Πέμπτη, 11 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΙΚΡΟΣ, ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΣ

Ὁλόκληρος ἡ διεθνής ἐπιστημονική φάλαγξ ἐπεστρατεύθη διά νά σωθῇ ὁ διάσημος Ρῶσσος ἀτομικός ἐπιστήμων, Λέβ Λαντάου. Ἐκινητοποιήθησαν τό Βερολῖνον, ἡ Πράγα, τό Λονδῖνον, ἀπό τό ὁποῖον ἐστάλη εἰδικόν φάρμακον ἐντός ὀλίγων λεπτῶν τῆς ὥρας. Καί νά σκέπτεται κανείς, ὅτι ἡ διεθνής αὐτή προσωπικότης, κινδυνεύει ἀπό ἕνα τραῦμα ἐκ συνηθεστάτου αὐτοκινητιστικοῦ δυστυχήματος. Ἔτσι ἀποδεικνύεται, πόσον μικρός εἶναι ὁ ἄνθρωπος, μέσα εἰς τό σύμπαν. Φαντάζεται ὅτι ἔφθασεν ἡ ὥρα νά κατακτήσῃ τήν Σελήνην ἤ τόν Ἄρη· καί δέν κατώρθωσε νά κατακτήσῃ τό κοινότερον τῶν πραγμάτων, τήν ἀσφάλειάν του καθ’ ὁδόν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΚΕΛΕΤΟΙ ΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.– Κατά τήν ἐκτέλεσιν ἐργασιῶν διαπλατύνσεως τῆς ὁδοῦ Λαγκαδᾶ ἀπεκαλύφθη ὁ μεγάλος ἀριθμός ἀνθρωπίνων σκελετῶν. Κατά τήν ἐπικρατεστέραν ἐκδοχήν, εἰς τήν ἐν λόγῳ περιοχήν κατέληγε τό δυτικόν τμῆμα τοῦ τείχους τῆς πόλεως, ἔξωθι τοῦ ὁποίου ἦτο, ἐπί Τουρκοκρατίας, τό νεκροταφεῖον τῆς πόλεως.

ΕΠΕΞΕΤΑΘΗ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑπ. Γεωργίας, ἡ ἐφετεινή καλλιέργεια βάμβακος ἐπεξετάθη εἰς 2.300.000 στρεμμάτων ἔναντι 1.800.000 τῆς περυσινῆς περιόδου, μέ προοπτικήν αὐξήσεως τῆς παραγωγῆς.

Απόψεις

Στά πρόθυρα συγκρούσεως ΗΠΑ – Κίνα στά Στενά τῆς Ταϊβάν

Εφημερίς Εστία
Εκδηλη εἶναι ἡ ἀνησυχία τῆς Οὐάσιγκτων γιά τίς προθέσεις τοῦ Πεκίνου στόν Εἰρηνικό Ὠκεανό, δεδομένης τῆς ἐντάσεως πού ἐπικρατεῖ ἐκεῖ τά τελευταῖα 24ωρα.

Τό περιβάλλον, ἡ προστασία του καί ἐμεῖς

Δημήτρης Καπράνος
Χθές εἴχαμε τήν Παγκόσμια Ἡμέρα Περιβάλλοντος. Ἐντελῶς τυχαίως, ἦταν καί «τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Λές καί ἤθελε ἡ Θεία Χάρις νά μᾶς τονίσει ὅτι πρέπει νά προσέχουμε, ἤτοι «Τό περιβάλλον καί τά μάτια μας»!

Πέμπτη, 6 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΧΩΝΑΚΙ

Την Κυριακή 11.06 με την Εστία: Βασιλεύς Κωνσταντίνος Β΄

Εφημερίς Εστία
Στις 11.06 με την Εστία της Κυριακής: Οι συγκλονιστικές λεπτομέρειες της Ιστορίας • Κωνσταντίνος Β’!

PRODEA Investments: Οι χώροι εργασίας χρειάζεται να είναι ανθρωποκεντρικοί

Εφημερίς Εστία
Τη σημασία του σχεδιασμού και της κατασκευής χώρων εργασίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής και τις προσδοκίες των εργαζομένων ανέδειξε η συζήτηση που συνδιοργάνωσε η PRODEA Investments στο πλαίσιο του TEDx Athens 2023.