Πέμπτη, 17 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

«Τό θέμα τῆς βιομηχανοποιήσεως τῶν ἀπορριμμάτων τῆς πρωτευούσης, ἀπετέλεσεν ἀντικείμενον συσκέψεως, μέ τήν συμμετοχήν τῶν διοικητῶν τῶν Τραπεζῶν Ἐθνικῆς καί Ἀγροτικῆς, καθώς καί τοῦ Δημάρχου Ἀθηναίων. Ἐρωτηθείς ὁ κ. Δήμαρχος ἐδήλωσεν ὅτι, δέν ὑπάρχει πρός παρόν τίποτε τό ἀνακοινώσιμον ἀλλ’ ὅτι, ἐλπίζει τό πρόβλημα νά ἐπιλυθῇ συντόμως κατά εὐνοϊκόν τρόπον». Διά νά ἐπιταχυνθῇ ἡ ἐπίλυσις τοῦ θέματος, ἀρκεῖ νά προεδρεύσῃ τῆς προσεχοῦς συσκέψεως ὁ κ. Πρωθυπουργός: Αὐτός ἀπέδειξεν, ὅτι γνωρίζει καλλίτερον παντός ἄλλου νά… ἀξιοποιῇ τά ἀπορρίμματα –τῆς πολιτικῆς, φυσικά!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τό Ὑπ. Συγκοινωνιῶν, εἰς ἀπάντησιν ἐγγράφου τοῦ Σ. Ι. Σ. Α. Τ., τονίζει ὅτι ἡ ἀφαίρεσις τῆς ἀδείας κυκλοφορίας αὐτοκινήτου δημοσίας χρήσεως διά πταῖσμα τοῦ ὁδηγοῦ, εἶναι σύμφωνος πρός τό δίκαιον καί πρός τόν νόμον, δεδομένου ὅτι ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ ὀχήματος εὐθύνεται ἀστικῶς διά τά πταίσματα τοῦ προσλαμβανομένου ὑπ’ αὐτοῦ ὁδηγοῦ. Ἐν συνεχείᾳ, τό Ὑπουργεῖον ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ ποινική δίωξις εἶναι ἀνεξάρτητος τῆς πειθαρχικῆς, ἕνεκα δέ τῆς ἀνεξαρτησίας τῶν ποινῶν, ἡ διοίκησις δύναται νά ἐπιβάλῃ ποινήν, χωρίς νά εἶναι ὑποχρεωμένη ν’ ἀναμένῃ τήν ἔκβασιν τῆς ποινικῆς δίκης.

Απόψεις

Τό ἦθος τῆς εὐγενικῆς Δεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Ἡ ἱπποσύνη τοῦ προέδρου Μιλτιάδη Ἔβερτ – Σκέψεις μέ ἀφορμή τήν ὀνοματοδοσία τοῦ ἀμφιθεάτρου τοῦ 9.84 ἀπό τόν δήμαρχο Ἀθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παρουσίᾳ Καραμανλῆ – Σαμαρᾶ

Τό τουρκικό ἁλιευτικό καί ἡ ἄγνοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ δέν δημιουργοῦνται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἕνα τουρκικό ἁλιευτικό ἔκανε «ἀβλαβῆ διέλευση» κοντά στά Κύθηρα.

Ἡ φορολόγησις τῶν μερισμάτων, ὁ ΟΟΣΑ καί τά κόμματα

Εφημερίς Εστία
Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων – ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων.

Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο

Δημήτρης Καπράνος
Πρωΐ-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σέ δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ θά πάει αὐτό τό κακό στήν δύσμοιρη πατρίδα μας;

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ