ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΛΟΓΟΠΛΗΜΜΥΡΑ

«Κατά τό πεντάμηνον τῶν ἐργασιῶν τῆς Διασκέψεως τοῦ Ἀφοπλισμοῦ εἰς τήν Γενεύην, ὑπό τῶν κρατῶν μελῶν ἐξεφωνήθησαν 700 λόγοι μέ 1.500.000 περίπου λέξεις, χωρίς νά ἐπιτευχθῇ ἀποτέλεσμα».
Μέσα εἰς τό ἑνάμιση ἑκατομμύριον τῶν λέξεων, ἐχάθησαν τά θέματα· ἐφ’ ᾧ καί τό κύριον ζήτημα ἐπνίγη εἰς τόν σίελον τῶν ρητόρων.

Ὁ Θωμᾶς Καρλάϋλ ὥρισε τόν ρήτορα, ὡς «δύο σαγόνια πού ἀνοιγοκλείνουν ἐπί ματαίῳ»· ἐφ’ ᾧ καί οἱ Ἕλληνες ἀντιπρόσωποι, ὁσάκις εὑρεθοῦν εἰς ἄλλας διασκέψεις, φροντίζουν τοὐλάχιστον νά τά ἀνοιγοκλείνουν κατά τά… γεύματα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΖΑΜΠΟΡΗ

Ἀνεχώρησαν διά Λονδῖνον ὁ γεν. ἔφορος τοῦ Σώματος Ἑλλήνων Προσκόπων, ὁ ἀναπληρωτής γεν. ἔφορος καί ὁ ἔφορος ὀργανώσεως τοῦ 11ου παγκοσμίου προσκοπικοῦ «τζάμπορη». Οἱ ὡς ἄνω θά λάβουν μέρος εἰς εἰδικήν διεθνῆ σύσκεψιν, διά τό ἐν Ἑλλάδι ὀργανούμενον παγκόσμιον προσκοπικόν «τζάμπορη», ὅπου καί θά ἐκθέσουν τά τῆς ἐν γένει προετοιμασίας διά τήν ἐκδήλωσιν. Ἐπίσης θά μετάσχουν ἀπό 20-24 Σεπτεμβρίου εἰς τήν ἐν Μπράϊτον συνερχομένην σύσκεψιν ἐφόρων διεθνῶν σχέσεων ὡς καί εἰς τό προσκοπικόν συνέδριον Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν.

Απόψεις

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς: