ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Πέμπτη, 11 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΙΚΡΟΣ, ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΣ

Ὁλόκληρος ἡ διεθνής ἐπιστημονική φάλαγξ ἐπεστρατεύθη διά νά σωθῇ ὁ διάσημος Ρῶσσος ἀτομικός ἐπιστήμων, Λέβ Λαντάου. Ἐκινητοποιήθησαν τό Βερολῖνον, ἡ Πράγα, τό Λονδῖνον, ἀπό τό ὁποῖον ἐστάλη εἰδικόν φάρμακον ἐντός ὀλίγων λεπτῶν τῆς ὥρας. Καί νά σκέπτεται κανείς, ὅτι ἡ διεθνής αὐτή προσωπικότης, κινδυνεύει ἀπό ἕνα τραῦμα ἐκ συνηθεστάτου αὐτοκινητιστικοῦ δυστυχήματος. Ἔτσι ἀποδεικνύεται, πόσον μικρός εἶναι ὁ ἄνθρωπος, μέσα εἰς τό σύμπαν. Φαντάζεται ὅτι ἔφθασεν ἡ ὥρα νά κατακτήσῃ τήν Σελήνην ἤ τόν Ἄρη· καί δέν κατώρθωσε νά κατακτήσῃ τό κοινότερον τῶν πραγμάτων, τήν ἀσφάλειάν του καθ’ ὁδόν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΚΕΛΕΤΟΙ ΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.– Κατά τήν ἐκτέλεσιν ἐργασιῶν διαπλατύνσεως τῆς ὁδοῦ Λαγκαδᾶ ἀπεκαλύφθη ὁ μεγάλος ἀριθμός ἀνθρωπίνων σκελετῶν. Κατά τήν ἐπικρατεστέραν ἐκδοχήν, εἰς τήν ἐν λόγῳ περιοχήν κατέληγε τό δυτικόν τμῆμα τοῦ τείχους τῆς πόλεως, ἔξωθι τοῦ ὁποίου ἦτο, ἐπί Τουρκοκρατίας, τό νεκροταφεῖον τῆς πόλεως.

ΕΠΕΞΕΤΑΘΗ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑπ. Γεωργίας, ἡ ἐφετεινή καλλιέργεια βάμβακος ἐπεξετάθη εἰς 2.300.000 στρεμμάτων ἔναντι 1.800.000 τῆς περυσινῆς περιόδου, μέ προοπτικήν αὐξήσεως τῆς παραγωγῆς.

Απόψεις

ΚΚΕ: Ἤθελε νά καταλάβει τήν B. Ἑλλάδα μέ «δανεικά» ὅπλα ἀπό τούς ναζί

Εφημερίς Εστία
Νέα στοιχεῖα γιά τόν Ἐμφύλιο – Στό φῶς ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς ΕΣΣΔ ἀπό τόν καθηγητή Ἱστορίας τοῦ «Τζών Χόπκινς» Σεργκέι Ραντσένκο

Ἄρρητα ρήματα

Μανώλης Κοττάκης
Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ὁ Ζερεφός προειδοποιεῖ γιά συχνές χιονοκαταιγίδες

Εφημερίς Εστία
«Κτυποῦσαν» κάθε 40 χρόνια, ἀλλά ἡ κλιματική ἀλλαγή τά ἀλλάζει ὅλα

Ἡ μόνη «ἐλπίδα» στόν χιονιᾶ ἦταν τό ρεπορτάζ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐκεῖνο πού μέ ἐκνευρίζει στίς περιπτώσεις πού…

Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ