ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΠΟ ΑΝΟΙΞΕΩΣ
ΕΙΣ ΑΝΟΙΞΙΝ

Ἐκ Χανίων μεταδίδεται, ὅτι, ὁμιλῶν ἐκεῖ πρός τήν Νεολαίαν του, ὁ κ. Σ. Βενιζέλος εἶπε: «Χάρις εἰς τήν συμπαράστασιν τῆς νεολαίας, ὁ διεξαγόμενος ἀγών τῆς Ἑνώσεως Κέντρου, πολύ συντόμως θά ἐπιτύχῃ τήν ἐξομάλυνσιν τῆς πολιτικῆς καταστάσεως τῆς χώρας». Ἐν τούτοις, καί πρός ἑνός περίπου ἔτους, ὁ κ. Βενιζέλος εἶχε προβλέψει, ὅτι ὁ «ἀνένδοτος ἀγών» θά ἔληγε τήν ἄνοιξιν τοῦ 1963. Τώρα ἐφθάσαμεν εἰς τήν ἄνοιξιν αὐτήν, καί μᾶς λέγει πάλιν «πολύ συντόμως»! Ἄραγε νά ἐννοῇ τήν… ἄνοιξιν τοῦ 64;… Ἀλλά, δι’ αὐτό, δέν ἐχρειάζετο ὁ ἀνένδοτος!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΘΟΡΥΒΟΣ
ΕΚ ΤΩΝ
ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

Ὁ κ. Ὑπουργός τῶν Συγκοινωνιῶν προήδρευσε, χθές τήν 2αν μ.μ. εἰς τήν Διεύθυνσιν τῆς Πολιτικῆς Ἀεροπορίας συσκέψεως, καθ’ ἥν συνεζητήθη τό θέμα τῆς λήψεως μέτρων, διά τόν μετριασμόν τοῦ θορύβου, πού προκαλεῖται ἀπό τά προσγειούμενα καί ἀπογειούμενα εἰς τόν ἀερολιμένα Ἑλληνικοῦ ἀεροσκάφη τῶν ξένων Ἑταιρειῶν. Εἰς τήν σύσκεψιν μετέσχον ἐκτός τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν καί τεχνικοί τῆς Ἀεροπορίας, οἱ ὁποῖοι ἐπρότειναν διάφορα μέτρα, διά τόν μετριασμόν τοῦ θορύβου τῶν ἀεροπλάνων.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;