Πέμπτη, 23 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΠΑΝΩΛΗΣ

Κατά χθεσινήν ἀνακοίνωσιν, ἐδόθη ἐντολή πρός τά ὑγειονομεῖα τῶν ἀεροδρομίων καί τῶν λιμένων τῆς Ἑλλάδος, ὅπως ἀσκεῖται αὐστηρός ἔλεγχος εἰς τούς ἐξ Ἀγγλίας ἐπιβάτας, διότι εἰς τήν χώραν ταύτην ἐσημειώθησαν περιστατικά πνευμονικῆς πανώλους. Ὀρθή, βεβαίως, ἡ πρόνοια καί ἡ δοθεῖσα ἐντολή· ἀρκεῖ κατά τήν ἐφαρμογήν τῆς ἐντολῆς νά μή σημειωθῇ ὁ πανικός, πού παρετηρήθη κατά τήν περυσινήν ἐμφάνισιν τῆς εὐλογιᾶς εἰς τήν Γερμανίαν καί τήν Ἀγγλίαν· διότι ἡ ὑπό τό κράτος τοῦ πανικοῦ λῆψις μέτρων, περισσότερον κακόν προξενεῖ παρά καλόν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Πέμπτη (τηλεφωνικῶς).‒ Ὁ βουλευτής Φλωρίνης κ. Θεοχαρίδης, εἰς ἐρώτησίν του κατατεθεῖσαν εἰς τήν Βουλήν, ἀναφέρει ὅτι ὁ ὑδροηλεκτρικός σταθμός τοῦ Ἁγίου Γερμανοῦ, διά τήν κατασκευήν τοῦ ὁποίου ἐδαπανήθησαν 2.000.000 δραχμῶν, ἐκτός τῆς δαπάνης, τῶν μηχανημάτων, δέν λειτουργεῖ, διότι ἡ Δ.Ε.Η. δέν ἐγκρίνει τήν πρόσληψιν τριῶν ὑπαλλήλων, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀπαραίτητοι διά τήν λειτουργίαν του.Πέμπτη, 23 Αὐγούστου 1962

Απόψεις

Ἐννέα σοβαρά λάθη στήν σύνταξη τῶν φορολογικῶν δηλώσεων ἀπό τό Κράτος!

Εφημερίς Εστία
Χάος μέ τόκους, βεβαιώσεις ἀποδοχῶν, ἐπιδόματα, παρακρατήσεις ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ΙΧ, ζημίες – Πόλεμος ἀνακοινώσεων καί ἀντεγκλήσεις Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ΑΑΔΕ καί φοροτεχνικῶν – Ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στήν οὐσία τῶν προβλημάτων ὁ κ. Χατζηδάκης

Σέ διεθνῆ ἀνυποληψία…

Εφημερίς Εστία
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ συμβαίνει αὐτό πού βλέπουμε καί στήν καθημερινή ζωή.

Δένδιας: Ἡ κακιά ἡ ὥρα θά ἔλθει ἀπό τήν Τουρκία

Εφημερίς Εστία
Επιμένει νά διαχωρίζει τήν θέση του ἀπό τήν ἐπίσημη στάση τῶν ἤρεμων νερῶν στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τονίζοντας μέ κάθε εὐκαιρία ὅτι δέν πρέπει νά παρασυρθοῦμε ἀπό ἐφησυχασμό.

Δύο χρόνια χωρίς τόν ὁλόφωτο Vangelis

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν δύο χρόνια χωρίς τόν Βαγγέλη Παπαθανασίου.

ΚΗΔΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 20 Μαΐου 1924