Πέμπτη, 12 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ

Ὁ ἐν Ἀθήναις ἀνταποκριτής Ἀμερικανικοῦ πρακτορείου, μεταδίδων τά τοῦ «γυρίσματος» μιᾶς Ἀγγλικῆς ταινίας εἰς τήν Ἀκρόπολιν, λέγει: «Ὁ φύλαξ τοῦ Ἱεροῦ Βράχου δέν ἐπέτρεψεν εἰς τήν νεαράν ἠθοποιόν Τζαίην Φόντα νά εἰσέλθῃ ἀνυπόδητος εἰς τήν Ἀκρόπολιν. «Ἐδῶ ὁ χῶρος εἶναι ἱερός. Δέν ἐπιτρέπεται νά περπατάῃ κανείς ξυπόλητος». Ὁ σκηνοθέτης διέταξεν ἐπανάληψιν τῆς σκηνῆς, καί αὐτήν τήν φοράν ἡ μίςς Φόντα ἀνῆλθε φέρουσα τά παπούτσια της». Πῶς τοῦ ἦλθεν, τοῦ φύλακος νά θεωρήσῃ ἀπαραίτητα τά παπούτσια, δι’ ὅσους εἰσέρχονται εἰς τήν Ἀκρόπολιν;… Αἱ θρησκεῖαι πολλῶν χωρῶν ἀπαιτοῦν τό ἀντίθετον: ἀφαίρεσιν τῶν ὑποδημάτων εἰς τούς ἱερούς χώρους, οἱ δέ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἦσαν καί αὐτοί ἀνυπόδητοι!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Δι’ ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Συγκοινωνιῶν, ἀποσταλείσης πρός δημοσίευσιν εἰς τήν ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, καθορίζονται τάς τῆς κυκλοφορίας τῶν τουριστικῶν λεωφορείων (πούλμαν) πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν ἀεροπορικῶν ἑταιρειῶν. Διά τῆς ἀποφάσεως, ὁρίζεται εἰδικώτερον, ὅτι τά τουριστικά λεωφορεῖα δύνανται νά ἐκτελοῦν δρομολόγια μεταξύ πόλεως καί ἀερολιμένος, διά τήν μεταφοράν ταξιδιωτῶν.

Απόψεις

Πεκῖνο στηρίζει Ἀθήνα σέ ΟΗΕ γιά τήν κυριαρχία τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κίνας, ἡ ὁποία εἶναι Μόνιμο Μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, ἐδήλωσε ὅτι τό Πεκῖνο προασπίζει τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος μετά ἀπό συνάντηση μέ τόν Ἕλληνα ὁμόλογό του

Ἡ τρέλα τῶν ἀνθρώπων

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ δημοσιογράφοι εἴμαστε ἐδῶ, ὑποτίθεται, γιά νά ἀπαντᾶμε

Κατεγράφησαν 5.140 περιστατικά ἐνδοοικογενειακῆς βίας

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐξηγήσεις Θεοδωρικάκου

Ὁδεύουμε πρός ἕναν ἀπρόβλεπτο χειμῶνα

Δημήτρης Καπράνος
Θυμᾶμαι μία ἐποχή, κατά τή διάρκεια τῆς Ἑπταετίας…

Σάββατο, 4 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ