ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Πέμπτη, 27 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Ἐκ Καλάμων τηλεγραφοῦν, ὅτι προεκάλεσεν ἀνησυχίας εἰς τούς κατοίκους τῆς πόλεως ἡ πληροφορία, ὅτι κιβώτια μέ 50 τόννους ἠλλοιωμένων λιπασμάτων καί γεωργικῶν φαρμάκων τῆς ΑΤΕ θά ποντισθοῦν εἰς τήν θάλασσαν, περί τά 20 μίλια νοτίως τοῦ Ταινάρου: Ὑπάρχει κίνδυνος ἕνα μέρος τῶν ἠλλοιωμένων γεωργικῶν φαρμάκων νά παρασυρθῇ ὑπό τῶν θαλασσίων ρευμάτων πρός τόν Μεσσηνιακόν κόλπον, ὁπότε θά ἐδημιουργεῖτο κίνδυνος ὄχι μόνον καταστροφῆς τοῦ γόνου τῶν ψαριῶν, ἀλλά καί διά τήν ὑγείαν τῶν λουομένων. Αἱ ἀρχαί, ἐν τούτοις, λέγουν ὅτι ἐξελέγη ὁ ἀνοικτά τοῦ Ταινάρου χῶρος, διότι τά λιπάσματα θά παρασυρθοῦν εἰς τήν Μεσόγειον. Καί ἄν δέν παρασυρθοῦν;… Διατί αὐτή ἡ περιφρόνησις πρός τήν ὑπόλοιπον Μεσόγειον; Ἐκτός, ἄν αὐτή εἶναι ἡ ἑλληνική ἀντίληψις περί… μάρε νόστρουμ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ
ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ

Τό κεντρικόν Λιμεναρχεῖον Πειραιῶς κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, διέταξε τάς διευθύνσεις τῶν ὠργανωμένων λουτρικῶν ἐγκαταστάσεων ὅπως διά καταλλήλου λέμβου, τῆς ὁποίας θά ἐπιβαίνῃ ἔμπειρος λεμβοῦχος ἐκτελοῦν συνεχῶς περιπολίας πρό τοῦ χώρου τῶν λουομένων διά τήν προστασίαν των. Ὁμοίως διετάχθησαν αἱ Λιμενικαί Ἀρχαί ὅπως διά τῶν περιπολικῶν των προστατεύουν τούς λουομένους ἔναντι οἱουδήποτε κινδύνου.

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.