Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΛΟΤΩΦ

Σχετικῶς μέ τό «μυστήριον Μολότωφ», χθεσιναί πληροφορίαι ἐκ Μόσχας ἀνέφερον, ὅτι ὁ τέως Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν εἰσῆλθεν εἰς κλινικήν: «Συμφώνως πρός ὡρισμένας πηγάς –λέγει τηλεγράφημα ἀπό τήν Σοβιετικήν πρωτεύουσαν– γυνή ἰατρός, ἀσχολουμένη μέ τήν θεραπείαν τοῦ τέως ἡγέτου, ἀνέφερεν ὅτι οὗτος θά ἐξέλθῃ συντόμως τῆς κλινικῆς». Δέν ἀποκλείεται, πράγματι, νά ἐξέλθῃ, ἀλλά, ἆραγε, θά ἐξέλθῃ καθέτως ἤ… ὁριζοντίως; Διότι, ἡ «ἀποσταλινοποίησις», εἶναι μία θεραπεία, πού ἠμπορεῖ νά ἀποδειχθῇ θανάσιμος διά τόν ἀσθενῆ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΙΟΝΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ὁ βουλευτής Ἰωαννίνων τοῦ Κόμματος τῶν Προοδευτικῶν κ. Α. Παπαδόπουλος, διά τηλεγραφήματός του, πρός τόν ἀρχηγόν τοῦ Κόμματος κ. Μαρκεζίνην, ἀναφέρει, ὅτι ἡ ἐνσκήψασα ἀπό τριημέρου κακοκαιρία μέ πτῶσιν χιόνος, τό ὕψος τῆς ὁποίας ἀνῆλθεν εἰς 50 ἕως 80 ἑκατοστά, ἀπέκλεισε τά περισσότερα τῶν χωρίων τοῦ νομοῦ Ἰωαννίνων, παρακαλεῖ δέ ὅπως ὁ κ. Μαρκεζίνης ἐνεργήσῃ παρά τῇ Κυβερνήσει διά νά ληφθοῦν μέτρα ἐκχιονισμοῦ τῶν ὁδῶν τῶν ἀποκλεισμένων περιοχῶν. Ἐπίσης ζητεῖ νά προωθηθοῦν τρόφιμα, φάρμακα καί ζωοτροφαί.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ