ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Παρασκευή, 31 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

«Ὁ Σοβιετικός καθηγητής κ. Λεονίντ Σεντώφ, ὁ ὁποῖος ἀφίχθη ἐδῶ διά νά μετάσχῃ διεθνοῦς ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου τοῦ Διαστήματος, εἶπεν ὅτι οἱ ρωσσικοί πύραυλοι εἶναι ἀνώτεροι ἀπό τούς ἀμερικανικούς, παρεδέχθη, ὅμως, ὅτι καί οἱ σοβιετικοί παρεκκλίνουν ἐνίοτε τῆς τροχιᾶς των». Παρεκκλίνουν, βέβαια, καί οἱ ρωσσικοί πύραυλοι, ἀλλά ὁ κόσμος δέν τό μαθαίνει ποτέ! Ἴσως διότι, πρός τιμωρίαν των, καταδικάζονται εἰς τήν ἀφάνειαν, ὅπως καί οἱ… ἰδεολογικῶς παρεκκλίνοντες!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ν. Δ. ΠΕΡΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Ἡ Νομισματική Ἐπιτροπή Ἐξουσιοδοτήσεως συνῆλθε σήμερον καί συνέχισε τήν κατ’ ἄρθρον συζήτησιν τοῦ σχεδίου Ν. Δ. διά τήν ἑνοποίησιν τῶν σιδηροδρομικῶν δικτύων. Ἤδη διεξάγεται συζήτησις ἐπί τοῦ ἄρθρου 2, τό ὁποῖον ἀναφέρεται εἰς τό διοικητικόν συμβούλιον, τόν γενικόν ἐπίτροπον τῶν Σ.Ε.Κ.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;