Παρασκευή, 2 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

ΑΓΚΥΡΑ. – Πέριξ τῶν ἱστορικῶν ἐρειπίων τῆς Δάρας καί εἰς ἀπόστασιν 35 χιλιομέτρων ἐκ τῆς πόλεως Μαρτίν, ἀνεκαλύφθη ἀρχαία πόλις χρονολογουμένη ἀπό τοῦ 2.500 π.Χ. Εἰς τήν ἀνακαλυφθεῖσαν πόλιν ὑπάρχουν μεγάλοι ὑδραγωγοί καί ἀποθῆκαι ὕδατος. Ἐπί τόπου ἐστάλη ἀρχαιολόγος.

ΚΙ ΑΛΛΟ ΚΥΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Τήν 8ην πρωινήν, κατέπλευσεν εἰς τό λιμένα τοῦ Πειραιῶς, προερχόμενον ἐξ Ἀλεξανδρείας, τό ἑλληνικόν ἐπιβατηγόν «Μασσαλία» μέ τό ὁποῖον ἀφίχθησαν 351 Ἕλληνες τῆς Αἰγύπτου.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΦΑΝΤΙΚΗΝ

Ἤρχισε χθές, εἰς Μαρκόπουλον τῆς Ἀττικῆς, ἡ λειτουργία φροντιστηρίου ἐκπαιδεύσεως ἀγροτονεανίδων εἰς τήν βαφικήν καί τήν ὑφαντικήν τέχνην, ὀργανωθέντος ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἑλληνικῆς Χειροτεχνίας, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Διευθύνσεως Γεωργίας τοῦ νομοῦ Ἀττικῆς.

ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Τό Ὑπουργεῖον Γεωργίας δι’ ἐγγράφου του πρός τάς περιφερειακάς γεωργικάς ὑπηρεσίας ζητεῖ, ὅπως ὀργανωθοῦν καί ἐφέτος ἐκπαιδευτικαί ἐκθέσεις καί ὑποβληθοῦν μέχρι τῆς 10ης Μαρτίου σχετικαί ἀναφοραί.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!