Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ

Εἰς τό Ἄντεν, προτεκτορᾶτο τῆς Ἀγγλίας, δικάζονται ἰθαγενεῖς συνδικαλισταί, προφυλακισμένοι, ἤδη, ἀπό τάς Ἀγγλικάς ἀρχάς. Οὗτοι, ἐπειδή ἠρνήθησαν νά ἐργασθοῦν εἰς τήν φυλακήν, ὑπέστησαν τάς συνεπείας: ἐμαστιγώθησαν! Ὁ ἐκπρόσωπος τῶν ἀρχῶν ὁμιλῶν πρός τούς δημοσιογράφους, εἶπεν ὅτι δέν ἐμαστιγώθησαν οἱ συνδικαλισταί· ἁπλῶς ἐρράβδισαν. Καί ἠννόει, ὡς φαίνεται, ὅτι ὁ ραβδισμός εἶναι εὐγενεστέρα ποινή ἀπό τήν μαστίγωσιν!… Θά ἦτο ὡραῖον ἄν ἤρχετο κάποτε καί ἡ σειρά τῶν Ἄγγλων νά εὑρεθοῦν ὑπό ξένην τυραννίαν –διά νά ἴδωμεν κατά πόσον θά ἐζητοῦσαν νά… ραβδίζωνται εὐγενῶς! Ἀλλά, δυστυχῶς, ἡ ἀτιμωρησία των, ἐπί τόσους αἰῶνας, τούς ἔκαμεν αὐθάδεις καί ἀναιδεῖς!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ

Κατά πληροφορίας ἐκ τοῦ ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, θά ἀρχίσουν ἐκ νέου συζητήσεις μεταξύ τῶν ὑπουργῶν τῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί Οἰκονομικῶν, πρός ρύθμισιν τοῦ φορολογικοῦ ζητήματος τῶν ἐφοπλιστῶν, τό ὁποῖον κρίνεται ὡς ἐπεῖγον, λόγῳ τῆς διεθνοῦς ναυτιλιακῆς κρίσεως. Ἐφ’ ὅσον ἐπέλθῃ συνεννόησις μεταξύ τῶν δύο ὑπουργῶν, θά συγκροτηθῇ σύσκεψις ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ, πρός λῆψιν ὁριστικῶν ἀποφάσεων.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;