ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Παρασκευή, 4 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΙ «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ»

Ὁ διοικητής τῆς Τουρκικῆς χωροφυλακῆς Ἴμβρου, ἀφοῦ ἐνήργησε ἔρευναν διά τήν κυκλοφορήσασαν προκήρυξιν κατά τοῦ ἐκεῖ ὑποδιοικητοῦ, ὑπέβαλεν ἔκθεσιν εἰς τήν ὁποίαν ὑπογραμμίζει ὅτι δέν ἔχει ἑλληνικήν τήν προέλευσιν ἡ προκήρυξις. Παρά ταῦτα, ἡ ἐφημερίς τῆς Κων/πόλεως «Τζουμχουριέτ» ἰσχυρίζεται, ὅτι ὁ κλῆρος τῆς τουρκοκρατούμενης Ἑλληνικῆς νήσου δέν συμμορφοῦται πρός τόν νόμον πού ἀπαγορεύει τό ράσον ἐκτός τῶν ἐκκλησιῶν, ὅτι οἱ κάτοικοι διέπραξαν μέγα ἔγκλημα νά παρακολουθήσουν ταινίαν μέ Ἑλληνικούς ὑποτίτλους! Τί κρῖμα πού δέν ζοῦν ἀκόμη οἱ Μεντερές καί Ζορλού! Διότι τά ἀνωτέρω «στοιχεῖα» θά ἦσαν ἀρκετά, διά νά σφαγοῦν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς νήσου καί νά τεθῇ τέρμα εἰς τάς «προκλήσεις» των!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

ΒΟΛΟΣ.– Κατά τήν σημερινήν ἡμέραν τοῦ συνεδρίου τῶν Ἐμπορικῶν καί Βιομηχανικῶν Ἐπιμελητηρίων, ἤρχισε συζήτησις ἐπί τῶν προβλημάτων τῆς παραγωγῆς καί διανομῆς τῶν ἀγαθῶν, ὡς καί περί τῶν ἀναγκαίων προσαρμογῶν. Ἐν συνεχείᾳ θά ἐξετασθοῦν προβλήματα, ἀνακύπτοντα ἐκ τῆς ἀνάγκης προσαρμογῆς τῆς βιομηχανίας, τῆς κλωστοϋφαντουργίας καί τοῦ ἐμπορίου, ζητήματα βιομηχανικῆς καί ἐπαγγελματικῆς ἐκπαιδεύσεως ὡς καί ἄλλα, ἀναφερόμενα εἰς τήν προσαρμογήν τοῦ ἐσωτερικοῦ, ἐξωτερικοῦ καί ἐξαγωγικοῦ ἐμπορίου πρός τάς δημιουργουμένας συνθήκας μετά τήν σύνδεσιν μέ τήν Κοινήν Ἀγοράν.

Απόψεις

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.