Παρασκευή, 4 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΙ «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ»

Ὁ διοικητής τῆς Τουρκικῆς χωροφυλακῆς Ἴμβρου, ἀφοῦ ἐνήργησε ἔρευναν διά τήν κυκλοφορήσασαν προκήρυξιν κατά τοῦ ἐκεῖ ὑποδιοικητοῦ, ὑπέβαλεν ἔκθεσιν εἰς τήν ὁποίαν ὑπογραμμίζει ὅτι δέν ἔχει ἑλληνικήν τήν προέλευσιν ἡ προκήρυξις. Παρά ταῦτα, ἡ ἐφημερίς τῆς Κων/πόλεως «Τζουμχουριέτ» ἰσχυρίζεται, ὅτι ὁ κλῆρος τῆς τουρκοκρατούμενης Ἑλληνικῆς νήσου δέν συμμορφοῦται πρός τόν νόμον πού ἀπαγορεύει τό ράσον ἐκτός τῶν ἐκκλησιῶν, ὅτι οἱ κάτοικοι διέπραξαν μέγα ἔγκλημα νά παρακολουθήσουν ταινίαν μέ Ἑλληνικούς ὑποτίτλους! Τί κρῖμα πού δέν ζοῦν ἀκόμη οἱ Μεντερές καί Ζορλού! Διότι τά ἀνωτέρω «στοιχεῖα» θά ἦσαν ἀρκετά, διά νά σφαγοῦν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς νήσου καί νά τεθῇ τέρμα εἰς τάς «προκλήσεις» των!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

ΒΟΛΟΣ.– Κατά τήν σημερινήν ἡμέραν τοῦ συνεδρίου τῶν Ἐμπορικῶν καί Βιομηχανικῶν Ἐπιμελητηρίων, ἤρχισε συζήτησις ἐπί τῶν προβλημάτων τῆς παραγωγῆς καί διανομῆς τῶν ἀγαθῶν, ὡς καί περί τῶν ἀναγκαίων προσαρμογῶν. Ἐν συνεχείᾳ θά ἐξετασθοῦν προβλήματα, ἀνακύπτοντα ἐκ τῆς ἀνάγκης προσαρμογῆς τῆς βιομηχανίας, τῆς κλωστοϋφαντουργίας καί τοῦ ἐμπορίου, ζητήματα βιομηχανικῆς καί ἐπαγγελματικῆς ἐκπαιδεύσεως ὡς καί ἄλλα, ἀναφερόμενα εἰς τήν προσαρμογήν τοῦ ἐσωτερικοῦ, ἐξωτερικοῦ καί ἐξαγωγικοῦ ἐμπορίου πρός τάς δημιουργουμένας συνθήκας μετά τήν σύνδεσιν μέ τήν Κοινήν Ἀγοράν.

Απόψεις

Τό ἦθος τῆς εὐγενικῆς Δεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Ἡ ἱπποσύνη τοῦ προέδρου Μιλτιάδη Ἔβερτ – Σκέψεις μέ ἀφορμή τήν ὀνοματοδοσία τοῦ ἀμφιθεάτρου τοῦ 9.84 ἀπό τόν δήμαρχο Ἀθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παρουσίᾳ Καραμανλῆ – Σαμαρᾶ

Τό τουρκικό ἁλιευτικό καί ἡ ἄγνοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ δέν δημιουργοῦνται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἕνα τουρκικό ἁλιευτικό ἔκανε «ἀβλαβῆ διέλευση» κοντά στά Κύθηρα.

Ἡ φορολόγησις τῶν μερισμάτων, ὁ ΟΟΣΑ καί τά κόμματα

Εφημερίς Εστία
Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων – ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων.

Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο

Δημήτρης Καπράνος
Πρωΐ-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σέ δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ θά πάει αὐτό τό κακό στήν δύσμοιρη πατρίδα μας;

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ