ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ «ΜΟΝ-ΝΤΕΖ-ΟΛΙΒΙΕ»

«Μιά Ἀμερικανική ξενοδοχειακή ἐπιχείρησις, σχεδιάζει νά κτίσῃ ἐπάνω εἰς τό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν ἕνα ὑπερπολυτελές ξενοδοχεῖον 200 δωματίων. Ἡ εἴδησις ἔχει ἤδη προκαλέσει ἀγανάκτησιν, δεδομένου ὅτι θά καταστραφῇ ὅλη ἡ μαγεία τοῦ ὄρους, ὅπου, κατά τά Εὐαγγέλια, ὁ Ἰησοῦς προσηυχήθη πρό τῶν Παθῶν». Προφανῶς, αὐτή ἡ ἐπιχείρησις θά ἔχη ἐμπνευσθῇ ἀπό τό Μόν-Παρνές, πού εἶναι καί αὐτό κτισμένον ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλάτων! Καί, ναί μέν, δέν γνωρίζομεν, ἄν οἱ πελάται τοῦ νέου ξενοδοχείου θά προσεύχωνται, ὅπως ὁ Ἰησοῦς· εἰς τήν ἰδικήν μας, ὅμως, Κιβωτόν, οἱ διευθυνταί προσεύχονται μέ κατάνυξιν νά… ἐμφανισθῇ κανένας πελάτης!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΘΡΟΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΓΡΙΠΠΗΣ

Κατόπιν τῶν σημειωθέντων ἀθρόων κρουσμάτων γρίππης, κατά τάς τελευταίας ἡμέρας, εἰς τήν Βόρειον Ἑλλάδα καί ἰδιαιτέρως εἰς τήν περιοχήν τῆς Θεσσαλονίκης, τό ὑπουργεῖον Προνοίας ἔδωσεν ἐντολήν εἰς τό Ὑγειονομικόν Κέντρον Θεσσαλονίκης ὅπως ἐξετάσῃ καί καθορισθῇ ὁ εἰδικός τύπος τῆς γρίππης. Πάντως, ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε ὑπαρχουσῶν ἐνδείξεων, πιστεύεται ὅτι πρόκειται περί συνήθους γρίππης ἐποχικῆς μορφῆς.

Απόψεις

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

«Χάραξε» ἐκ νέου τά σύνορα στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης

Εφημερίς Εστία
Τί σηματοδοτεῖ ἡ πτῆσις του στό Ἀρχιπέλαγος μαζί μέ τήν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

Οἱ δρόμοι τῆς Ἀνατολῆς

Εφημερίς Εστία
ΤΕΡΑΣΤΙΑ στρατηγική σημασία ἔχει ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Κυριάκου στήν Ἰνδία, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη σέ ἀνταπόδοση ἐκείνης τοῦ Ἰνδοῦ Πρωθυπουργοῦ Ναρέντρα Μόντι στήν Ἀθήνα, πρίν ἀπό λίγους μῆνες.

Ἡ Ὄλγα Γεροβασίλη ἀντίπαλος τοῦ Στέφανου Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
Ποιοί στηρίζουν ἀνοικτά τήν ἀντιπρόεδρο τῆς Βουλῆς

Περί ἔθνους, περί πατρίδος καί περί χώρας…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ καθηγητής Ἀδαμάντιος Πεπελάσης, στόν δημοσιογράφο Γιῶργο Καραβίδα, τόν Μάρτιo τοῦ 2012…