Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΡΟΛΩΝ

Ἐκ Μονακό τηλεγραφοῦν: «Ὁ πρίγκηψ Ρανιέρος τοῦ Μονακό ὑπέγραψε τό νέον Σύνταγμα διά τήν χώραν του. Διά τῶν διατάξεών του τερματίζεται ἡ “ἐλέῳ Θεοῦ” ἀποστολή τοῦ πρίγκηπος. Ἐπίσης, συμφώνως πρός τόν Σύνταγμα, θά ψηφίζουν, τοῦ λοιποῦ, ὅλαι αἱ ἄνω τῶν 25 ἐτῶν γυναῖκες».
Μέ ἄλλας λέξεις, ἐνῶ καθιεροῦται διά πρώτην φοράν ἡ γυναικεία ψῆφος, μειοῦνται σημαντικῶς τά δικαιώματα τοῦ Ρανιέρου! Καί δέν ἀποκλείεται νά ἔλθῃ στιγμή, καθ’ ἥν ὁ ἀτυχής πρίγκηψ θά παραχωρήσῃ τήν θέσιν του εἰς τήν σύζυγόν του Γκραίης, πού θά κυβερνᾷ πλέον ἐλέῳ… ὄχι Θεοῦ, ἀλλά Κέννεδυ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΡΑΚ

Ἀπηγορεύθη ἐνταῦθα ἡ προβολή τοῦ Ἀμερικανικοῦ φίλμ «Τά ἐγκλήματα τοῦ Χίτλερ», καθ’ ὅτι τοῦτο ἐθεωρήθη ὡς προπαγάνδα ὑπέρ τοῦ Ἰσραήλ. Ἐπί πλέον, τό γραφεῖον μποϋκοτάζ ἐναντίον τοῦ Ἰσραήλ, τό ὁποῖον ἔλαβε τήν ἀνωτέρω ἀπόφασιν, ἐζήτησε παρά τῆς ἐν Οὐάσιγκτων πρεσβείας τοῦ Ἰράκ πληροφορίας σχετικῶς μέ τούς σκηνοθέτας, τούς σεναριογράφους καί τούς ἠθοποιούς πού ἔπαιξαν εἰς τήν κινηματογραφικήν αὐτήν ταινίαν, «διά νά ληφθοῦν μέτρα ἐναντίον των». Δέον νά σημειωθῇ, ὅτι ἡ προβολή τοῦ φίλμ αὐτοῦ ἀπηγορεύθη εἰς τάς περισσοτέρας Ἀραβικάς χώρας.

Απόψεις

Τό ἦθος τῆς εὐγενικῆς Δεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Ἡ ἱπποσύνη τοῦ προέδρου Μιλτιάδη Ἔβερτ – Σκέψεις μέ ἀφορμή τήν ὀνοματοδοσία τοῦ ἀμφιθεάτρου τοῦ 9.84 ἀπό τόν δήμαρχο Ἀθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παρουσίᾳ Καραμανλῆ – Σαμαρᾶ

Τό τουρκικό ἁλιευτικό καί ἡ ἄγνοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ δέν δημιουργοῦνται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἕνα τουρκικό ἁλιευτικό ἔκανε «ἀβλαβῆ διέλευση» κοντά στά Κύθηρα.

Ἡ φορολόγησις τῶν μερισμάτων, ὁ ΟΟΣΑ καί τά κόμματα

Εφημερίς Εστία
Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων – ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων.

Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο

Δημήτρης Καπράνος
Πρωΐ-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σέ δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ θά πάει αὐτό τό κακό στήν δύσμοιρη πατρίδα μας;

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ