Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΟ ΔΥΣΜΕΝΕΙΑΝ!

Ἀπό τάς κομματικάς μεταβολάς, πού ἔγιναν εἰς τήν Ρωσσίαν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ 22ου Συνεδρίου: «Εἰς τούς κόλπους τοῦ ἐρυθροῦ προεδρείου (Πρεζίντιουμ) δέν περιλαμβάνεται πλέον ἡ ὑπουργός κ. Κατερίνα Φούρτσεβα, ἄλλοτε εὐνοουμένη τοῦ Κροῦστσεφ. Ἡ ἀπομάκρυνσις τῆς κ. Φούρτσεβα προεκάλεσεν ἔκπληξιν».
Ἀλλά ἔκπληξιν προεκάλεσε καί ἐδῶ ἡ μή ἐπανεκλογή τῆς κ. Λίνας Τσαλδάρη! Φαίνεται, ὅτι ὁ «ἀγώνας τῆς γυναίκας» διανύει κρίσιμον περίοδον εἰς ὅλον τόν κόσμον…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑΙ ΤΟΥ Ε. Ε. Σ. ΔΙΑ ΣΕΙΡΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ὁ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός δι’ ἀνακοινώσεώς του καλεῖ τάς κυρίας καί τάς δεσποινίδας τῶν Ἀθηνῶν, τάς ἐπιθυμούσας νά λάβουν πτυχίον ἐθελόντριας ἀδελφῆς, νά προσέλθουν εἰς τά γραφεῖα τῆς Διευθύνσεως Ἀδελφῶν μέχρις τῆς 10ης Νοεμβρίου (Λυκαβηττοῦ ἀριθμ. 1), διά νά ἐγγραφοῦν καί παρακολουθήσουν τά σχετικά μαθήματα τῆς νέας περιόδου. Ὡς γνωστόν, αἱ ὑπηρεσίαι τοῦ Σώματος τῶν ἐθελοντριῶν ἀδελφῶν Ε.Ε.Σ. δέν προσφέρονται ἐν πολέμῳ μόνον, ἀλλά καί κατά τήν διάρκειαν τῆς εἰρήνης (ἐπιδημίαι, θεομηνίαι κλπ.) ὡς καί εἰς τάς ἐξορμήσεις ὑπέρ τῆς παροχῆς κοινωνικῆς περιθάλψεως καί διδασκαλίας ὑγιεινῆς.

Απόψεις

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.