ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΟΚΤΑΕΤΙΑ!

Ὁμιλῶν πρός τόν ἀποχωροῦντα προκάτοχόν του τῆς Ὑπηρεσιακῆς, ὁ νέος Ὑπ. Προεδρίας καί υἱός τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἀνεφέρθη «εἰς τήν περίοδον τῶν προσπαθειῶν, τάς ὁποίας πρέπει νά καταβάλῃ ἡ χώρα ἐντός τῶν ἑπομένων 8 ἐτῶν, προκειμένου νά συγχρονισθῇ πρός τήν Δύσιν.» Ἀλλά μέ ποιόν δικαίωμα ὁμιλεῖ ὁ κ. Ἄντριου περί ὀκταετίας, ἀφοῦ ὁ πατήρ του καί αὐτός ἐξελέγησαν διά μίαν μόνον τετραετίαν;… Ὡς Ἀμερικανός ὑπήκοος πού ὑπῆρξεν μέχρι τοῦδε ὁ υἱός τοῦ κ. Παπανδρέου δέν εἶναι βέβαια δυνατόν νά γνωρίζη τά ἰσχύοντα ἐν Ἑλλάδι∙ ἀλλά, τοὐλάχιστον, τό παράδειγμα τοῦ… Προέδρου Κέννεδυ, πού ἀνέμενε καί ἐκεῖνος ὀκταετίαν, δέν τοῦ ἀνέβαλε περισσότερον φιλοσοφημένας σκέψεις;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ
ΤΗΣ Α.Μ.
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

Μετ’ ἐντόνου δυσφορίας ἐσχολιάζετο, μεταξύ τῶν πολιτικῶν κύκλων, ὁ προκριθείς ὑπό τῆς Κυβερνήσεως τρόπος, διά τήν ἀναγγελίαν τῆς σοβαρᾶς ἀσθενείας τοῦ Βασιλέως. Ὡς παρετηρεῖτο σχετικῶς, εἰς ὅλας τάς χώρας τοῦ κόσμου –ἀκόμη καί εἰς τήν Ἑλλάδα μέχρι πρό τινος– ἡ ἐξέλιξις τῆς ὑγείας τοῦ Ἀνωτάτου Ἄρχοντος, ἐφ’ ὅσον οὗτος ἀσθενεῖ, ἀνακοινοῦται δι’ ἐπισήμου κυβερνητικῆς δηλώσεως ἤ δι’ ἰατρικοῦ ἀνακοινωθέντος, φέροντος καί τάς ὑπογραφάς τῶν θεραπόντων ἰατρῶν. Ἐνῷ, ἀντιθέτως, εἶναι ἀπαράδεκτον καί ἄηθες νά διοχετεύεται ἡ τοιαύτη κοινοποίησις εἰς τόν Τύπον ἐξ ἀνωνύμου «ἐγκύρου πηγῆς» ὡς τοῦτο συνέβη χθές.

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ