Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΦΟΝΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΟΥ

«Ἐκ ἀστυνομίας ἀνεκοινώθη, ὅτι, μαχητής πετεινός, κατά τή διάρκειαν τῆς “κοκορομαχίας” ἐπετέθη ἐναντίον τοῦ διαιτητοῦ τοῦ ἀγῶνος, τόν ὁποῖον καί ἐφόνευσε. Τό ἐπεισόδιον ἐσημειώθη εἰς τάς νοτίους Φιλιππίνας».

Οἱ μαχηταί πετεινοί τῶν Φιλιππίνων εἶναι, φαίνεται, πολύ πλέον εὐαίσθητοι εἰς τά ἀθλητικά των δίκαια, ἀπό τούς ποδοσφαιριστάς, ὥστε νά ὑπερασπίζουν μέχρι φόνου τῶν διαιτητῶν.

Ἄς… δοξάζουν, λοιπόν, τόν Ὕψιστον οἱ Ἕλληνες διαιτηταί ὅτι δέν ἔχουν νά κάμουν μέ πετεινούς. Πάλιν καλλίτερα τά κλωτσοπατήματα τῶν ποδοσφαιριστῶν μας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΠΥΡΟΒΟΛΗΘΗ ΒΡΕΤΑΝΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Παρασκευή, μεσημβρία.– Ὡς ἐγνώσθη ἀπό Βρεταννικήν στρατιωτικήν πηγήν, Βρεταννός στρατιώτης φρουρῶν στρατιωτικήν τοποθεσίαν, πλησίον τῆς Ἀμμοχώστου, ἐπυροβολήθη καί ἐτραυματίσθη ἐλαφρῶς εἰς τό πρόσωπον χθές τήν νύκτα. «Κατά τάς πληροφορίας μας –εἶπεν ὁ ἐν λόγῳ στρατιωτικός– εἰς τό ἐπεισόδιον φέρεται ἀναμεμιγμένος εἷς Κύπριος, ἀλλά πλείονες λεπτομέρειαι δέν ὑπάρχουν μέχρι στιγμῆς». Ὁ στρατιώτης ὁ ὁποῖος ἐτραυματίσθη εὑρίσκεται εἰς νοσοκομεῖον, ἀλλά τό ὄνομα καί ἡ διεύθυνσις αὐτοῦ δέν ἀνακοινοῦνται μέχρις ὅτου εἰδοποιηθοῦν οἱ οἰκεῖοι του.

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ