ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΦΡΑΤΕΛΛΟΣ

«Ὁ Ἰταλός περιηγητής Ὄσκαρ Ἀλάνια ἐτῶν 22, μεταβάς εἰς τό Βυζαντινόν Mουσεῖον καί ἐπωφεληθείς τῆς ἀπουσίας τοῦ φύλακος ἀπό μίαν αἴθουσαν, ἀπέσπασεν ἀπό τόν τοῖχον καί ἔκρυψεν ὑπό τά ἐνδύματά του μικράν πλάκα μέ ἐπιγραφήν παλαιοχριστιανικήν μεγάλης ἀρχαιολογικῆς ἀξίας. Συνελήφθη ἐπί τόπου ἀπό ὄργανα τοῦ Γ΄ Παραρτήματος Ἀσφαλείας». Αὐτός ὁ νεαρός… Ἀλάνιας μίαν μόνον δικαιολογίαν θά ἔχῃ: Ὅτι, λόγῳ ἡλικίας, δέν ἐγνώριζε τήν λεηλασίαν πού ἔκαμαν εἰς τήν Ἑλλάδα οἱ συμπατριῶται του κατά τήν Κατοχήν· ἐσκέφθη νά κάμη τό… χρέος του ὡς ἄτομον, μέ μίαν μικράν λεηλασίαν τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ἁρμοδίως ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ Νοσοκομείου τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ὅπου νοσηλεύεται ὁ τραυματισθείς χθές εἰς αὐτοκινητιστικόν δυστύχημα Πρίγκηψ Μιχαήλ, ὅτι οὗτος -λόγῳ, ἰδίως, τῆς ἐλαφρᾶς διασείσεως- ἔχει ἀνάγκην ἀναπαύσεως καί ὅτι ἀργότερον δέν ἀποκλείεται νά ἐκδοθῇ καί σχετικόν δελτίον. Ἐν τῷ μεταξύ, ἐπεσκέφθησαν τόν νοσηλευόμενον πρίγκηπα ὁ ὑπασπιστής του, ὁ Ἀρχηγός τῆς Χωροφυλακῆς κ. Βαρδουλάκης, καθώς καί τινές αὐλικοί.

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923