ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Παρασκευή, 4 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΙ «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ»

Ὁ διοικητής τῆς Τουρκικῆς χωροφυλακῆς Ἴμβρου, ἀφοῦ ἐνήργησε ἔρευναν διά τήν κυκλοφορήσασαν προκήρυξιν κατά τοῦ ἐκεῖ ὑποδιοικητοῦ, ὑπέβαλεν ἔκθεσιν εἰς τήν ὁποίαν ὑπογραμμίζει ὅτι δέν ἔχει ἑλληνικήν τήν προέλευσιν ἡ προκήρυξις. Παρά ταῦτα, ἡ ἐφημερίς τῆς Κων/πόλεως «Τζουμχουριέτ» ἰσχυρίζεται, ὅτι ὁ κλῆρος τῆς τουρκοκρατούμενης Ἑλληνικῆς νήσου δέν συμμορφοῦται πρός τόν νόμον πού ἀπαγορεύει τό ράσον ἐκτός τῶν ἐκκλησιῶν, ὅτι οἱ κάτοικοι διέπραξαν μέγα ἔγκλημα νά παρακολουθήσουν ταινίαν μέ Ἑλληνικούς ὑποτίτλους! Τί κρῖμα πού δέν ζοῦν ἀκόμη οἱ Μεντερές καί Ζορλού! Διότι τά ἀνωτέρω «στοιχεῖα» θά ἦσαν ἀρκετά, διά νά σφαγοῦν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς νήσου καί νά τεθῇ τέρμα εἰς τάς «προκλήσεις» των!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

ΒΟΛΟΣ.– Κατά τήν σημερινήν ἡμέραν τοῦ συνεδρίου τῶν Ἐμπορικῶν καί Βιομηχανικῶν Ἐπιμελητηρίων, ἤρχισε συζήτησις ἐπί τῶν προβλημάτων τῆς παραγωγῆς καί διανομῆς τῶν ἀγαθῶν, ὡς καί περί τῶν ἀναγκαίων προσαρμογῶν. Ἐν συνεχείᾳ θά ἐξετασθοῦν προβλήματα, ἀνακύπτοντα ἐκ τῆς ἀνάγκης προσαρμογῆς τῆς βιομηχανίας, τῆς κλωστοϋφαντουργίας καί τοῦ ἐμπορίου, ζητήματα βιομηχανικῆς καί ἐπαγγελματικῆς ἐκπαιδεύσεως ὡς καί ἄλλα, ἀναφερόμενα εἰς τήν προσαρμογήν τοῦ ἐσωτερικοῦ, ἐξωτερικοῦ καί ἐξαγωγικοῦ ἐμπορίου πρός τάς δημιουργουμένας συνθήκας μετά τήν σύνδεσιν μέ τήν Κοινήν Ἀγοράν.

Απόψεις

Ἀστυνομικός πληροφοριοδότις τῶν ἀντιεξουσιαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἤ ποιός θά μᾶς φυλάξει ἀπό τούς φύλακες; Ἱστορίες ἱλαρότητος στήν ΕΛ.ΑΣ. Τά ΜΑΤ «φυλάσσουν» τήν Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία!

Ὅμηρος τῆς κλεπτοκρατίας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
ΓΙΑΤΙ μπήκαμε στά μνημόνια; Γιατί ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι…

Σάλος μέ τήν ἐπίθεση τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ CDU κατά «τουριστῶν» Οὐκρανῶν

Εφημερίς Εστία
Γιά …«προνοιακό τουρισμό» στήν Γερμανία κατηγόρησε τούς…

Στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022, «βάλτε νά πᾶνε»…

Δημήτρης Καπράνος
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ