Πέμπτη, 11 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΙΚΡΟΣ, ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΣ

Ὁλόκληρος ἡ διεθνής ἐπιστημονική φάλαγξ ἐπεστρατεύθη διά νά σωθῇ ὁ διάσημος Ρῶσσος ἀτομικός ἐπιστήμων, Λέβ Λαντάου. Ἐκινητοποιήθησαν τό Βερολῖνον, ἡ Πράγα, τό Λονδῖνον, ἀπό τό ὁποῖον ἐστάλη εἰδικόν φάρμακον ἐντός ὀλίγων λεπτῶν τῆς ὥρας. Καί νά σκέπτεται κανείς, ὅτι ἡ διεθνής αὐτή προσωπικότης, κινδυνεύει ἀπό ἕνα τραῦμα ἐκ συνηθεστάτου αὐτοκινητιστικοῦ δυστυχήματος. Ἔτσι ἀποδεικνύεται, πόσον μικρός εἶναι ὁ ἄνθρωπος, μέσα εἰς τό σύμπαν. Φαντάζεται ὅτι ἔφθασεν ἡ ὥρα νά κατακτήσῃ τήν Σελήνην ἤ τόν Ἄρη· καί δέν κατώρθωσε νά κατακτήσῃ τό κοινότερον τῶν πραγμάτων, τήν ἀσφάλειάν του καθ’ ὁδόν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΚΕΛΕΤΟΙ ΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.– Κατά τήν ἐκτέλεσιν ἐργασιῶν διαπλατύνσεως τῆς ὁδοῦ Λαγκαδᾶ ἀπεκαλύφθη ὁ μεγάλος ἀριθμός ἀνθρωπίνων σκελετῶν. Κατά τήν ἐπικρατεστέραν ἐκδοχήν, εἰς τήν ἐν λόγῳ περιοχήν κατέληγε τό δυτικόν τμῆμα τοῦ τείχους τῆς πόλεως, ἔξωθι τοῦ ὁποίου ἦτο, ἐπί Τουρκοκρατίας, τό νεκροταφεῖον τῆς πόλεως.

ΕΠΕΞΕΤΑΘΗ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑπ. Γεωργίας, ἡ ἐφετεινή καλλιέργεια βάμβακος ἐπεξετάθη εἰς 2.300.000 στρεμμάτων ἔναντι 1.800.000 τῆς περυσινῆς περιόδου, μέ προοπτικήν αὐξήσεως τῆς παραγωγῆς.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!