ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή, 4 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΙ «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ»

Ὁ διοικητής τῆς Τουρκικῆς χωροφυλακῆς Ἴμβρου, ἀφοῦ ἐνήργησε ἔρευναν διά τήν κυκλοφορήσασαν προκήρυξιν κατά τοῦ ἐκεῖ ὑποδιοικητοῦ, ὑπέβαλεν ἔκθεσιν εἰς τήν ὁποίαν ὑπογραμμίζει ὅτι δέν ἔχει ἑλληνικήν τήν προέλευσιν ἡ προκήρυξις. Παρά ταῦτα, ἡ ἐφημερίς τῆς Κων/πόλεως «Τζουμχουριέτ» ἰσχυρίζεται, ὅτι ὁ κλῆρος τῆς τουρκοκρατούμενης Ἑλληνικῆς νήσου δέν συμμορφοῦται πρός τόν νόμον πού ἀπαγορεύει τό ράσον ἐκτός τῶν ἐκκλησιῶν, ὅτι οἱ κάτοικοι διέπραξαν μέγα ἔγκλημα νά παρακολουθήσουν ταινίαν μέ Ἑλληνικούς ὑποτίτλους! Τί κρῖμα πού δέν ζοῦν ἀκόμη οἱ Μεντερές καί Ζορλού! Διότι τά ἀνωτέρω «στοιχεῖα» θά ἦσαν ἀρκετά, διά νά σφαγοῦν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς νήσου καί νά τεθῇ τέρμα εἰς τάς «προκλήσεις» των!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

ΒΟΛΟΣ.– Κατά τήν σημερινήν ἡμέραν τοῦ συνεδρίου τῶν Ἐμπορικῶν καί Βιομηχανικῶν Ἐπιμελητηρίων, ἤρχισε συζήτησις ἐπί τῶν προβλημάτων τῆς παραγωγῆς καί διανομῆς τῶν ἀγαθῶν, ὡς καί περί τῶν ἀναγκαίων προσαρμογῶν. Ἐν συνεχείᾳ θά ἐξετασθοῦν προβλήματα, ἀνακύπτοντα ἐκ τῆς ἀνάγκης προσαρμογῆς τῆς βιομηχανίας, τῆς κλωστοϋφαντουργίας καί τοῦ ἐμπορίου, ζητήματα βιομηχανικῆς καί ἐπαγγελματικῆς ἐκπαιδεύσεως ὡς καί ἄλλα, ἀναφερόμενα εἰς τήν προσαρμογήν τοῦ ἐσωτερικοῦ, ἐξωτερικοῦ καί ἐξαγωγικοῦ ἐμπορίου πρός τάς δημιουργουμένας συνθήκας μετά τήν σύνδεσιν μέ τήν Κοινήν Ἀγοράν.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ