ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ

Εἰς τό Ἄντεν, προτεκτορᾶτο τῆς Ἀγγλίας, δικάζονται ἰθαγενεῖς συνδικαλισταί, προφυλακισμένοι, ἤδη, ἀπό τάς Ἀγγλικάς ἀρχάς. Οὗτοι, ἐπειδή ἠρνήθησαν νά ἐργασθοῦν εἰς τήν φυλακήν, ὑπέστησαν τάς συνεπείας: ἐμαστιγώθησαν! Ὁ ἐκπρόσωπος τῶν ἀρχῶν ὁμιλῶν πρός τούς δημοσιογράφους, εἶπεν ὅτι δέν ἐμαστιγώθησαν οἱ συνδικαλισταί· ἁπλῶς ἐρράβδισαν. Καί ἠννόει, ὡς φαίνεται, ὅτι ὁ ραβδισμός εἶναι εὐγενεστέρα ποινή ἀπό τήν μαστίγωσιν!… Θά ἦτο ὡραῖον ἄν ἤρχετο κάποτε καί ἡ σειρά τῶν Ἄγγλων νά εὑρεθοῦν ὑπό ξένην τυραννίαν –διά νά ἴδωμεν κατά πόσον θά ἐζητοῦσαν νά… ραβδίζωνται εὐγενῶς! Ἀλλά, δυστυχῶς, ἡ ἀτιμωρησία των, ἐπί τόσους αἰῶνας, τούς ἔκαμεν αὐθάδεις καί ἀναιδεῖς!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ

Κατά πληροφορίας ἐκ τοῦ ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, θά ἀρχίσουν ἐκ νέου συζητήσεις μεταξύ τῶν ὑπουργῶν τῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί Οἰκονομικῶν, πρός ρύθμισιν τοῦ φορολογικοῦ ζητήματος τῶν ἐφοπλιστῶν, τό ὁποῖον κρίνεται ὡς ἐπεῖγον, λόγῳ τῆς διεθνοῦς ναυτιλιακῆς κρίσεως. Ἐφ’ ὅσον ἐπέλθῃ συνεννόησις μεταξύ τῶν δύο ὑπουργῶν, θά συγκροτηθῇ σύσκεψις ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ, πρός λῆψιν ὁριστικῶν ἀποφάσεων.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;