ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη, 11 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΙΚΡΟΣ, ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΣ

Ὁλόκληρος ἡ διεθνής ἐπιστημονική φάλαγξ ἐπεστρατεύθη διά νά σωθῇ ὁ διάσημος Ρῶσσος ἀτομικός ἐπιστήμων, Λέβ Λαντάου. Ἐκινητοποιήθησαν τό Βερολῖνον, ἡ Πράγα, τό Λονδῖνον, ἀπό τό ὁποῖον ἐστάλη εἰδικόν φάρμακον ἐντός ὀλίγων λεπτῶν τῆς ὥρας. Καί νά σκέπτεται κανείς, ὅτι ἡ διεθνής αὐτή προσωπικότης, κινδυνεύει ἀπό ἕνα τραῦμα ἐκ συνηθεστάτου αὐτοκινητιστικοῦ δυστυχήματος. Ἔτσι ἀποδεικνύεται, πόσον μικρός εἶναι ὁ ἄνθρωπος, μέσα εἰς τό σύμπαν. Φαντάζεται ὅτι ἔφθασεν ἡ ὥρα νά κατακτήσῃ τήν Σελήνην ἤ τόν Ἄρη· καί δέν κατώρθωσε νά κατακτήσῃ τό κοινότερον τῶν πραγμάτων, τήν ἀσφάλειάν του καθ’ ὁδόν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΚΕΛΕΤΟΙ ΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.– Κατά τήν ἐκτέλεσιν ἐργασιῶν διαπλατύνσεως τῆς ὁδοῦ Λαγκαδᾶ ἀπεκαλύφθη ὁ μεγάλος ἀριθμός ἀνθρωπίνων σκελετῶν. Κατά τήν ἐπικρατεστέραν ἐκδοχήν, εἰς τήν ἐν λόγῳ περιοχήν κατέληγε τό δυτικόν τμῆμα τοῦ τείχους τῆς πόλεως, ἔξωθι τοῦ ὁποίου ἦτο, ἐπί Τουρκοκρατίας, τό νεκροταφεῖον τῆς πόλεως.

ΕΠΕΞΕΤΑΘΗ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑπ. Γεωργίας, ἡ ἐφετεινή καλλιέργεια βάμβακος ἐπεξετάθη εἰς 2.300.000 στρεμμάτων ἔναντι 1.800.000 τῆς περυσινῆς περιόδου, μέ προοπτικήν αὐξήσεως τῆς παραγωγῆς.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ