ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη, 17 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

«Τό θέμα τῆς βιομηχανοποιήσεως τῶν ἀπορριμμάτων τῆς πρωτευούσης, ἀπετέλεσεν ἀντικείμενον συσκέψεως, μέ τήν συμμετοχήν τῶν διοικητῶν τῶν Τραπεζῶν Ἐθνικῆς καί Ἀγροτικῆς, καθώς καί τοῦ Δημάρχου Ἀθηναίων. Ἐρωτηθείς ὁ κ. Δήμαρχος ἐδήλωσεν ὅτι, δέν ὑπάρχει πρός παρόν τίποτε τό ἀνακοινώσιμον ἀλλ’ ὅτι, ἐλπίζει τό πρόβλημα νά ἐπιλυθῇ συντόμως κατά εὐνοϊκόν τρόπον». Διά νά ἐπιταχυνθῇ ἡ ἐπίλυσις τοῦ θέματος, ἀρκεῖ νά προεδρεύσῃ τῆς προσεχοῦς συσκέψεως ὁ κ. Πρωθυπουργός: Αὐτός ἀπέδειξεν, ὅτι γνωρίζει καλλίτερον παντός ἄλλου νά… ἀξιοποιῇ τά ἀπορρίμματα –τῆς πολιτικῆς, φυσικά!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τό Ὑπ. Συγκοινωνιῶν, εἰς ἀπάντησιν ἐγγράφου τοῦ Σ. Ι. Σ. Α. Τ., τονίζει ὅτι ἡ ἀφαίρεσις τῆς ἀδείας κυκλοφορίας αὐτοκινήτου δημοσίας χρήσεως διά πταῖσμα τοῦ ὁδηγοῦ, εἶναι σύμφωνος πρός τό δίκαιον καί πρός τόν νόμον, δεδομένου ὅτι ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ ὀχήματος εὐθύνεται ἀστικῶς διά τά πταίσματα τοῦ προσλαμβανομένου ὑπ’ αὐτοῦ ὁδηγοῦ. Ἐν συνεχείᾳ, τό Ὑπουργεῖον ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ ποινική δίωξις εἶναι ἀνεξάρτητος τῆς πειθαρχικῆς, ἕνεκα δέ τῆς ἀνεξαρτησίας τῶν ποινῶν, ἡ διοίκησις δύναται νά ἐπιβάλῃ ποινήν, χωρίς νά εἶναι ὑποχρεωμένη ν’ ἀναμένῃ τήν ἔκβασιν τῆς ποινικῆς δίκης.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ