Πέμπτη, 16 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΚΑΤΗΡΑΜΕΝΗ

«Τό φαινόμενο τῆς βροχοπτώσεως ὀφείλεται εἰς τό γεγονός ὅτι ἐδημιουργήθη εἰς τόν κόλπον τῆς Γένοβας βαρομετρική ὕφεσις, ἡ ὁποία ἔχει τάσιν κινήσεως πρός τήν Ἑλλάδα. Πάντως, τονίζεται ἀπό τήν ἁρμοδίαν ὑπηρεσίαν ὅτι διά τήν ἐποχήν αὐτήν τοῦ ἔτους, τό φαινόμενον τῆς βροχοπτώσεως εἶναι σύνηθες στήν Ἑλλάδα». Πῶς, ὅμως, εἶναι σύνηθες, ἀφοῦ ὁ λαός ἔχει βγάλει τήν παροιμίαν ὅτι «στόν καταραμένο τόπο, Μάη μῆνα βρέχει»! Ἐκτός πλέον ἄν τό φαινόμενον ἔχη γίνει σύνηθες, ἀφ’ ἧς ἀνῆλθεν εἰς τήν ἀρχήν ἡ Κυβέρνησις τῆς «Ἔ, ρέ!»…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΕΛΛΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ

Ὁ Ἑλληνικῆς καταγωγῆς κ. Ἰωάννης Κουμάρος, βουλευτής τοῦ Γκωλλικοῦ κόμματος εἰς τήν περιοχήν τοῦ Μοζέλα καί πρόεδρος τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος φιλίας Γαλλίας-Ἑλλάδος, ἀπηύθυνε χθές τό ἀπόγευμα πρός τόν Ἕλληνα βουλευτήν κ. Κωνσταντῖνον Καλλίαν, τό κάτωθι τηλεγράφημα: «Οἱ συνάδελφοί σας τῆς Γαλλικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως εὑρίσκονται τάς ἱστορικάς αὐτάς ἡμέρας, ὁλοψύχως παρά τό πλευρόν σας, ἐξαίροντες τούς προαιωνίους δεσμούς φιλίας καί τό ταυτόσημον τῶν ἰδεῶν καί τοῦ πολιτισμοῦ πού ὑφίστανται μεταξύ τῶν δύο χωρῶν μας».

Απόψεις

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924

Δευτέρα, 13 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ