέσα συγκοινωνίας, δοθῇ δέ περιωρισμένος ἀριθμός ταυτοτήτων πλήρους ἀτελείας, δι’ ἀνεγνωρισμένους ἀπόρους φοιτητάς.

Απόψεις

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.