Παρασκευή, 19 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Τηλεγραφοῦν ἐκ Μόσχας: «Συμφώνως πρός τήν καθιερωμένη συνήθειαν, ἡ κεντρική ἐπιτροπή τοῦ Ρωσσικοῦ Κ. Κ. ἐδημοσίευσε χθές, ἐπί τῇ ἐπετείᾳ τῆς Ὀκτωβριανῆς ἐπαναστάσεως, 103 συνθήματα πρός χρῆσιν τῶν κομμουνιστῶν κατά τό ἑπόμενον ἔτος. Πολλά ἐξ αὐτῶν ἀπευθύνονται πρός ὁλόκληρον τόν λαόν, ὅστις καλεῖται νά ἐφαρμόσῃ τήν ἀρχήν τοῦ εὐαγγελίου: «Ὁ μή ἐργαζόμενος μή ἐσθιέτω!..». Διά νά τρώγῃ ὁ ἐργαζόμενος καί νά μή τρώγῃ ὁ μή ἐργαζόμενος, πρέπει, ἐν πρώτοις, νά ὑπάρχῃ ἐργασία ἀνθρώπινη· καί αὐτό εἶναι πολύ ἀμφίβολον, προκειμένου περί Ρωσσίας. Ὡς πρός τήν Ἑλλάδα, ὅμως, τά πράγματα εἶναι διαφορετικά: Ἀκριβῶς, οἱ μή ἐργαζόμενοι ἐσθίουν. Ἀρκεῖ νά εἶναι «ἡμέτεροι»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΠΕΤΡΑΠΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝ ΥΠΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν τῆς Διακυβερνητικῆς ἐπιτροπῆς μεταναστεύσεως ἐξ Εὐρώπης, ἡ Βραζιλιανή Κυβέρνησις ἐπέτρεψεν ἐκ νέου καί μόνον μέχρι τῆς 11ης Ἰανουαρίου 1963 τήν πρόσκλησιν, βάσει τοῦ δωρεάν προγράμματος μεταναστεύσεως, τῶν μελῶν οἰκογενείας τῶν μεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται ἐν Βραζιλία πλέον τῶν τριῶν ἐτῶν καί οἱ ὁποῖοι, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Βραζιλιανῆς Κυβερνήσεως ἀπό τοῦ Μαΐου ἐ.ἔ. εἶχον χάσει τό δικαίωμα τοῦτο.

Τά ἐν Ἑλλάδι μέλη τῆς οἰκογενείας τοῦ μετανάστου πρέπει νά εἰδοποιήσουν τοῦτον ἐγκαίρως διά νά ὑποβάλῃ τήν σχετικήν αἴτησιν.

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 25.03 με την Εστία: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 25.03, η Εστία της Κυριακής τιμά την εθνική μας επέτειο με την συλλογή: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Χωρίς ἔλεγχο νομιμότητος συμβάσεις γιά προμήθειες τοῦ Δημοσίου ἕως 1,7 ἑκατ. εὐρώ!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Κυβέρνησις ἀφήρεσε ἀπό τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο τήν ἁρμοδιότητα νά κάνει προσυμβατικό ἔλεγχο – Τά ἔργα τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως, ὁ ἀναπτυξιακός νόμος καί ἡ σιωπή τῆς Ἀντιπολιτεύσεως

Πολύ χαμηλά ὁ πῆχυς!

Μανώλης Κοττάκης
ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ἀκριβά αὐτό τό «οἱ εὐθῦνες ὑπάρχουν διαχρονικά» πού ἐπαναλαμβάνει ἡ Κυβέρνηση, ἀπό τήν πρώτη βραδιά τοῦ δυστυχήματος τῶν Τεμπῶν.

Ἀστάθεια καί στήν Γαλλία

Εφημερίς Εστία
Μετά τήν παραδοχή, προχθές, ἐκ μέρους τοῦ Ἐμμανυέλ Μακρόν, ὅτι ἡ Κυβέρνησίς του δέν διαθέτει τήν πλειονοψηφία τοῦ Κοινοβουλίου νά περάσει τό ἀσφαλιστικό νομοσχέδιο, χθές ἦταν ἡ σειρά τῆς καταθέσεως προτάσεων μομφῆς.

Μέ λόγια ἁπλά, γιά μιά πολυσύνθετη ὑπόθεση

Δημήτρης Καπράνος
Μία ἄκρως ἐνδιαφέρουσα διάλεξη παρακολουθήσαμε προχθές στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.