ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή, 20 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΑΙ

«Τήν χθεσινήν δοκιμήν τηλεκατευθυνομένου πυραύλου τύπου “Ζεύς”, εἰς τό Ἀκρωτήριον Κανάβεραλ, ἐξετέλεσαν ἐκπαιδευθέντες πρός τοῦτο Τοῦρκοι στρατιῶται. Ὁ πύραυλος, 15 λεπτά μετά τήν ἐκτόξευσίν του, ἔπληξε στόχον εὑρισκόμενον εἰς ἀπόστασιν 1.500 περίπου μιλίων. Καλῶς πληροφορημέναι πηγαί ἀνέφερον ὅτι οἱ Τοῦρκοι θά ἐκτοξεύσουν καί δεύτερον πύραυλον τοῦ αὐτοῦ τύπου». Δυσκόλως ἠμπορεῖ κανείς νά φαντασθῇ Τούρκους στρατιώτας χειριζομένους πυραύλους, καί μάλιστα, τύπου «Διός»!… Ἐάν τοὐλάχιστον τόν ἔλεγαν «Ἀλλάχ» ἤ «Μωάμεθ», θά ὑπῆρχεν ἐλπίς νά μάθουν κάποτε νά τόν κατευθύνουν ἐναντίον τῆς… Μέκκας τοῦ κομμουνισμοῦ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΤΥΧΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ἐκ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας διηυκρινίσθη, ὅτι τά πτυχία τῆς Ἀνωτάτης Βιομηχανικῆς Σχολῆς Πειραιῶς εἶναι ἰσότιμα πρός τά πτυχία τῶν λοιπῶν Σχολῶν Ἀνωτάτης Παιδείας, τό δέ ὑπουργεῖον Συντονισμοῦ εἰδοποιήθη σχετικῶς νά περιλαμβάνῃ ταῦτα, κατά τόν καθορισμόν τῶν προσόντων, πρός κατάληψιν θέσεων α΄ κατηγορίας εἰς τό ὑπουργεῖον Συντονισμοῦ καί τάς ἐξηρτημένας ἐξ αὐτοῦ ὑπηρεσίας.

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923