ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023

Πέμπτη, 11 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΦΥΓΟΥΝ;

«Βρεταννικόν ἁλιευτικόν συνέλαβεν εἰς τά δίκτυα του δανικόν ὑποβρύχιον. Τό ἁλιευτικό ἐξετέλει συνήθη ἀποστολήν ἁλιείας ὅταν ἀντελήφθη, ὅτι συνέλαβε κάτι παραδόξως βαρύ. Τό ὑποβρύχιον, τό ὁποῖον συμμετεῖχε ἀσκήσεων τοῦ Ν.Α.Τ.Ο., ἀνεδύθη ὀλίγα λεπτά ἀργότερον». Αὐτά τά… ψάρια θά πιάνουν, φαίνεται, ἀπ’ ἐδῶ καί πέραν, τά ἁλιευτικά ἀνοικτῆς θαλάσσης. Ἀντί ξιφιῶν ἤ τόννων, θά ἐμπλέκωνται εἰς τά δίκτυα των ὑποβρύχια. Ἀλλά τό ζήτημα εἶναι, ποῦ θά καταφύγουν, πλέον, τά ψάρια: Τά πετρέλαια καί τά κατάλοιπά των μολύνουν τήν ἐπιφάνειαν τῆς θαλάσσης, τά ὑποβρύχια τό βάθος• δέν τούς μένει παρά… ὁ οὐρανός!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΣΑΝΑΤΟΡΙΑ

Τό Ὑπ. Προνοίας, δι’ ἐγκυκλίου του πρός ἅπαντα τά Σανατόρια, ὁρίζει ὅπως τήν 31ην τρέχοντος διενεργήσουν ἀπογραφήν τῶν, κατ’ ἐκείνην τήν ἡμέραν, νοσηλευομένων εἰς αὐτά φυματικῶν. Αἱ συνταχθησόμεναι καταστάσεις, τό περιεχόμενον τῶν ὁποίων τυγχάνει ἀπόρρητον, θά ὑποβληθοῦν δι’ ἐμπιστευτικῆς ἀναφορᾶς εἰς τήν ὑπηρεσίαν ἀντιφυμ. ἀγῶνος τοῦ Ὑπ. Προνοίας μέχρι τῆς 15ης Νοεμβρίου ἐ.ἔ. Ἡ ἀπογραφή τῶν ἀσθενῶν ἀποσκοπεῖ εἰς τήν ἐξακρίβωσιν τοῦ πραγματικοῦ ἀριθμοῦ τῶν φυματικῶν τῆς χώρας καί τήν ἐντεῦθεν λῆψιν τῶν ἐνδεικνυομένων μέτρων πρός καταπολέμησιν τῆς νόσου.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;