ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή, 12 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΓΛΕΝΤΙ

Μεταδίδεται ἐξ Ἀγκύρας: «Εἰς τό χωρίον Γικουμουλτζέ ἀπό τριημέρου, ὅλοι οἱ κάτοικοι διασκεδάζουν καί ἀπέχουν τῶν ἐργασιῶν των. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι ὁ 75ετής ἑκατομμυριοῦχος γαιοκτήμων Ἀχμέτ Ἐρδογάν ἐνυμφεύθη μέ τήν 25ετίδα Φατιμέ, διά δέ τόν ἑορτασμόν αὐτοῦ τοῦ γεγονότος πού διαρκεῖ ἐπί τριήμερον διέθεσε τά πάντα ὁ εὐτυχής γαμπρός». Αὐτός εἶναι, πράγματι, ὁ μόνος ἑορτασμός, τόν ὁποῖον ἠμπορεῖ νά κάμῃ ὁ γηραιός ἑκατομμυριοῦχος. Διότι, ὅπως λέγεται καί εἰς μίαν παλαιάν Γαλλικήν κωμωδίαν, «εἰς τά νυκτικά, δέν ὑπάρχει τσέπη διά τό πορτοφόλι».

 

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐκλήθη διά σήμερον τήν μεσημβρίαν μέ θέμα ἀνακοινώσεις τοῦ προέδρου κ. Κ. Καυκᾶ ἐπί τῆς ἐν γένει Δικαιοσύνης. Αἱ ἀποφάσεις αἵτινες θά ληφθοῦν μετά τήν διεξαχθησομένην συζήτησιν θά περιληφθοῦν εἰς πρακτικόν, τό ὁποῖον θά ὑποβληθῇ εἰς τήν Κυβέρνησιν. Μέ τήν κατάστασιν τῆς Δικαιοσύνης ἠσχολήθη, ὡς γνωστόν, καί ἡ Ἕνωσις Δικαστῶν καί Εἰσαγγελέων, ὡς καί ἡ Ὁμοσπονδία δικαστικῶν ὑπαλλήλων, ἡ ὁποία χαρακτηρίζει ἀποκαρδιωτικήν τήν κατάστασιν εἰς τόν τομέα τῆς δικαστηριακῆς ὀργανώσεως, ὡς καί τόν τομέα τῆς βελτιώσεως τοῦ προσωπικοῦ τῶν δικαστηρίων.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ