ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
ΦΑΡΜΑΚΟΝ

«Ἑλληνικόν οὐρανόν καί τοπίον» συνέστησεν προσωπικός ἰατρός της εἰς τήν κ. Τζάκυ Κέννεδυ, σύζυγον τοῦ Προέδρου τῶν Ἡν. Πολιτειῶν, προκειμένου νά ἀναλάβῃ αὕτη ἐντελῶς ἐκ τοῦ σωματικοῦ καί ψυχικοῦ τραύματος, πού ὑπέστη κατά τόν τελευταῖον ἀτυχῆ πρόωρον τοκετόν της». Ἰδού, λοιπόν, ὅτι τήν οἰκονομικήν βοήθειαν, πού παρέσχον αἱ Ἡν. Πολιτεῖαι εἰς τήν Ἑλλάδα, τήν ἀνταποδίδομεν μέ… φαρμακευτικήν βοήθειαν, συνισταμένην εἰς τόν γαλανόν οὐρανόν καί τά γαλήνια τοπία μας! Μόνον ὅτι, ὅπως πολλά Ἑλληνικά φάρμακα, εἶναι καί αὐτό νοθευμένο –μέ ὀλίγον… Πιπινέλην, πού ἀσχημίζει τό τοπίον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΗΘΟΠΟΙΩΝ

Τόν ὑπουργόν Ἐργασίας κ. Χρ. Σταμπέλον ἐπεσκέφθη, χθές, ἡ Διοίκησις τοῦ Σωματείου Ἑλλήνων Ἠθοποιῶν καί τοῦ ἀνέπτυξε διάφορα ζητήματα τῆς τάξεως. Εἰδικώτερον ἡ διοίκησις τοῦ Σ. Ε. Η. ἐζήτησεν παρά τοῦ κ. ὑπουργοῦ τήν σύστασιν κλάδου προνοίας εἰς τό Ταμεῖον ἠθοποιῶν καί τήν μείωσιν τῶν πραγματοποιουμένων ἑβδομαδιαίως θεατρικῶν παραστάσεων. Ὡς ἐδήλωσεν ὁ κ. ὑπουργός, τά ἐν λόγῳ αἰτήματα ἐξετάζονται ἤδη παρά τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν τοῦ Ὑπουργείου.

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.