Πέμπτη, 11 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΘΕΙΣ
ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

Διῆλθεν ἐξ Ἀθηνῶν, ὁ διάσημος Ἀμερικανός ἐφευρέτης τοῦ «D.D.T» (βραβεῖον Νόμπελ), καθηγητής Μύλλερ· καί ἕνα μέρος τοῦ ἐπιστημονικοῦ μας κόσμου προσεπάθησε νά τόν τιμήσῃ. Εχάθη, ὅμως, ἕνα ἀνώτερον παράσημον δι’ αὐτόν τόν εὐεργέτην τῆς ἀνθρωπότητος καί, ἰδίᾳ, τῆς Ἑλλάδος; Κατά δεκάδας φέρουν τούς μεγαλόσταυρούς μας διάφοροι τενεκέδες, ξένοι καί ἡμέτεροι, πρός τούς ὁποίους τό ἔθνος δέν ἔχει τήν παραμικράν ὑποχρέωσιν· καί ὅμως, ὁ ἄνθρωπος, χάρις εἰς τόν ὁποῖον ἡ Ἑλλάς ἐσώθη ἀπό τήν φοβεράν μάστιγα τῆς ἑλονοσίας, δέν ἐκρίθη ἄξιος τοιαύτης διακρίσεως. Ποιός τοῦ εἶπε νά μή μᾶς ἁρπάξῃ 100 ἤ 180 ἑκατομμύρια ἐτησίως;… Τότε θά ἔπαιρνε, βεβαίως, τό ἀνώτατον παράσημον, «μετά ξιφῶν, ταινιῶν καί ἀστέρων»!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΙΔΡΥΘΗ ΝΕΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εἰσηγήσει τοῦ ὑπ. Δημοσίων Ἔργων κατηρτίσθη σχέδιον πράξεως Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, διά τῆς ὁποίας προβλέπεται ἡ ἵδρυσις νέας διευθύνσεως ὑπό τήν ἐπωνυμίαν διεύθυνσις χωροταξίας καί ρυθμιστικῶν σχεδίων. Ἡ νέα διεύθυνσις ἔχει σκοπόν νά προβαίνῃ εἰς τόν συντονισμόν τῶν θεμάτων τά ὁποῖα ἀφοροῦν τά πολεοδομικά θέματα. Ἀντιθέτως ὅμως πρός τήν ἐνέργειαν ταύτην τοῦ ὑπουργείου, ἐκ μέρους τῶν ἐνδιαφερομένων καταβάλλεται προσπάθεια ὅπως ἱδρυθῇ ἀντί τῆς διευθύνσεως Πολεοδομίας Ἰνστιτοῦτον Πολεοδομίας, τό ὁποῖον θά ἀσχολῆται μέ τά πολεοδομικά ζητήματα.

Απόψεις

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924