Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 1964

O ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Εἰς τόν τελευταῖον λόγον του, ὁ κ. Παπανδρέου-υἱός διεβεβαίωσε τούς ἀκροατάς του ὅτι «τό τρίτον Πανεπιστήμιον εἶναι γεγονός»∙ Πανεπιστήμια δέ ὑπεσχέθησαν καί ὁ πατήρ Παπανδρέου, ὁ κ. Κανελλόπουλος, ὁ κ. Κασιμάτης καί πλεῖστοι ἄλλοι ὑποψήφιοι ἀμφοτέρων τῶν παρατάξεων! Δέν ἔμεινε, δηλαδή, ὑποψήφιος πού νά μή ὑποσχεθῇ τό… πανεπιστημιάκι του! Ἐν τῷ μεταξύ δέ, τά χωριά καί αἱ πόλεις διψοῦν διά δημοτικά σχολεῖα –ἀκριβῶς ὅπως οἱ Γάλλοι, ἐπί Λουδοβίκου Ιστ΄, ἐπερίμεναν ψωμί, ἐνῷ ὁ Δελφῖνος ἐρωτοῦσε διατί δέν τρώγουν παντεσπάνι!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΑΙ ΕΞ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

«Σφοδραί μάχαι» διεξάγονται μεταξύ τῶν Ἑλλήνων καί Τούρκων τῆς Κύπρου εἰς τήν Λεμεσόν, αἱ ὁποῖαι χαρακτηρίζονται ὡς αἱ σκληρότεραι ἀπό τῆς συναφθείσης συμφωνίας τοῦ παρελθόντος Δεκεμβρίου περί καταπαύσεως τοῦ πυρός. Τό ἴδιον πρακτορεῖον μετέδωσεν, ὅτι ὁ ἀριθμός τῶν θυμάτων, συνεχῶς αὐξάνει. Ἐξ ἄλλου, τό Ἑλληνοκυπριακόν ἵδρυμα ραδιοφωνίας μετέδωσεν, ὅτι, κατά τήν διάρκειαν τῆς χθεσινῆς νυκτός ἐγένοντο μερικαί ἐπιθέσεις Ἑλλήνων ἐναντίον Τουρκοκυπρίων. Ἐν τῷ μεταξύ, μεταδίδεται, ὅτι ὁ Βρεταννός διοικητής τῆς περιοχῆς τῆς Λεμεσοῦ προσπαθεῖ νά συναντήσῃ τούς ἡγέτας τῶν Ἑλληνοκυπρίων, προκειμένου νά διαπραγματευθῇ μετ’ αὐτῶν τήν σύναψιν συμφωνίας περί καταπαύσεως τοῦ πυρός.

Απόψεις

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.