Πέμπτη, 11 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΘΕΙΣ
ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

Διῆλθεν ἐξ Ἀθηνῶν, ὁ διάσημος Ἀμερικανός ἐφευρέτης τοῦ «D.D.T» (βραβεῖον Νόμπελ), καθηγητής Μύλλερ· καί ἕνα μέρος τοῦ ἐπιστημονικοῦ μας κόσμου προσεπάθησε νά τόν τιμήσῃ. Εχάθη, ὅμως, ἕνα ἀνώτερον παράσημον δι’ αὐτόν τόν εὐεργέτην τῆς ἀνθρωπότητος καί, ἰδίᾳ, τῆς Ἑλλάδος; Κατά δεκάδας φέρουν τούς μεγαλόσταυρούς μας διάφοροι τενεκέδες, ξένοι καί ἡμέτεροι, πρός τούς ὁποίους τό ἔθνος δέν ἔχει τήν παραμικράν ὑποχρέωσιν· καί ὅμως, ὁ ἄνθρωπος, χάρις εἰς τόν ὁποῖον ἡ Ἑλλάς ἐσώθη ἀπό τήν φοβεράν μάστιγα τῆς ἑλονοσίας, δέν ἐκρίθη ἄξιος τοιαύτης διακρίσεως. Ποιός τοῦ εἶπε νά μή μᾶς ἁρπάξῃ 100 ἤ 180 ἑκατομμύρια ἐτησίως;… Τότε θά ἔπαιρνε, βεβαίως, τό ἀνώτατον παράσημον, «μετά ξιφῶν, ταινιῶν καί ἀστέρων»!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΙΔΡΥΘΗ ΝΕΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εἰσηγήσει τοῦ ὑπ. Δημοσίων Ἔργων κατηρτίσθη σχέδιον πράξεως Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, διά τῆς ὁποίας προβλέπεται ἡ ἵδρυσις νέας διευθύνσεως ὑπό τήν ἐπωνυμίαν διεύθυνσις χωροταξίας καί ρυθμιστικῶν σχεδίων. Ἡ νέα διεύθυνσις ἔχει σκοπόν νά προβαίνῃ εἰς τόν συντονισμόν τῶν θεμάτων τά ὁποῖα ἀφοροῦν τά πολεοδομικά θέματα. Ἀντιθέτως ὅμως πρός τήν ἐνέργειαν ταύτην τοῦ ὑπουργείου, ἐκ μέρους τῶν ἐνδιαφερομένων καταβάλλεται προσπάθεια ὅπως ἱδρυθῇ ἀντί τῆς διευθύνσεως Πολεοδομίας Ἰνστιτοῦτον Πολεοδομίας, τό ὁποῖον θά ἀσχολῆται μέ τά πολεοδομικά ζητήματα.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ