Παρασκευή, 20 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΑΙ

«Τήν χθεσινήν δοκιμήν τηλεκατευθυνομένου πυραύλου τύπου “Ζεύς”, εἰς τό Ἀκρωτήριον Κανάβεραλ, ἐξετέλεσαν ἐκπαιδευθέντες πρός τοῦτο Τοῦρκοι στρατιῶται. Ὁ πύραυλος, 15 λεπτά μετά τήν ἐκτόξευσίν του, ἔπληξε στόχον εὑρισκόμενον εἰς ἀπόστασιν 1.500 περίπου μιλίων. Καλῶς πληροφορημέναι πηγαί ἀνέφερον ὅτι οἱ Τοῦρκοι θά ἐκτοξεύσουν καί δεύτερον πύραυλον τοῦ αὐτοῦ τύπου». Δυσκόλως ἠμπορεῖ κανείς νά φαντασθῇ Τούρκους στρατιώτας χειριζομένους πυραύλους, καί μάλιστα, τύπου «Διός»!… Ἐάν τοὐλάχιστον τόν ἔλεγαν «Ἀλλάχ» ἤ «Μωάμεθ», θά ὑπῆρχεν ἐλπίς νά μάθουν κάποτε νά τόν κατευθύνουν ἐναντίον τῆς… Μέκκας τοῦ κομμουνισμοῦ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΤΥΧΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ἐκ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας διηυκρινίσθη, ὅτι τά πτυχία τῆς Ἀνωτάτης Βιομηχανικῆς Σχολῆς Πειραιῶς εἶναι ἰσότιμα πρός τά πτυχία τῶν λοιπῶν Σχολῶν Ἀνωτάτης Παιδείας, τό δέ ὑπουργεῖον Συντονισμοῦ εἰδοποιήθη σχετικῶς νά περιλαμβάνῃ ταῦτα, κατά τόν καθορισμόν τῶν προσόντων, πρός κατάληψιν θέσεων α΄ κατηγορίας εἰς τό ὑπουργεῖον Συντονισμοῦ καί τάς ἐξηρτημένας ἐξ αὐτοῦ ὑπηρεσίας.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ