Παρασκευή, 19 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Τηλεγραφοῦν ἐκ Μόσχας: «Συμφώνως πρός τήν καθιερωμένη συνήθειαν, ἡ κεντρική ἐπιτροπή τοῦ Ρωσσικοῦ Κ. Κ. ἐδημοσίευσε χθές, ἐπί τῇ ἐπετείᾳ τῆς Ὀκτωβριανῆς ἐπαναστάσεως, 103 συνθήματα πρός χρῆσιν τῶν κομμουνιστῶν κατά τό ἑπόμενον ἔτος. Πολλά ἐξ αὐτῶν ἀπευθύνονται πρός ὁλόκληρον τόν λαόν, ὅστις καλεῖται νά ἐφαρμόσῃ τήν ἀρχήν τοῦ εὐαγγελίου: «Ὁ μή ἐργαζόμενος μή ἐσθιέτω!..». Διά νά τρώγῃ ὁ ἐργαζόμενος καί νά μή τρώγῃ ὁ μή ἐργαζόμενος, πρέπει, ἐν πρώτοις, νά ὑπάρχῃ ἐργασία ἀνθρώπινη· καί αὐτό εἶναι πολύ ἀμφίβολον, προκειμένου περί Ρωσσίας. Ὡς πρός τήν Ἑλλάδα, ὅμως, τά πράγματα εἶναι διαφορετικά: Ἀκριβῶς, οἱ μή ἐργαζόμενοι ἐσθίουν. Ἀρκεῖ νά εἶναι «ἡμέτεροι»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΠΕΤΡΑΠΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝ ΥΠΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν τῆς Διακυβερνητικῆς ἐπιτροπῆς μεταναστεύσεως ἐξ Εὐρώπης, ἡ Βραζιλιανή Κυβέρνησις ἐπέτρεψεν ἐκ νέου καί μόνον μέχρι τῆς 11ης Ἰανουαρίου 1963 τήν πρόσκλησιν, βάσει τοῦ δωρεάν προγράμματος μεταναστεύσεως, τῶν μελῶν οἰκογενείας τῶν μεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται ἐν Βραζιλία πλέον τῶν τριῶν ἐτῶν καί οἱ ὁποῖοι, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Βραζιλιανῆς Κυβερνήσεως ἀπό τοῦ Μαΐου ἐ.ἔ. εἶχον χάσει τό δικαίωμα τοῦτο.

Τά ἐν Ἑλλάδι μέλη τῆς οἰκογενείας τοῦ μετανάστου πρέπει νά εἰδοποιήσουν τοῦτον ἐγκαίρως διά νά ὑποβάλῃ τήν σχετικήν αἴτησιν.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;