Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΡΑΓΙΑΔΕΣ

Πότε ἀσφαλῶς αἱ Ἀγγλικαί τηλεφωνικαί ὑπηρεσίαι δέν θά ἐφαντάζοντο τήν ἀπάντησιν πού ἔλαβαν ἀπό μέρους τοῦ κοινοῦ, εἰς τήν γενομένην πρό ἔτους αὔξησιν τῶν τηλεφωνικῶν τελῶν κατά 13 δρχ. μηνιαίως. Τάς διαμαρτυρίας πρός τόν Τύπον διεδέχθη ἡ ἐνεργοτέρα ἀντίδρασις. Οἱ συνδρομηταί ἤρχισαν νά διακόπτουν τάς συνδρομάς των καί οἱ ζητήσαντες νά ἀφαιρεθῇ τό τηλέφωνόν τους, φθάνουν τό 21% τοῦ συνόλου! Εἰς τόν τόπον ὅμως τῶν ραγιάδων, πού λέγεται Ἑλλάς, οὐδεμία ἀντίδρασις διά τάς φανεράς ἤ κρυφάς αὐξήσεις τῶν τελῶν τηλεφώνου ἐσημειώθη. Ἔτσι τό κοινόν ἐδέχθη ἀδιαμαρτυρήτως καί τήν τελευταίαν αὔξησιν κατά 6% πάρα τοῦ Ο.Τ.Ε., διά συμμετοχήν τοῦ κοινοῦ εἰς τόν φόρον κύκλου ἐργασιῶν (;).

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ

Ὑπό τῶν δακτυλογράφων τῶν Ὑπουργείων καί λοιπῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν, ὑπεβλήθη πρός τούς ἁρμοδίους Ὑπουργούς καί τήν Βουλήν ὑπόμνημα, διά τοῦ ὁποίου ζητεῖται ἡ υἱοθέτησις τοῦ διατυπωθέντος ὑπό τῆς Ε.Ε. τῆς ΑΔΕΔΥ αἰτήματός των, διά τήν χορήγησιν εἰδικοῦ ἐπιδόματος βαρείας καί ἀνθυγιεινῆς ἐργασίας. Εἰς τό ὑπόμνημα τονίζεται, ὅτι ἡ ἐργασία τῶν δακτυλογράφων εἶναι ἐπίπονος, συνεχής καί ἐξαντλητική, λόγῳ δέ τῆς ἰδιαζούσης φύσεώς της, εἰς τάς περισσοτέρας περιπτώσεις ἀνθυγιεινή.

Απόψεις

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.