ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΗΧΗΣΙΣ

Ἡ τηλεγραφική ἔκκλησις τῆς πριγκηπίσσης Βικτωρίας-Λουΐζας πρός τόν Βασιλέα, ὅπως ἀπονείμῃ χάριν εἰς τούς καταδικασθέντας Ἕλληνας δημοσιογράφους, καί τά διεθνῆ σχόλια, τά ὁποῖα ἐξακολουθοῦν νά γίνωνται ἐπί τῆς ὑποθέσεως αὐτῆς, ἀποδεικνύουν πόσον δίκαιον εἴχομεν, ὅταν συνεστήσαμεν εἰς τό Ὑπ. Δικαιοσύνης νά ἀρκεσθῇ εἰς τήν κατάσχεσιν τῆς παρεκτραπείσης ἐφημερίδος καί νά διακόψῃ τήν δίωξιν τῶν ὑπευθύνων. Ὁ θόρυβος γύρω ἀπό τόν Θρόνον, ὁ ὁποῖος ἦτο μοιραῖον νά δημιουργηθῇ εἰς τό ἐξωτερικόν, δέν ἐξυπηρετεῖ, ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει, τά συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος. Καί μόνον ἡ Κυβέρνησις νομίζει ἐξ αὐτοῦ, διότι τῆς ἐπιτρέπει νά ἐμφανίζεται ὡς Ἡρακλῆς τοῦ Στέμματος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ

Εἰς τό Συνέδριον τῆς Ε.Δ.Α. ὡμίλησε καί ἕνας γνωστός συνθέτης ἐλαφρᾶς μουσικῆς, ἀποκαλυφθείς καί ἐπισήμως ὡς κουκουές, καθ’ ἥν ὥραν στεγάζεται εἰς θέατρα τοῦ ἀστικοῦ καθεστῶτος. Κατά πόσον, προχθές, ὁ σύντροφος αὐτός ὕμνησε μέ τά μπουζουκάκια του, τά θαύματα τοῦ «κόκκινου Δεκέμβρη» δέν ἀνέφερε χθές τό ὄργανον τῶν κουκουέδων· οὐδόλως, ὅμως, ἀποκλείεται νά συμβῇ καί αὐτό, μετά τό Συνέδριον – ὁπότε ὁ συνθέτης τοῦ «Ἐπιταφίου» ἠμπορεῖ νά μᾶς δώσῃ τούς «Τάφους». Καί θά εἶναι μεγαλειῶδες τό θέμα, ἄν ληφθῇ ὑπ’ ὄψιν ὅτι 150.000 «ἀντιδραστικοί» ἐσφάγησαν καί ἐτάφησαν εἰς τάς χαράδρας, τάς χωματεράς, τά διυλιστήρια τῆς Οὖλεν καί ὁπουδήποτε ἀλλοῦ!…

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ