Πέμπτη, 11 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΦΥΓΟΥΝ;

«Βρεταννικόν ἁλιευτικόν συνέλαβεν εἰς τά δίκτυα του δανικόν ὑποβρύχιον. Τό ἁλιευτικό ἐξετέλει συνήθη ἀποστολήν ἁλιείας ὅταν ἀντελήφθη, ὅτι συνέλαβε κάτι παραδόξως βαρύ. Τό ὑποβρύχιον, τό ὁποῖον συμμετεῖχε ἀσκήσεων τοῦ Ν.Α.Τ.Ο., ἀνεδύθη ὀλίγα λεπτά ἀργότερον». Αὐτά τά… ψάρια θά πιάνουν, φαίνεται, ἀπ’ ἐδῶ καί πέραν, τά ἁλιευτικά ἀνοικτῆς θαλάσσης. Ἀντί ξιφιῶν ἤ τόννων, θά ἐμπλέκωνται εἰς τά δίκτυα των ὑποβρύχια. Ἀλλά τό ζήτημα εἶναι, ποῦ θά καταφύγουν, πλέον, τά ψάρια: Τά πετρέλαια καί τά κατάλοιπά των μολύνουν τήν ἐπιφάνειαν τῆς θαλάσσης, τά ὑποβρύχια τό βάθος• δέν τούς μένει παρά… ὁ οὐρανός!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΣΑΝΑΤΟΡΙΑ

Τό Ὑπ. Προνοίας, δι’ ἐγκυκλίου του πρός ἅπαντα τά Σανατόρια, ὁρίζει ὅπως τήν 31ην τρέχοντος διενεργήσουν ἀπογραφήν τῶν, κατ’ ἐκείνην τήν ἡμέραν, νοσηλευομένων εἰς αὐτά φυματικῶν. Αἱ συνταχθησόμεναι καταστάσεις, τό περιεχόμενον τῶν ὁποίων τυγχάνει ἀπόρρητον, θά ὑποβληθοῦν δι’ ἐμπιστευτικῆς ἀναφορᾶς εἰς τήν ὑπηρεσίαν ἀντιφυμ. ἀγῶνος τοῦ Ὑπ. Προνοίας μέχρι τῆς 15ης Νοεμβρίου ἐ.ἔ. Ἡ ἀπογραφή τῶν ἀσθενῶν ἀποσκοπεῖ εἰς τήν ἐξακρίβωσιν τοῦ πραγματικοῦ ἀριθμοῦ τῶν φυματικῶν τῆς χώρας καί τήν ἐντεῦθεν λῆψιν τῶν ἐνδεικνυομένων μέτρων πρός καταπολέμησιν τῆς νόσου.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;