ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΡΑΓΙΑΔΕΣ

Πότε ἀσφαλῶς αἱ Ἀγγλικαί τηλεφωνικαί ὑπηρεσίαι δέν θά ἐφαντάζοντο τήν ἀπάντησιν πού ἔλαβαν ἀπό μέρους τοῦ κοινοῦ, εἰς τήν γενομένην πρό ἔτους αὔξησιν τῶν τηλεφωνικῶν τελῶν κατά 13 δρχ. μηνιαίως. Τάς διαμαρτυρίας πρός τόν Τύπον διεδέχθη ἡ ἐνεργοτέρα ἀντίδρασις. Οἱ συνδρομηταί ἤρχισαν νά διακόπτουν τάς συνδρομάς των καί οἱ ζητήσαντες νά ἀφαιρεθῇ τό τηλέφωνόν τους, φθάνουν τό 21% τοῦ συνόλου! Εἰς τόν τόπον ὅμως τῶν ραγιάδων, πού λέγεται Ἑλλάς, οὐδεμία ἀντίδρασις διά τάς φανεράς ἤ κρυφάς αὐξήσεις τῶν τελῶν τηλεφώνου ἐσημειώθη. Ἔτσι τό κοινόν ἐδέχθη ἀδιαμαρτυρήτως καί τήν τελευταίαν αὔξησιν κατά 6% πάρα τοῦ Ο.Τ.Ε., διά συμμετοχήν τοῦ κοινοῦ εἰς τόν φόρον κύκλου ἐργασιῶν (;).

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ

Ὑπό τῶν δακτυλογράφων τῶν Ὑπουργείων καί λοιπῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν, ὑπεβλήθη πρός τούς ἁρμοδίους Ὑπουργούς καί τήν Βουλήν ὑπόμνημα, διά τοῦ ὁποίου ζητεῖται ἡ υἱοθέτησις τοῦ διατυπωθέντος ὑπό τῆς Ε.Ε. τῆς ΑΔΕΔΥ αἰτήματός των, διά τήν χορήγησιν εἰδικοῦ ἐπιδόματος βαρείας καί ἀνθυγιεινῆς ἐργασίας. Εἰς τό ὑπόμνημα τονίζεται, ὅτι ἡ ἐργασία τῶν δακτυλογράφων εἶναι ἐπίπονος, συνεχής καί ἐξαντλητική, λόγῳ δέ τῆς ἰδιαζούσης φύσεώς της, εἰς τάς περισσοτέρας περιπτώσεις ἀνθυγιεινή.

Απόψεις

Τό ρῆμα «μοιράζομαι» χρησιμοποίησε ὁ Ἐρντογάν γιά τό Αἰγαῖο!

Εφημερίς Εστία
Μετά τίς ἀλλεπάλληλες ΝΟΤΑΜ διχοτομήσεως τοῦ Ἀρχιπελάγους γιά ἐπιχειρήσεις ἐρεύνης καί διασώσεως καί τήν ἔγερση μειονοτικοῦ ζητήματος γιά Θράκη καί Δωδεκάνησα, νέο κτύπημα ἀπό τήν Ἄγκυρα! – Παραμονές τῆς 7ης Δεκεμβρίου

Τί ξέρει ὁ κύριος Σαμαρᾶς

Μανώλης Κοττάκης
ΣΕ μιά παλαιά κλασσική τακτική τοῦ ΠΑΣΟΚ προσέφυγαν ὁρισμένα κορυφαῖα στελέχη τοῦ Mεγάρου Μαξίμου, προκειμένου νά ὑποβαθμίσουν τίς παρεμβάσεις τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιά τά ἑλληνοτουρκικά, τό Κυπριακό καί τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν: ἀπεφάσισαν νά ἐμφανίσουν τόν Μεσσήνιο ὡς μέρος ἑνός πολιτικοῦ σκέτς μέ τόν ἴδιο στόν ρόλο τοῦ …«πολιτικοῦ καραγκιόζη».

Ἐπιβράδυνση τῆς οἰκονομίας τό 2024 προβλέπουν Στουρνάρας καί ΟΟΣΑ

Εφημερίς Εστία
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ἐπιβράδυνση τῆς οἰκονομίας μετά τό ἰσχυρό rebound ἀναμένει γιά τό 2024 ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἐνῷ ἀντίστοιχες εἶναι καί οἱ προβλέψεις τοῦ ΟΟΣΑ στήν ἑξαμηνιαία ἔκθεσή του.

Γιά ὅλα ὑπάρχει μία πρώτη φορά

Δημήτρης Καπράνος
Νά, πού ἦλθε ἡ πρώτη φορά νά κάνω μαγνητική τομογραφία. «Ἐγώ σ’ αὐτό τόν σωλῆνα δέν μπαίνω» εἶπα κατηγορηματικά, παρά τό ὅτι ἡ μέση μου μέ τυραννοῦσε κανά-δυό βδομάδες. Κι ἔτσι, βάλθηκαν ὅλοι νά μοῦ βροῦν «ἀνοιχτό» τομογράφο. Τόν βρήκαμε στήν Λεωφόρο Κηφισιᾶς στήν «Euromedica».

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ