Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΦΟΝΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΟΥ

«Ἐκ ἀστυνομίας ἀνεκοινώθη, ὅτι, μαχητής πετεινός, κατά τή διάρκειαν τῆς “κοκορομαχίας” ἐπετέθη ἐναντίον τοῦ διαιτητοῦ τοῦ ἀγῶνος, τόν ὁποῖον καί ἐφόνευσε. Τό ἐπεισόδιον ἐσημειώθη εἰς τάς νοτίους Φιλιππίνας».

Οἱ μαχηταί πετεινοί τῶν Φιλιππίνων εἶναι, φαίνεται, πολύ πλέον εὐαίσθητοι εἰς τά ἀθλητικά των δίκαια, ἀπό τούς ποδοσφαιριστάς, ὥστε νά ὑπερασπίζουν μέχρι φόνου τῶν διαιτητῶν.

Ἄς… δοξάζουν, λοιπόν, τόν Ὕψιστον οἱ Ἕλληνες διαιτηταί ὅτι δέν ἔχουν νά κάμουν μέ πετεινούς. Πάλιν καλλίτερα τά κλωτσοπατήματα τῶν ποδοσφαιριστῶν μας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΠΥΡΟΒΟΛΗΘΗ ΒΡΕΤΑΝΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Παρασκευή, μεσημβρία.– Ὡς ἐγνώσθη ἀπό Βρεταννικήν στρατιωτικήν πηγήν, Βρεταννός στρατιώτης φρουρῶν στρατιωτικήν τοποθεσίαν, πλησίον τῆς Ἀμμοχώστου, ἐπυροβολήθη καί ἐτραυματίσθη ἐλαφρῶς εἰς τό πρόσωπον χθές τήν νύκτα. «Κατά τάς πληροφορίας μας –εἶπεν ὁ ἐν λόγῳ στρατιωτικός– εἰς τό ἐπεισόδιον φέρεται ἀναμεμιγμένος εἷς Κύπριος, ἀλλά πλείονες λεπτομέρειαι δέν ὑπάρχουν μέχρι στιγμῆς». Ὁ στρατιώτης ὁ ὁποῖος ἐτραυματίσθη εὑρίσκεται εἰς νοσοκομεῖον, ἀλλά τό ὄνομα καί ἡ διεύθυνσις αὐτοῦ δέν ἀνακοινοῦνται μέχρις ὅτου εἰδοποιηθοῦν οἱ οἰκεῖοι του.

Απόψεις

Ἀπίστευτης ἰσχύος μήνυμα γιά τό ἐλεύθερο φρόνημα καί τήν ἀνεξαρτησία τῶν δικαστῶν ἀπό τίς ἐξουσίες

Εφημερίς Εστία
Ἡ Δικαιοσύνη βγαίνει πιό δυνατή μετά τήν ἀπόφαση τοῦ πενταμελοῦς δικαστικοῦ συμβουλίου γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis

«Ἄν μᾶς δώσεις τόν Παπαγγελόπουλο…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΝΤΟΤΕ πίστευα ὅτι ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά πού…

Φρένο στήν πρόωρη συνταξιοδότηση στό Δημόσιο

Εφημερίς Εστία
Στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἡ εὐθύνη τῆς τελικῆς ἀποφάσεως

Ἄς μήν ἀναμασᾶμε κάθε τουρκική «μπαλαφάρα»

Δημήτρης Καπράνος
Πόσο στά σοβαρά μπορεῖ νά παίρνει κανείς –ἄς ποῦμε– τόν Κιλιτσντάρογλου ἤ τόν Μπαχτσελί;

Τετάρτη, 4 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ