ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 1964

O ΚΟΣΜΟΣ
ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΟΥΣ

Μέ τό σημερινόν φύλλον της, ἡ «Ἑστία» κλείνει τό 70όν ἔτος τῆς ἡλικίας της, ὡς ἐφημερίδος καί εἰσέρχεται εἰς τό 71ον. Δεδομένου δέ, ὅτι εἶχον προηγηθῇ καί ἄλλα 18 ἔτη ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της ὡς περιοδικοῦ (1876) –διότι, μόνον τῷ 1894, ὁ τότε διευθυντής τοῦ περιοδικοῦ ἀείμνηστος Γεώργιος Δροσίνης ἀπεφάσισε νά τό μεταβάλῃ εἰς καθημερινήν ἐφημερίδα– διανύομεν ἤδη τό 89ον, ἀφ’ ὅτου ἐγνώρισεν ἡ Ἑλλάς τήν «Ἑστίαν». Καί τοῦ μέν 1876 ἀναγνῶσται δέν ὑπάρχουν πλέον∙ ἀπομένουν, ὅμως, ἀκόμη ἀρκετοί Ἀθηναῖοι, ὀγδοηκοντούτεις καί πλέον, πού διαβάζουν τήν «Ἑστίαν», ἀφ’ ἧς ἐξεδόθη ὡς ἐφημερίς– καί εἰς αὐτούς εὐχόμεθα νά τά ἑκατοστήσουν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΦΙΔΙΑ
ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ
ΕΞΗΛΘΟΝ
ΥΠΟ ΗΧΟΥΣ ΑΥΛΩΝ
ΚΑΪΡΟΝ

Ἦχοι αὐλοῦ ἐξερχόμενοι ἐκ τῆς ἑρμητικῶς κλειστῆς ἀπό τόν Ὀκτώβριον τοῦ 1961 πρεσβείας τῆς Ἰορδανίας ἐν Καΐρῳ, ἐπέσυραν τήν περιέργειαν τῶν κατοίκων τῆς συνοικίας Ζαμαλέκ. Οἱ τολμηρότεροι οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν ἐκεῖ, εἶδον τρεῖς γόητας φιδιῶν νά ἐξασκοῦν τήν τέχνην των καί τά ἑρπετά, τά ὁποῖα εἶχον καταφύγει εἰς κτίριον τῆς πρεσβείας κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐγκαταλείψεώς του, νά ἐξέρχωνται γοητευμένα ἐκ τῆς μουσικῆς ἀπό τάς ὀπάς των, νά συλλαμβάνωνται καί νά τοποθετοῦνται ἐντός σάκκων.

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ