Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΡΑΓΙΑΔΕΣ

Πότε ἀσφαλῶς αἱ Ἀγγλικαί τηλεφωνικαί ὑπηρεσίαι δέν θά ἐφαντάζοντο τήν ἀπάντησιν πού ἔλαβαν ἀπό μέρους τοῦ κοινοῦ, εἰς τήν γενομένην πρό ἔτους αὔξησιν τῶν τηλεφωνικῶν τελῶν κατά 13 δρχ. μηνιαίως. Τάς διαμαρτυρίας πρός τόν Τύπον διεδέχθη ἡ ἐνεργοτέρα ἀντίδρασις. Οἱ συνδρομηταί ἤρχισαν νά διακόπτουν τάς συνδρομάς των καί οἱ ζητήσαντες νά ἀφαιρεθῇ τό τηλέφωνόν τους, φθάνουν τό 21% τοῦ συνόλου! Εἰς τόν τόπον ὅμως τῶν ραγιάδων, πού λέγεται Ἑλλάς, οὐδεμία ἀντίδρασις διά τάς φανεράς ἤ κρυφάς αὐξήσεις τῶν τελῶν τηλεφώνου ἐσημειώθη. Ἔτσι τό κοινόν ἐδέχθη ἀδιαμαρτυρήτως καί τήν τελευταίαν αὔξησιν κατά 6% πάρα τοῦ Ο.Τ.Ε., διά συμμετοχήν τοῦ κοινοῦ εἰς τόν φόρον κύκλου ἐργασιῶν (;).

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ

Ὑπό τῶν δακτυλογράφων τῶν Ὑπουργείων καί λοιπῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν, ὑπεβλήθη πρός τούς ἁρμοδίους Ὑπουργούς καί τήν Βουλήν ὑπόμνημα, διά τοῦ ὁποίου ζητεῖται ἡ υἱοθέτησις τοῦ διατυπωθέντος ὑπό τῆς Ε.Ε. τῆς ΑΔΕΔΥ αἰτήματός των, διά τήν χορήγησιν εἰδικοῦ ἐπιδόματος βαρείας καί ἀνθυγιεινῆς ἐργασίας. Εἰς τό ὑπόμνημα τονίζεται, ὅτι ἡ ἐργασία τῶν δακτυλογράφων εἶναι ἐπίπονος, συνεχής καί ἐξαντλητική, λόγῳ δέ τῆς ἰδιαζούσης φύσεώς της, εἰς τάς περισσοτέρας περιπτώσεις ἀνθυγιεινή.

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 25.03 με την Εστία: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 25.03, η Εστία της Κυριακής τιμά την εθνική μας επέτειο με την συλλογή: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Χωρίς ἔλεγχο νομιμότητος συμβάσεις γιά προμήθειες τοῦ Δημοσίου ἕως 1,7 ἑκατ. εὐρώ!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Κυβέρνησις ἀφήρεσε ἀπό τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο τήν ἁρμοδιότητα νά κάνει προσυμβατικό ἔλεγχο – Τά ἔργα τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως, ὁ ἀναπτυξιακός νόμος καί ἡ σιωπή τῆς Ἀντιπολιτεύσεως

Πολύ χαμηλά ὁ πῆχυς!

Μανώλης Κοττάκης
ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ἀκριβά αὐτό τό «οἱ εὐθῦνες ὑπάρχουν διαχρονικά» πού ἐπαναλαμβάνει ἡ Κυβέρνηση, ἀπό τήν πρώτη βραδιά τοῦ δυστυχήματος τῶν Τεμπῶν.

Ἀστάθεια καί στήν Γαλλία

Εφημερίς Εστία
Μετά τήν παραδοχή, προχθές, ἐκ μέρους τοῦ Ἐμμανυέλ Μακρόν, ὅτι ἡ Κυβέρνησίς του δέν διαθέτει τήν πλειονοψηφία τοῦ Κοινοβουλίου νά περάσει τό ἀσφαλιστικό νομοσχέδιο, χθές ἦταν ἡ σειρά τῆς καταθέσεως προτάσεων μομφῆς.

Μέ λόγια ἁπλά, γιά μιά πολυσύνθετη ὑπόθεση

Δημήτρης Καπράνος
Μία ἄκρως ἐνδιαφέρουσα διάλεξη παρακολουθήσαμε προχθές στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.