ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Πέμπτη, 1 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΙ

Ἕνα περιοδικόν ἀναγγέλλει θορυβωδῶς, ὅτι θά δημοσιεύσῃ συνέντευξιν τοῦ συνθέτου κ. Θεοδωράκη, ἐπί τοῦ γνωστοῦ καυγᾶ μέ τόν συνάδελφον κ. Χατζιδάκιν: «Καί τώρα –φέρεται λέγων ὁ Θεοδωράκης– ἕνα μόνον ἔχω νά πῶ: ᾙ γέφυρες ἀνάμεσα σέ μένα καί στόν Χατζιδάκι κόπηκαν! Ἐμεῖς οἱ δύο εἴμαστε πιά ἐχθροί!». Αὐτή ἡ ἀδιαλλαξία πρέπει νά ὁμολογήσωμεν ὅτι μᾶς ἐκπλήσσει: Ἐδῶ δέν «ἐκόπησαν ᾑ γέφυρες ἀνάμεσα στόν… Κεννεδάκη καί τόν Νικητάκη», καί θά κοποῦν ἀμετακλήτως μεταξύ τῶν δύο συνθετῶν; Ἄς ἐπέμβῃ, λοιπόν καί ἐδῶ κανένας λόρδος Ρασσελάκης νά τούς συνδιαλλάξῃ, διά νά σωθῇ ἡ ἀνθρωπότης ἀπό τούς… ἀτομικούς καυγάδες των!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Ὡς πληροφορούμεθα, εἰς ἐπανειλημμένας συνεργασίας τῶν ἁρμοδίων Ὑπηρεσιῶν τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου καί τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, συνεζητήθησαν ὅλαι αἱ λεπτομέρειαι διά τήν ἔκδοσιν τῶν νέων ὁμολογιῶν, διά τῶν ὁποίων θά ἀντικατασταθοῦν αἱ ὁμολογίαι τῶν ἐσωτερικῶν προπολεμικῶν δανείων, συμφώνως πρός τήν σχετικήν Πρᾶξιν τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου. Ἡ ὅλη διαδικασία, ὡς πληροφορούμεθα, θά ἐπισπευσθῇ δημοσιευομένης συντόμως τῆς προβλεπομένης σχετικῆς ὑπουργικῆς ἀποφάσεως.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;