Πέμπτη, 27 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Ἐκ Καλάμων τηλεγραφοῦν, ὅτι προεκάλεσεν ἀνησυχίας εἰς τούς κατοίκους τῆς πόλεως ἡ πληροφορία, ὅτι κιβώτια μέ 50 τόννους ἠλλοιωμένων λιπασμάτων καί γεωργικῶν φαρμάκων τῆς ΑΤΕ θά ποντισθοῦν εἰς τήν θάλασσαν, περί τά 20 μίλια νοτίως τοῦ Ταινάρου: Ὑπάρχει κίνδυνος ἕνα μέρος τῶν ἠλλοιωμένων γεωργικῶν φαρμάκων νά παρασυρθῇ ὑπό τῶν θαλασσίων ρευμάτων πρός τόν Μεσσηνιακόν κόλπον, ὁπότε θά ἐδημιουργεῖτο κίνδυνος ὄχι μόνον καταστροφῆς τοῦ γόνου τῶν ψαριῶν, ἀλλά καί διά τήν ὑγείαν τῶν λουομένων. Αἱ ἀρχαί, ἐν τούτοις, λέγουν ὅτι ἐξελέγη ὁ ἀνοικτά τοῦ Ταινάρου χῶρος, διότι τά λιπάσματα θά παρασυρθοῦν εἰς τήν Μεσόγειον. Καί ἄν δέν παρασυρθοῦν;… Διατί αὐτή ἡ περιφρόνησις πρός τήν ὑπόλοιπον Μεσόγειον; Ἐκτός, ἄν αὐτή εἶναι ἡ ἑλληνική ἀντίληψις περί… μάρε νόστρουμ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ
ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ

Τό κεντρικόν Λιμεναρχεῖον Πειραιῶς κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, διέταξε τάς διευθύνσεις τῶν ὠργανωμένων λουτρικῶν ἐγκαταστάσεων ὅπως διά καταλλήλου λέμβου, τῆς ὁποίας θά ἐπιβαίνῃ ἔμπειρος λεμβοῦχος ἐκτελοῦν συνεχῶς περιπολίας πρό τοῦ χώρου τῶν λουομένων διά τήν προστασίαν των. Ὁμοίως διετάχθησαν αἱ Λιμενικαί Ἀρχαί ὅπως διά τῶν περιπολικῶν των προστατεύουν τούς λουομένους ἔναντι οἱουδήποτε κινδύνου.

Απόψεις

Γιατί εἶναι ἀντισυνταγματική ἡ φορολόγησις τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν

Εφημερίς Εστία
Τί ὑποστηρίζει ὁμαδική αἴτησις ἀκυρώσεως πού κατέθεσαν χθές στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, μέ βάση τήν γνωμοδότηση Παυλόπουλου, 63 Δικηγορικοί Σύλλογοι καί 15 Ἑνώσεις – Πῶς ὁ ἀναδρομικός φορολογικός ἔλεγχος καταργεῖ τό ἀμάχητο καί δέν περιορίζεται στό ἐτήσιο εἰσόδημα

«Σιγά τόν φόρο πού πληρώνουν!»

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ κ. Στουρνάρας, τό σύμπτωμα καί τό πρόβλημα

Στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα: «Ὀπισθοδρόμηση» θεωρεῖ ὁ Π. Μαρινάκης τήν πλατφόρμα Κακλαμάνη γιά ἐπιστροφή στίς ρίζες

Εφημερίς Εστία
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ἐξέλαβε ἡ Κυβέρνησις τό μήνυμα τοῦ κ. Ἀποστόλου Κακλαμάνη σέ ἄρθρο του στήν «Ἑστία» γιά ἐπαναφορά τῆς ΝΔ στήν πατριωτική δεξιά.

Ἐμεῖς καί ὁ ἄγνωστος ἔξω κόσμος…

Δημήτρης Καπράνος
Ὡραῖοι εἴμαστε, οἱ Ἕλληνες.

Πέμπτη, 18 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΧΥΔΑΪΣΜΟΣ