Παρασκευή 3 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ

Διακόσια ἑξῆντα Ἑλληνόπουλα ἐκ τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης θά φιλοξενηθοῦν ἐπί τέσσαρας ἑβδομάδας εἰς τάς ἐν Κερκύρᾳ κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεως Κερκύρας. Προέρχονται ἀπό Ἑλληνικάς οἰκογενείας τῆς Ἀγγλίας, Γαλλίας καί Βελγίου, ἐστάλησαν δέ εἰς τήν Ἑλλάδα πρωτοβουλίᾳ τοῦ Μητροπολίτου Θυατείρων, διά νά ἀναβαπτισθοῦν εἰς τόν ἐθνισμόν των καί νά λάβουν ἐκ τοῦ σύνεγγυς συνείδησιν τῆς Ἑλληνικῆς ζωῆς. Ἴσως εἶναι αὐτός ὁ καλλίτερος τρόπος διά νά διατηρηθῇ ὁ ἐθνισμός τῶν Ἑλληνοπαίδων τοῦ ἐξωτερικοῦ τῆς δευτέρας γενεᾶς, καί τῶν ἄλλων ἀκόμη γενεῶν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΧΡΕΟΣ

Ὁ ραδιοσταθμός τοῦ B.B.C., ἀναφερόμενος εἰς τό θέμα τοῦ ἐξωτερικοῦ χρέους τῆς Ἑλλάδας καί οἱονεί ἀπαντῶν εἰς τά Ἑλληνικά παράπονα διά τήν μή συμμετοχήν τῆς Ἀγγλίας εἰς τό Κονσόρτσιουμ διά τήν Ἑλλάδα, ἐτόνισεν, ὅτι ἡ Ἀγγλική ἀποχή εἶναι δικαιολογημένη. «Ἀπό τοῦ 1841 –προσέθεσεν– ἔπαυσεν ἡ Ἑλλάς ν’ ἀνταποκρίνεται ἔναντι τῶν πρός τήν Ἀγγλίαν δανειακῶν της ὑποχρεώσεων καί μόνον οἱ τόκοι, ἔκτοτε, ἀνέρχονται εἰς 80 ἑκατομμύρια λίρας. Ἐν τούτοις, ἡ Ἑλλάς κατηγορεῖ τήν Ἀγγλίαν δι’ ἀπρέπειαν. Νομίζομεν, ὅμως, ὅτι ἀπρέπειαν διαπράττει μᾶλλον ὁ ἀρνούμενος ν’ ἀνταποκριθῇ εἰς τά χρέη του ὀφειλέτης…».

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…