ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Παρασκευή, 22 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΠΟΥΔΑΙΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ!

«Ἀνεκοινώθη ὑπό τῶν ἁρμοδίων κινεζικῶν ἐθνικιστῶν ἀρχῶν σχέδιον περί ἐγκαταστάσεως ἠλεκτρικῶν καρεκλῶν δι’ ἐκτελέσεις εἰς τήν Φορμόζαν. Ἡ πρώτη θά ἐγκατασταθῇ εἰς μίαν νέαν φυλακήν, εἰς Κβεϊσάν, τῆς Βορείου Φορμόζας. Ἐπί τοῦ παρόντος, αἱ ἐκτελέσεις εἰς τήν Φορμόζαν γίνονται διά τυφεκισμοῦ». Ἐνῷ, δηλαδή, αἱ Κυβερνήσεις τῶν ἄλλων χωρῶν καταρτίζουν σχέδια παραγωγικῶν ἔργων, ἡ ἐθνικιστική Κίνα ἔκαμε σχέδιον ἐγκαταστάσεως ἠλεκτρικῶν καρεκλῶν, δι’ ἐκτελέσεις, ἀντί τοῦ τυφεκισμοῦ! Ἀλλ’ ἴσως, καί αὐτό, ἠμπορεῖ νά θεωρηθῇ ὡς… ἐξηλεκτρισμός τῆς χώρας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ὡς ἀνεκοίνωσεν ὁ ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν, μελετᾶται ἡ ἀναδιάρθρωσις τῶν ἐσόδων τῶν δήμων καί κοινοτήτων, λόγῳ τῆς αὐξήσεως τῶν δαπανῶν των καί διά νά καταστῇ δυνατή ἡ ἐκτέλεσις ἔργων. Ἐρωτηθείς ὁ ὑπουργός ἄν πρόκειται νά διατηρηθῇ ὁ δημοτικός καί κοινοτικός φόρος ἐπί τῶν παρεπιδημούντων, ὁ ὁποῖος ἀνέρχεται εἰς ποσοστόν 5% ἐπί τῶν λογαριασμῶν τῶν ξενοδοχείων, ἑστιατορίων κλπ., ἀπήντησε καταφατικῶς, μόνον, ὅμως, διά τούς ἀρχαιολογικούς χώρους καί τάς ὠργανωμένας λουτροπόλεις. Ἡ ἀναδιάρθρωσις τῶν οἰκονομικῶν τῶν δήμων θά γίνῃ δι’ εἰδικοῦ νομοσχεδίου.

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…