Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΡΑΓΙΑΔΕΣ

Πότε ἀσφαλῶς αἱ Ἀγγλικαί τηλεφωνικαί ὑπηρεσίαι δέν θά ἐφαντάζοντο τήν ἀπάντησιν πού ἔλαβαν ἀπό μέρους τοῦ κοινοῦ, εἰς τήν γενομένην πρό ἔτους αὔξησιν τῶν τηλεφωνικῶν τελῶν κατά 13 δρχ. μηνιαίως. Τάς διαμαρτυρίας πρός τόν Τύπον διεδέχθη ἡ ἐνεργοτέρα ἀντίδρασις. Οἱ συνδρομηταί ἤρχισαν νά διακόπτουν τάς συνδρομάς των καί οἱ ζητήσαντες νά ἀφαιρεθῇ τό τηλέφωνόν τους, φθάνουν τό 21% τοῦ συνόλου! Εἰς τόν τόπον ὅμως τῶν ραγιάδων, πού λέγεται Ἑλλάς, οὐδεμία ἀντίδρασις διά τάς φανεράς ἤ κρυφάς αὐξήσεις τῶν τελῶν τηλεφώνου ἐσημειώθη. Ἔτσι τό κοινόν ἐδέχθη ἀδιαμαρτυρήτως καί τήν τελευταίαν αὔξησιν κατά 6% πάρα τοῦ Ο.Τ.Ε., διά συμμετοχήν τοῦ κοινοῦ εἰς τόν φόρον κύκλου ἐργασιῶν (;).

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ

Ὑπό τῶν δακτυλογράφων τῶν Ὑπουργείων καί λοιπῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν, ὑπεβλήθη πρός τούς ἁρμοδίους Ὑπουργούς καί τήν Βουλήν ὑπόμνημα, διά τοῦ ὁποίου ζητεῖται ἡ υἱοθέτησις τοῦ διατυπωθέντος ὑπό τῆς Ε.Ε. τῆς ΑΔΕΔΥ αἰτήματός των, διά τήν χορήγησιν εἰδικοῦ ἐπιδόματος βαρείας καί ἀνθυγιεινῆς ἐργασίας. Εἰς τό ὑπόμνημα τονίζεται, ὅτι ἡ ἐργασία τῶν δακτυλογράφων εἶναι ἐπίπονος, συνεχής καί ἐξαντλητική, λόγῳ δέ τῆς ἰδιαζούσης φύσεώς της, εἰς τάς περισσοτέρας περιπτώσεις ἀνθυγιεινή.

Απόψεις

«Τενεκές» καί ὁ κ. Γκρῆνμπεργκ;

Εφημερίς Εστία
Ἀπελύθη ἀπό τήν ΝΔ ὁ ἀρχιτέκτων τῆς νίκης τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν τοῦ 2023 Ἀμερικανός σύμβουλος – Μαρινάκης: «Ἦταν συμβασιοῦχος» – Ἐπιχείρησις ἐπιρρίψεως εὐθυνῶν γιά τήν ἧττα στόν ἐπικοινωνιολόγο – Ἠρνήθη νά γίνει «μαῦρο πρόβατο» ὁ Κωστῆς Χατζηδάκης, μετακινούμενος στό ΥΠΕΞ

Ἡ φρόνιμος Ἐκκλησία σκύβει τό κεφάλι

Μανώλης Κοττάκης
ΣΕ προηγούμενο σημείωμά μας ἐπικεντρωθήκαμε στήν φθορά πού ὑπέστησαν σέ αὐτές τίς εὐρωεκλογές ὁρισμένοι «θεσμοί» ὅπως τά κόμματα, τά Μέσα Ἐνημερώσεως καί οἱ ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων.

Ἀλέξης Πατέλης: Δραματικές περικοπές στά ἐπιδόματα τουρισμοῦ, τέκνων, μητρότητος

Εφημερίς Εστία
ΜΑΧΑΙΡΙ στό ἐποχικό ἐπίδομα πού λαμβάνουν οἱ ἐργαζόμενοι στόν τουρισμό ἐν ὀνόματι τῆς αὐξήσεως τῶν θέσεων ἐργασίας καί πλήρη ἀναθεώρηση τῆς ἐπιδοματικῆς πολιτικῆς σχεδιάζει ἡ Κυβέρνησις.

Ἀπό τήν Μελβούρνη ἐπί κοντῷ μέχρι τήν Ρώμη

Δημήτρης Καπράνος
Πολύ δυνατός ἀθλητής ὁ Ἐμμανουήλ Καραλῆς.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΠΛΑΝΗ