ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ «ΜΟΝ-ΝΤΕΖ-ΟΛΙΒΙΕ»

«Μιά Ἀμερικανική ξενοδοχειακή ἐπιχείρησις, σχεδιάζει νά κτίσῃ ἐπάνω εἰς τό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν ἕνα ὑπερπολυτελές ξενοδοχεῖον 200 δωματίων. Ἡ εἴδησις ἔχει ἤδη προκαλέσει ἀγανάκτησιν, δεδομένου ὅτι θά καταστραφῇ ὅλη ἡ μαγεία τοῦ ὄρους, ὅπου, κατά τά Εὐαγγέλια, ὁ Ἰησοῦς προσηυχήθη πρό τῶν Παθῶν». Προφανῶς, αὐτή ἡ ἐπιχείρησις θά ἔχη ἐμπνευσθῇ ἀπό τό Μόν-Παρνές, πού εἶναι καί αὐτό κτισμένον ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλάτων! Καί, ναί μέν, δέν γνωρίζομεν, ἄν οἱ πελάται τοῦ νέου ξενοδοχείου θά προσεύχωνται, ὅπως ὁ Ἰησοῦς· εἰς τήν ἰδικήν μας, ὅμως, Κιβωτόν, οἱ διευθυνταί προσεύχονται μέ κατάνυξιν νά… ἐμφανισθῇ κανένας πελάτης!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΘΡΟΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΓΡΙΠΠΗΣ

Κατόπιν τῶν σημειωθέντων ἀθρόων κρουσμάτων γρίππης, κατά τάς τελευταίας ἡμέρας, εἰς τήν Βόρειον Ἑλλάδα καί ἰδιαιτέρως εἰς τήν περιοχήν τῆς Θεσσαλονίκης, τό ὑπουργεῖον Προνοίας ἔδωσεν ἐντολήν εἰς τό Ὑγειονομικόν Κέντρον Θεσσαλονίκης ὅπως ἐξετάσῃ καί καθορισθῇ ὁ εἰδικός τύπος τῆς γρίππης. Πάντως, ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε ὑπαρχουσῶν ἐνδείξεων, πιστεύεται ὅτι πρόκειται περί συνήθους γρίππης ἐποχικῆς μορφῆς.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ