Παρασκευή, 23 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ «ΜΟΝ-ΝΤΕΖ-ΟΛΙΒΙΕ»

«Μιά Ἀμερικανική ξενοδοχειακή ἐπιχείρησις, σχεδιάζει νά κτίσῃ ἐπάνω εἰς τό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν ἕνα ὑπερπολυτελές ξενοδοχεῖον 200 δωματίων. Ἡ εἴδησις ἔχει ἤδη προκαλέσει ἀγανάκτησιν, δεδομένου ὅτι θά καταστραφῇ ὅλη ἡ μαγεία τοῦ ὄρους, ὅπου, κατά τά Εὐαγγέλια, ὁ Ἰησοῦς προσηυχήθη πρό τῶν Παθῶν». Προφανῶς, αὐτή ἡ ἐπιχείρησις θά ἔχη ἐμπνευσθῇ ἀπό τό Μόν-Παρνές, πού εἶναι καί αὐτό κτισμένον ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλάτων! Καί, ναί μέν, δέν γνωρίζομεν, ἄν οἱ πελάται τοῦ νέου ξενοδοχείου θά προσεύχωνται, ὅπως ὁ Ἰησοῦς· εἰς τήν ἰδικήν μας, ὅμως, Κιβωτόν, οἱ διευθυνταί προσεύχονται μέ κατάνυξιν νά… ἐμφανισθῇ κανένας πελάτης!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΘΡΟΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΓΡΙΠΠΗΣ

Κατόπιν τῶν σημειωθέντων ἀθρόων κρουσμάτων γρίππης, κατά τάς τελευταίας ἡμέρας, εἰς τήν Βόρειον Ἑλλάδα καί ἰδιαιτέρως εἰς τήν περιοχήν τῆς Θεσσαλονίκης, τό ὑπουργεῖον Προνοίας ἔδωσεν ἐντολήν εἰς τό Ὑγειονομικόν Κέντρον Θεσσαλονίκης ὅπως ἐξετάσῃ καί καθορισθῇ ὁ εἰδικός τύπος τῆς γρίππης. Πάντως, ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε ὑπαρχουσῶν ἐνδείξεων, πιστεύεται ὅτι πρόκειται περί συνήθους γρίππης ἐποχικῆς μορφῆς.

Απόψεις

Τό ἦθος τῆς εὐγενικῆς Δεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Ἡ ἱπποσύνη τοῦ προέδρου Μιλτιάδη Ἔβερτ – Σκέψεις μέ ἀφορμή τήν ὀνοματοδοσία τοῦ ἀμφιθεάτρου τοῦ 9.84 ἀπό τόν δήμαρχο Ἀθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παρουσίᾳ Καραμανλῆ – Σαμαρᾶ

Τό τουρκικό ἁλιευτικό καί ἡ ἄγνοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ δέν δημιουργοῦνται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἕνα τουρκικό ἁλιευτικό ἔκανε «ἀβλαβῆ διέλευση» κοντά στά Κύθηρα.

Ἡ φορολόγησις τῶν μερισμάτων, ὁ ΟΟΣΑ καί τά κόμματα

Εφημερίς Εστία
Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων – ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων.

Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο

Δημήτρης Καπράνος
Πρωΐ-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σέ δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ θά πάει αὐτό τό κακό στήν δύσμοιρη πατρίδα μας;

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ