ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Πέμπτη, 10 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΝΕΑ…ΒΟΗΘΕΙΑ!

Ἐκ Κερκύρας τηλεγραφοῦν: «Ἔφθασαν εἰς τήν πόλιν μας ἡ λαίδη Βασκόνια, διευθύντρια τῆς Βρεταννικῆς Ἑταιρείας Προστασίας Ζώων καί ἡ κ. Ἑλεονώρα Κλώντ τοῦ Βρεταννικοῦ Συμβουλίου. Αἱ δύο Ἀγγλίδες ἐπεσκέφθησαν τάς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἑταιρείας Προστασίας Ζώων καί ἐδήλωσαν, ὅτι εὑρίσκεται ὑπό μελέτην τό θέμα τῆς γενικωτέρας προστασίας τῶν ἐν Ἑλλάδι ζώων». Ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες ἀπέτυχαν νά λάβουν βοήθειαν ἀπό τούς Συμμάχους, ἔχομεν τοὐλάχιστον τήν παρηγορίαν, ὅτι θά τύχουν βοηθείας τά ζῶα των!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΕΙΣ ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Ὑπό τῆς Ἑταιρείας Ἠλεκτρικῶν Σιδηροδρόμων, ἀνεκοινώθη εἰς τό ὑπουργεῖον, ὅτι ἐγένετο παραγγελία μικροφωνικῶν συστημάτων, τά ὁποῖα θά ἐγκατασταθοῦν εἰς τά λεωφορεῖα, πρός ἀναγγελίαν τῶν σταθμῶν. Ὡς γνωστόν, εἶναι ὑποχρεωτική ἡ τοποθέτησις μικροφωνικῶν συστημάτων εἰς ὅλα τά λεωφορεῖα γραμμῶν.

ΔΩΡΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

Δι’ ἀποφάσεως τῆς διοικήσεως τοῦ Ἐργατικοῦ Κέντρου Πειραιῶς αἱ ἐργατικαί ὀργανώσεις τῆς δυνάμεώς του θά προσφέρουν, ὡς γνωστόν, ὡς γαμήλιον δῶρον, εἰς τήν πριγκίπισσαν Σοφίαν σφῦραν καί ἄκμονα ἐξ ὀρειχάλκου, ὡς σύμβολον δημιουργικότητος.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ