ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Τί εἶναι πάλιν αὐτή ἡ αὐλική ἀνακοίνωσις περί τοῦ ἐνταφιασμοῦ τῆς πριγκηπίσσης Μαρίας τοῦ Γεωργίου, εἰς τούς βασιλικούς τάφους τοῦ Τατοΐου; «Ἡ ταφή -λέγει-ὑπῆρξεν ἁπλή καί ἀπέριττος, χωρίς ἐπικήδειον πομπήν καί παρουσία τῆς Α. Μ. τῆς Βασιλίσσης, τῶν τέκνων Αὐτῆς καί τῆς πριγκηπίσσης Εἰρήνης». «Ἁπλή καί ἀπέριττος» εἶναι κάτι ὡραῖον καί συγκινητικόν. «Χωρίς ἐπικήδειον πομπήν», ὅμως, τί σημαίνει; Ὅτι δέν ὑπῆρχεν ἱερεύς; Ὅτι δέν ἐψάλη ἕνα τρισάγιον ἤ τοὐλάχιστον μία εὐχή;… Εἶναι δυνατά αὐτά τά πράγματα, εἰς τούς τάφους τῶν Βασιλέων τῆς ὀρθοδόξου Ἑλλάδος;… Ἡ Κυβέρνησις καί τό Αὐλαρχεῖον ὀφείλουν μίαν ἐξήγησιν εἰς τήν Ἑλληνικήν κοινήν γνώμην!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΥΣΙΝ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Αἱ φοιτητικαί καί σπουδαστικαί ὀργανώσεις δι’ ὑπομνήματος των πρός τόν ὑπ. Συγκοινωνιῶν ζητοῦν ὅπως γενικευθῇ τό φοιτητικόν εἰσιτήριον δι’ ὅλας τάς ἀστικάς συγκοινωνίας, δι’ ἀπεριορίστους διαδρομάς καθ’ ὅλον τό ἔτος, ἡ δέ χορήγησις τοῦ φοιτητικοῦ εἰσιτηρίου κατά 50% δι’ ἁπλῆς ἐπιδείξεως εἰδικῆς ταυτότητος ἀνανεουμένης κατ’ ἔτος. Ζητοῦν, ἐπίσης, ὅπως καθιερωθῇ τό φοιτητικόν εἰσιτήριον καί εἰς τάς ὑπεραστικάς συγκοινωνίας μέ ἔκπτωσιν 50% καί ἐπεκταθῇ καί εἰς ὅλα τά ἄλλα μέσα συγκοινωνίας, δοθῇ δέ περιωρισμένος ἀριθμός ταυτοτήτων πλήρους ἀτελείας, δι’ ἀνεγνωρισμένους ἀπόρους φοιτητάς.

Απόψεις

Την Κυριακή 17.12 με την Εστία: Το συλλεκτικό ημερολόγιο της Εστίας

Εφημερίς Εστία
Στις 17.12 η Εστία της Κυριακής συνεχίζει την παράδοση και παρουσιάζει το συλλεκτικό σκληρόδετο ημερολόγιο της Εστίας 2024! 

Η ΤΗΕΟΝ SENSORS υποκατασκευαστής σε σύμβαση-πλαίσιο ύψους $500 εκατ. για όργανα νυχτερινής όρασης στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Η Elbit Systems of America (Elbit America) αναλαμβάνει, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, πενταετή σύμβαση IDIQ ύψους 500 εκατομ. δολαρίων για την προμήθεια Squad Binocular Night Vision Goggles (SBNVG) στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ (USMC).

Στό ἔλεος ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων οἱ Ἕλληνες ἀστυνομικοί

Εφημερίς Εστία
Ἀστυφύλαξ χαροπαλεύει μετά ἄγρια ἐπίθεση «ὀπαδῶν» στοῦ Ρέντη – Παρεμβαίνει ὁ Ἄρειος Πάγος – Ἔκτακτη σύσκεψις ὑπό τόν Πρωθυπουργό

Τό σχέδιο τῆς Ἀγκύρας γιά νά δημιουργήσει ἐνεργειακή ἐξάρτηση

Εφημερίς Εστία
Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ὁ ὁποῖος ἐπέβαλε νά μήν ἀπαντήσουν σέ ἐρωτήσεις μετά τίς κοινές δηλώσεις μέ τόν κ. Μητσοτάκη στήν Ἀθήνα, ὑπῆρξε λαλίστατος ἀπευθυνόμενος σέ δημοσιογράφους πού τόν ἀκολουθοῦν στά ταξίδια του.

Τί δέν τόλμησε ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις νά θέσει στόν Ἐρντογάν

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ συνήθως ἀκροβατοῦμε μεταξύ δύο ἄκρων.