Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΡΟΛΩΝ

Ἐκ Μονακό τηλεγραφοῦν: «Ὁ πρίγκηψ Ρανιέρος τοῦ Μονακό ὑπέγραψε τό νέον Σύνταγμα διά τήν χώραν του. Διά τῶν διατάξεών του τερματίζεται ἡ “ἐλέῳ Θεοῦ” ἀποστολή τοῦ πρίγκηπος. Ἐπίσης, συμφώνως πρός τόν Σύνταγμα, θά ψηφίζουν, τοῦ λοιποῦ, ὅλαι αἱ ἄνω τῶν 25 ἐτῶν γυναῖκες».
Μέ ἄλλας λέξεις, ἐνῶ καθιεροῦται διά πρώτην φοράν ἡ γυναικεία ψῆφος, μειοῦνται σημαντικῶς τά δικαιώματα τοῦ Ρανιέρου! Καί δέν ἀποκλείεται νά ἔλθῃ στιγμή, καθ’ ἥν ὁ ἀτυχής πρίγκηψ θά παραχωρήσῃ τήν θέσιν του εἰς τήν σύζυγόν του Γκραίης, πού θά κυβερνᾷ πλέον ἐλέῳ… ὄχι Θεοῦ, ἀλλά Κέννεδυ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΡΑΚ

Ἀπηγορεύθη ἐνταῦθα ἡ προβολή τοῦ Ἀμερικανικοῦ φίλμ «Τά ἐγκλήματα τοῦ Χίτλερ», καθ’ ὅτι τοῦτο ἐθεωρήθη ὡς προπαγάνδα ὑπέρ τοῦ Ἰσραήλ. Ἐπί πλέον, τό γραφεῖον μποϋκοτάζ ἐναντίον τοῦ Ἰσραήλ, τό ὁποῖον ἔλαβε τήν ἀνωτέρω ἀπόφασιν, ἐζήτησε παρά τῆς ἐν Οὐάσιγκτων πρεσβείας τοῦ Ἰράκ πληροφορίας σχετικῶς μέ τούς σκηνοθέτας, τούς σεναριογράφους καί τούς ἠθοποιούς πού ἔπαιξαν εἰς τήν κινηματογραφικήν αὐτήν ταινίαν, «διά νά ληφθοῦν μέτρα ἐναντίον των». Δέον νά σημειωθῇ, ὅτι ἡ προβολή τοῦ φίλμ αὐτοῦ ἀπηγορεύθη εἰς τάς περισσοτέρας Ἀραβικάς χώρας.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!