Παρασκευή, 4 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΙ «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ»

Ὁ διοικητής τῆς Τουρκικῆς χωροφυλακῆς Ἴμβρου, ἀφοῦ ἐνήργησε ἔρευναν διά τήν κυκλοφορήσασαν προκήρυξιν κατά τοῦ ἐκεῖ ὑποδιοικητοῦ, ὑπέβαλεν ἔκθεσιν εἰς τήν ὁποίαν ὑπογραμμίζει ὅτι δέν ἔχει ἑλληνικήν τήν προέλευσιν ἡ προκήρυξις. Παρά ταῦτα, ἡ ἐφημερίς τῆς Κων/πόλεως «Τζουμχουριέτ» ἰσχυρίζεται, ὅτι ὁ κλῆρος τῆς τουρκοκρατούμενης Ἑλληνικῆς νήσου δέν συμμορφοῦται πρός τόν νόμον πού ἀπαγορεύει τό ράσον ἐκτός τῶν ἐκκλησιῶν, ὅτι οἱ κάτοικοι διέπραξαν μέγα ἔγκλημα νά παρακολουθήσουν ταινίαν μέ Ἑλληνικούς ὑποτίτλους! Τί κρῖμα πού δέν ζοῦν ἀκόμη οἱ Μεντερές καί Ζορλού! Διότι τά ἀνωτέρω «στοιχεῖα» θά ἦσαν ἀρκετά, διά νά σφαγοῦν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς νήσου καί νά τεθῇ τέρμα εἰς τάς «προκλήσεις» των!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

ΒΟΛΟΣ.– Κατά τήν σημερινήν ἡμέραν τοῦ συνεδρίου τῶν Ἐμπορικῶν καί Βιομηχανικῶν Ἐπιμελητηρίων, ἤρχισε συζήτησις ἐπί τῶν προβλημάτων τῆς παραγωγῆς καί διανομῆς τῶν ἀγαθῶν, ὡς καί περί τῶν ἀναγκαίων προσαρμογῶν. Ἐν συνεχείᾳ θά ἐξετασθοῦν προβλήματα, ἀνακύπτοντα ἐκ τῆς ἀνάγκης προσαρμογῆς τῆς βιομηχανίας, τῆς κλωστοϋφαντουργίας καί τοῦ ἐμπορίου, ζητήματα βιομηχανικῆς καί ἐπαγγελματικῆς ἐκπαιδεύσεως ὡς καί ἄλλα, ἀναφερόμενα εἰς τήν προσαρμογήν τοῦ ἐσωτερικοῦ, ἐξωτερικοῦ καί ἐξαγωγικοῦ ἐμπορίου πρός τάς δημιουργουμένας συνθήκας μετά τήν σύνδεσιν μέ τήν Κοινήν Ἀγοράν.

Απόψεις

Θά ζητήσει ἀνανέωση λαϊκῆς ἐντολῆς μέ ἐπίκληση τό ἐνεργειακό «μπλάκ ἄουτ»

Μανώλης Κοττάκης
«Ὑπάρχει πρόβλημα μέ τήν …ΝΤΕΗ» λένε στήν γνωστή πρεσβεία τῆς ὁδοῦ Βασιλίσσης Σοφίας Πορεία στόν λαό μέ μικρά κλιμάκια διαφωτίσεως τῆς ΝΔ ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός

Ἡ ἀπειλή νέων «κόκκινων» δανείων λόγῳ πληθωρισμοῦ καί ἄρσεως μέτρων

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ τοῦ συνεγερμοῦ γιά νέο κῦμα μή ἐξυπηρετούμενων δανείων…

Ἕνας ἀκόμη Ἕλληνας σώζει τήν γερμανική οἰκονομία

Δημήτρης Καπράνος
Ἀντιγράφω ἀπό τό ρεπορτάζ:

Σάββατον, 12 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

40 δισ. δολλάρια «δῶρο» στόν Ζελένσκυ γιά νά «τινάξει» στόν ἀέρα τήν ΕΕ

Εφημερίς Εστία
Ἀποτυγχάνει ὁ ἀντιπερισπασμός τῶν ΗΠΑ γιά τήν διακοπή τῆς ροῆς φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη – Μάριο Ντράγκι πρός Μπάιντεν: Ὅλοι θά πληρώνουμε σέ ρούβλια τόν Πούτιν!