Πεδίο δόξης λαμπρόν

ΔΙΑΒΑΖΩ ὅτι ἡ ἀριστερίζουσα προερχόμενη ἀπό τήν ΔΗΜΑΡ ἡγεσία τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς…

… ἑνός δημοσίου ὀργανισμοῦ ὁ ὁποῖος ἔχει ρόλο συμβούλου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας στήν διαμόρφωση τῶν σχολικῶν προγραμμάτων πρωτοβάθμιας καί δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης, ἀπεφάσισε νά ἐντάξει στά σχολικά βιβλία ἱστορίας εἰδικό κεφάλαιο γιά τήν «Χρυσή Αὐγή». Μέ ἀναλυτική ἀναφορά στήν ἵδρυση, τήν πορεία της, τό καταστατικό της, τίς συλλήψεις τῶν μελῶν της, τήν καταδίκη της κ.λπ. Δέν γνωρίζω ἄν γιά τήν διαρροή στίς κυριακάτικες ἐφημερίδες ἡ ἡγεσία τοῦ ΙΕΠ ὑπό τόν κύριο Γιάννη Ἀντωνίου ἐνημέρωσε τήν Ὑπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, οὔτε εἶναι αὐτό τό θέμα μου. Πρόκειται γιά ζήτημα ἐσωτερικῆς λειτουργίας τῆς Κυβέρνησης.

Τό μόνο πού ἐπισημαίνω γιά ἐνημέρωσή σας εἶναι ὅτι ἡ Ὑπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ἀκύρωσε τά προηγούμενα συριζόπληκτα προγράμμαατα σπουδῶν τοῦ ΙΕΠ πού συνετάχθησαν ὑπό τήν Προεδρία Κουζέλη μέ τήν συνδρομή τοῦ διάσημου καθηγητῆ Λιάκου, ὑπερασπιζόμενη τό δόγμα ὅτι ἡ ἱστορία πρέπει νά δημιουργεῖ «ἐθνική συνείδηση». Σέ ἀντίθεση μέ τό δόγμα τοῦ τέως Προέδρου τοῦ ΙΕΠ κυρίου Κουζέλη, ὁ ὁποῖος ὑποστηρίζει παγίως τό ἐπιχείρημα ὅτι ἡ ἱστορία πρέπει νά δημιουργεῖ «κοινωνική συνείδηση». Τό ζήτημα εἶναι ἄλλο: Προτείνεται νά ἐνταχθεῖ ἡ ἱστόρηση τῆς δράσης τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς σέ εἰδικό κεφάλαιο σχολικοῦ βιβλίου μέ τίτλο «Κράτος καί Θεσμοί». Ἐπί τῆς ἀρχῆς δέν διαφωνοῦμε. Ὁ ναζισμός πρέπει νά εἶναι ἀποσυνάγωγος καί ἡ νεολαία πρέπει νά ἀπομακρυνθεῖ ἐγκαίρως ἀπό τίς σειρῆνες του. Ναί, αὐτό εἶναι πράγματι θέμα δημοκρατίας. Δέν εἶναι ὅμως τό μοναδικό θέμα δημοκρατίας. Ὑπάρχει καί ἄλλο.

Θέμα δημοκρατίας εἶναι καί ἡ δράση τῆς 17 Νοέμβρη ἡ ὁποία σημειωτέον καταδικάστηκε καί αὐτή ὅπως ἡ Χρυσή Αὐγή μέ ἐπίκληση τοῦ ἄρθρου 187 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα. Ὅσο ἐγκληματική ὀργάνωση εἶναι ἡ μία ἄλλο τόσο ἐγκληματική ὀργάνωση εἶναι μέ βάση τήν ἐτυμηγορία τῆς ἑλληνικῆς δικαιοσύνης καί ἡ ἄλλη. Καί ἡ 17 Νοέμβρη δέν σκότωσε δύο, οὔτε τό ὁπλοστάσιό της ἦταν σουγιάδες καί μαχαίρια. Ἦταν ρουκέτες καί βόμβες. Ἡ 17 Νοέμβρη σκότωσε ἀπό τό 1975 ἕως τό 2002 23 Ἕλληνες καί ξένους ἀξιωματούχους χωρίς κανείς νά γνωρίζει μέχρι τήν σύλληψή τους ποιά ἦταν τά μέλη της. Ἡ 17 Νοέμβρη δέν δροῦσε στό φῶς, μέ παρεμβάσεις στήν Βουλή ἤ μέ ἀνοιχτές ὁμιλίες γιά νά γνωρίζουμε ἀπό τήν πρώτη στιγμή τά πρόσωπα τῆς ἡγεσίας της, ὅπως ἀντιστοίχως συμβαίνει σήμερα μέ τήν Χρυσή Αὐγή. Δροῦσε στό σκότος καί διεκδικοῦσε νά ἐπηρεάζει τά δημόσια πράγματα μέ αἱματοβαμμένες προκηρύξεις πού ἔστελνε σέ γνωστά μέσα ἐνημέρωσης. Εἶμαι ἀπολύτως βέβαιος ὅτι ἡ δράση τῆς «ἐπαναστατικῆς ὀργάνωσης 17 Νοέμβρη» ὅπως ἡ ἴδια προσδιοριζόταν, ἡ ἡγεσία της, οἱ ἀποκαλύψεις περί αὐτήν (βιάστηκαν νά πυροδοτήσουν τήν ρουκέττα πού δολοφόνησε τόν ἄτυχο Θάνο Ἀξαρλιάν γιά νά πᾶνε διακοπές), ἡ ἱστόρηση τοῦ γεγονότος, ὅτι ὁ Παῦλος Μπακογιάννης ἦταν ὁ πρῶτος Ἕλληνας Βουλευτής πού δολοφονήθηκε τό 1989 μετά τήν δολοφονία Λαμπράκη τό 1963, ἡ ὑπενθύμιση, ὅτι ὁ δολοφόνος του ἔδειξε τόση μεταμέλεια ὥστε μέ τήν πρώτη ἄδεια ἐξόδου ἀπό τίς φυλακές πραγματοποίησε προκλητική βόλτα στό σημεῖο τοῦ ἐγκλήματος, θά ἀποτελέσουν πρώτης τάξεως ὑλικό γιά τό βιβλίο ἱστορίας τοῦ προερχομένου ἀπό τήν ΔΗΜΑΡ Προέδρου τοῦ ΙΕΠ Γιάννη Ἀντωνίου, ὁ ὁποῖος ἀποστρέφεται τόν λαϊκισμό καί τά παράγωγά του. Αὐτό καί ἄν εἶναι θέμα δημοκρατίας. Αὐτό καί ἄν ἦταν παρακράτος πού ἐπηρέαζε τήν διεθνῆ εἰκόνα τῆς χώρας. Αὐτός καί ἄν ἦταν ἕνας δολοφονικός λαϊκισμός. Αὐτή καί ἄν ἦταν ἐγκληματική ὀργάνωση μέ βάση τόν ὁρισμό τοῦ ἄρθρου 187 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα γιά τήν δράση τῆς ὁποίας πρέπει νά εἶναι ἐνήμερη ἡ νεολαία. Ἐμπρός λοιπόν τολμητίες τῆς ἱστορίας πού ἐνδιαφέρεστε νά προστατέψετε τήν νεολαία ἀπό τήν δράση αὐτοῦ τοῦ εἴδους τῶν ὀργανώσεων. Ἐμπρός, ἀγαπητέ κύριε Ἀντωνίου. Ἐμπρός, γενναῖοι συγγραφεῖς, πού θέλετε νά ἀφήσετε τό ἀποτύπωμά σας στά νέα βιβλία τῆς ἱστορίας. Ναί. Καί Χρυσή Αὐγή. Καί 17 Νοέμβρη. Ἐντάξατε καί τίς δύο καταδικασθεῖσες γιά σύσταση ἐγκληματικῆς ὀργάνωσης στά νέα βιβλία τῆς ἱστορίας. Εἰσηγούμεθα ἐνθέρμως καί ἐμεῖς. Ἡ προστασία τῆς δημοκρατίας ἀπό αὐτές δημιουργεῖ καί ἐθνική καί κοινωνική συνείδηση. Θά συμπέσουμε σέ αὐτό.

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 25.03 με την Εστία: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 25.03, η Εστία της Κυριακής τιμά την εθνική μας επέτειο με την συλλογή: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Χωρίς ἔλεγχο νομιμότητος συμβάσεις γιά προμήθειες τοῦ Δημοσίου ἕως 1,7 ἑκατ. εὐρώ!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Κυβέρνησις ἀφήρεσε ἀπό τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο τήν ἁρμοδιότητα νά κάνει προσυμβατικό ἔλεγχο – Τά ἔργα τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως, ὁ ἀναπτυξιακός νόμος καί ἡ σιωπή τῆς Ἀντιπολιτεύσεως

Πολύ χαμηλά ὁ πῆχυς!

Μανώλης Κοττάκης
ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ἀκριβά αὐτό τό «οἱ εὐθῦνες ὑπάρχουν διαχρονικά» πού ἐπαναλαμβάνει ἡ Κυβέρνηση, ἀπό τήν πρώτη βραδιά τοῦ δυστυχήματος τῶν Τεμπῶν.

Ἀστάθεια καί στήν Γαλλία

Εφημερίς Εστία
Μετά τήν παραδοχή, προχθές, ἐκ μέρους τοῦ Ἐμμανυέλ Μακρόν, ὅτι ἡ Κυβέρνησίς του δέν διαθέτει τήν πλειονοψηφία τοῦ Κοινοβουλίου νά περάσει τό ἀσφαλιστικό νομοσχέδιο, χθές ἦταν ἡ σειρά τῆς καταθέσεως προτάσεων μομφῆς.

Μέ λόγια ἁπλά, γιά μιά πολυσύνθετη ὑπόθεση

Δημήτρης Καπράνος
Μία ἄκρως ἐνδιαφέρουσα διάλεξη παρακολουθήσαμε προχθές στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.