Παρασκευή, 11 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

«Ὁ Πρόεδρος Νκρούμαχ τῆς Γκάνα διέφυγεν ὡς ἐκ θαύματος τόν θάνατον ἀπό ἔκρηξιν βόμβας, ἡ ὁποία προωρίζετο διά τήν δολοφονίαν του. Ἡ βόμβα ἐξερράγη εἰς ἀθλητικόν γήπεδον, πολλά δέ ἄτομα ἐτραυματίσθησαν. Κατά τήν προηγουμένην, τρίτην κατά σειράν ἀπόπειραν δολοφονίας τοῦ Προέδρου, εἶχαν φονευθῇ τέσσαρα ἄτομα». Μέ ἄλλας λέξεις, κοντεύει νά ξεπαστρευθῇ ὁλόκληρος ἡ Γκάνα, διά νά ἀπαλλαγῇ ἀπό τόν δικτάτορά της! Φαίνεται ὅτι, ὅπως ὁ Φύρερ, προστατεύεται καί αὐτός ἀπό κάποιο κακόν πνεῦμα – δηλαδή, ἡ χώρα του δέν πρόκειται νά ἀπαλλαγῇ ἀπό τόν «ἐμπνευσμένον ἡγέτην» της, ἐάν δέν… σκοτωθῇ μόνος του!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΕΘΝΙΚΗ ΙΔΡΥΕΙ
ΤΡΑΠΕΖΑΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κατά τό χθεσινόν κόψιμον τῆς πίττας τοῦ Συλλόγου τῶν Ὑπαλλήλων τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, ὁ διοικητής κ. Δ. Χέλμης, ὁμιλῶν ἐπί τῆς προόδου τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς, ἀνήγγειλεν, ὅτι ἐντός τῶν ἡμερῶν ὑποβάλλεται πρός τήν Νομισματικήν Ἐπιτροπήν ἡ αἴτησις τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, διά τήν ἵδρυσιν ἐν Ἑλλάδι Τραπέζης Ἐπενδύσεων μέ σοβαρά κεφάλαια καί τήν συνεργασίαν μεγάλων ξένων τραπεζῶν. Ἡ ἀνακοίνωσις αὐτή κρίνεται ὑπό τῶν τραπεζιτικῶν κύκλων ὡς ἀποτελοῦσα, κατ’ οὐσίαν, ἀνάσχεσιν τῶν προσπαθειῶν τῆς Ἐμπορικῆς πρός ἵδρυσιν παρομοίου Τραπέζης.

Απόψεις

Τό ἦθος τῆς εὐγενικῆς Δεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Ἡ ἱπποσύνη τοῦ προέδρου Μιλτιάδη Ἔβερτ – Σκέψεις μέ ἀφορμή τήν ὀνοματοδοσία τοῦ ἀμφιθεάτρου τοῦ 9.84 ἀπό τόν δήμαρχο Ἀθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παρουσίᾳ Καραμανλῆ – Σαμαρᾶ

Τό τουρκικό ἁλιευτικό καί ἡ ἄγνοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ δέν δημιουργοῦνται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἕνα τουρκικό ἁλιευτικό ἔκανε «ἀβλαβῆ διέλευση» κοντά στά Κύθηρα.

Ἡ φορολόγησις τῶν μερισμάτων, ὁ ΟΟΣΑ καί τά κόμματα

Εφημερίς Εστία
Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων – ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων.

Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο

Δημήτρης Καπράνος
Πρωΐ-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σέ δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ θά πάει αὐτό τό κακό στήν δύσμοιρη πατρίδα μας;

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ