ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

ΑΓΚΥΡΑ. – Πέριξ τῶν ἱστορικῶν ἐρειπίων τῆς Δάρας καί εἰς ἀπόστασιν 35 χιλιομέτρων ἐκ τῆς πόλεως Μαρτίν, ἀνεκαλύφθη ἀρχαία πόλις χρονολογουμένη ἀπό τοῦ 2.500 π.Χ. Εἰς τήν ἀνακαλυφθεῖσαν πόλιν ὑπάρχουν μεγάλοι ὑδραγωγοί καί ἀποθῆκαι ὕδατος. Ἐπί τόπου ἐστάλη ἀρχαιολόγος.

ΚΙ ΑΛΛΟ ΚΥΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Τήν 8ην πρωινήν, κατέπλευσεν εἰς τό λιμένα τοῦ Πειραιῶς, προερχόμενον ἐξ Ἀλεξανδρείας, τό ἑλληνικόν ἐπιβατηγόν «Μασσαλία» μέ τό ὁποῖον ἀφίχθησαν 351 Ἕλληνες τῆς Αἰγύπτου.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΦΑΝΤΙΚΗΝ

Ἤρχισε χθές, εἰς Μαρκόπουλον τῆς Ἀττικῆς, ἡ λειτουργία φροντιστηρίου ἐκπαιδεύσεως ἀγροτονεανίδων εἰς τήν βαφικήν καί τήν ὑφαντικήν τέχνην, ὀργανωθέντος ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἑλληνικῆς Χειροτεχνίας, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Διευθύνσεως Γεωργίας τοῦ νομοῦ Ἀττικῆς.

ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Τό Ὑπουργεῖον Γεωργίας δι’ ἐγγράφου του πρός τάς περιφερειακάς γεωργικάς ὑπηρεσίας ζητεῖ, ὅπως ὀργανωθοῦν καί ἐφέτος ἐκπαιδευτικαί ἐκθέσεις καί ὑποβληθοῦν μέχρι τῆς 10ης Μαρτίου σχετικαί ἀναφοραί.

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923