ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΦΟΝΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΟΥ

«Ἐκ ἀστυνομίας ἀνεκοινώθη, ὅτι, μαχητής πετεινός, κατά τή διάρκειαν τῆς “κοκορομαχίας” ἐπετέθη ἐναντίον τοῦ διαιτητοῦ τοῦ ἀγῶνος, τόν ὁποῖον καί ἐφόνευσε. Τό ἐπεισόδιον ἐσημειώθη εἰς τάς νοτίους Φιλιππίνας».

Οἱ μαχηταί πετεινοί τῶν Φιλιππίνων εἶναι, φαίνεται, πολύ πλέον εὐαίσθητοι εἰς τά ἀθλητικά των δίκαια, ἀπό τούς ποδοσφαιριστάς, ὥστε νά ὑπερασπίζουν μέχρι φόνου τῶν διαιτητῶν.

Ἄς… δοξάζουν, λοιπόν, τόν Ὕψιστον οἱ Ἕλληνες διαιτηταί ὅτι δέν ἔχουν νά κάμουν μέ πετεινούς. Πάλιν καλλίτερα τά κλωτσοπατήματα τῶν ποδοσφαιριστῶν μας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΠΥΡΟΒΟΛΗΘΗ ΒΡΕΤΑΝΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Παρασκευή, μεσημβρία.– Ὡς ἐγνώσθη ἀπό Βρεταννικήν στρατιωτικήν πηγήν, Βρεταννός στρατιώτης φρουρῶν στρατιωτικήν τοποθεσίαν, πλησίον τῆς Ἀμμοχώστου, ἐπυροβολήθη καί ἐτραυματίσθη ἐλαφρῶς εἰς τό πρόσωπον χθές τήν νύκτα. «Κατά τάς πληροφορίας μας –εἶπεν ὁ ἐν λόγῳ στρατιωτικός– εἰς τό ἐπεισόδιον φέρεται ἀναμεμιγμένος εἷς Κύπριος, ἀλλά πλείονες λεπτομέρειαι δέν ὑπάρχουν μέχρι στιγμῆς». Ὁ στρατιώτης ὁ ὁποῖος ἐτραυματίσθη εὑρίσκεται εἰς νοσοκομεῖον, ἀλλά τό ὄνομα καί ἡ διεύθυνσις αὐτοῦ δέν ἀνακοινοῦνται μέχρις ὅτου εἰδοποιηθοῦν οἱ οἰκεῖοι του.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ