ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΒΑΡΒΑΡΑ» ΣΠΟΡ

Μεταδίδεται ἐκ Λονδίνου: «Τά μέλη τοῦ Συνδέσμου κατά τῶν βαρβάρων σπόρ πρόκειται νά διαμαρτυρηθοῦν εἰς τήν βασίλισσαν, τόν δοῦκα τοῦ Ἐδιμβούργου καί τόν πρωθυπουργόν διά τόν φόνον μιᾶς ἐλάφου ὑπό τοῦ 13ετοῦς διαδόχου τοῦ Βρεταννικοῦ θρόνου». Ὅταν οἱ στρατιῶται των ἐφόνευον τούς Κυπρίους καί ἐβίαζον τάς γυναῖκας των, διότι ἐτόλμων νά προφέρουν τήν λέξιν Αὐτοδιάθεσις, οἱ κύριοι αὐτοί δέν ἐθεώρουν καθόλου βάρβαρον τό… σπόρ ἐκεῖνο· τώρα, ὅμως, διαμαρτύρονται διά τό ἐλάφι τοῦ Διαδόχου !… Ἀλλά, βέβαια, οἱ ζωόφιλοι Ἄγγλοι, δέν ἦσαν, οὔτε θά γίνουν ποτέ… ἀνθρωπόφιλοι!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΥΣΟΥΝ ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Παρασκευή (τηλεφωνικῶς).– Οἱ σιτοπαραγωγοί ὁλοκλήρου τῆς περιοχῆς τῶν Χασίων-Κοζάνης ταλαιπωροῦνται, διότι δέν δύναται νά παραδώσουν ἐγκαίρως τό προϊόν των, εἰς τήν συγκέντρωσιν. Οὗτοι ἐγνώρισαν, εἰς τόν Νομάρχην Κοζάνης, ὅτι εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν θά συνεχισθῇ ἡ καθυστέρησις συγκεντρώσεως θά καταστρέψουν τά σιτηρά των.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;