Παρασκευή, 22 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΠΟΥΔΑΙΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ!

«Ἀνεκοινώθη ὑπό τῶν ἁρμοδίων κινεζικῶν ἐθνικιστῶν ἀρχῶν σχέδιον περί ἐγκαταστάσεως ἠλεκτρικῶν καρεκλῶν δι’ ἐκτελέσεις εἰς τήν Φορμόζαν. Ἡ πρώτη θά ἐγκατασταθῇ εἰς μίαν νέαν φυλακήν, εἰς Κβεϊσάν, τῆς Βορείου Φορμόζας. Ἐπί τοῦ παρόντος, αἱ ἐκτελέσεις εἰς τήν Φορμόζαν γίνονται διά τυφεκισμοῦ». Ἐνῷ, δηλαδή, αἱ Κυβερνήσεις τῶν ἄλλων χωρῶν καταρτίζουν σχέδια παραγωγικῶν ἔργων, ἡ ἐθνικιστική Κίνα ἔκαμε σχέδιον ἐγκαταστάσεως ἠλεκτρικῶν καρεκλῶν, δι’ ἐκτελέσεις, ἀντί τοῦ τυφεκισμοῦ! Ἀλλ’ ἴσως, καί αὐτό, ἠμπορεῖ νά θεωρηθῇ ὡς… ἐξηλεκτρισμός τῆς χώρας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ὡς ἀνεκοίνωσεν ὁ ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν, μελετᾶται ἡ ἀναδιάρθρωσις τῶν ἐσόδων τῶν δήμων καί κοινοτήτων, λόγῳ τῆς αὐξήσεως τῶν δαπανῶν των καί διά νά καταστῇ δυνατή ἡ ἐκτέλεσις ἔργων. Ἐρωτηθείς ὁ ὑπουργός ἄν πρόκειται νά διατηρηθῇ ὁ δημοτικός καί κοινοτικός φόρος ἐπί τῶν παρεπιδημούντων, ὁ ὁποῖος ἀνέρχεται εἰς ποσοστόν 5% ἐπί τῶν λογαριασμῶν τῶν ξενοδοχείων, ἑστιατορίων κλπ., ἀπήντησε καταφατικῶς, μόνον, ὅμως, διά τούς ἀρχαιολογικούς χώρους καί τάς ὠργανωμένας λουτροπόλεις. Ἡ ἀναδιάρθρωσις τῶν οἰκονομικῶν τῶν δήμων θά γίνῃ δι’ εἰδικοῦ νομοσχεδίου.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε