Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 1957

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΙ ΑΚΡΙΔΕΣ

«Κατά πληροφορίας ἐκ Σιρνάκ τῆς τουρκοσυριακῆς μεθορίου, ἡ ἀφιχθεῖσα ἐκεῖ ἐκ τῆς περιφερείας Οὐλούντερε πρός ἐπίσκεψιν συγγενῶν τῆς Ἐμινέ Ἐσέν, ἐτῶν 16, παρουσίασε συμπτώματα ὀξυτάτης δηλητηριάσεως· διακομισθεῖσα δέ, εἰς τό νοσοκομεῖον ἀπεκάλυψεν ὅτι εἰς τό χωρίον τῆς Ντερίκ, λόγῳ ἐνσκήψαντος λιμοῦ, οἱ περισσότεροι τῶν κατοίκων ἀποζοῦν τρώγοντες ἐψημμένας ἀκρίδας». Ἀκρίδες ἔτρωγεν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος· ἀλλ’ ἔζη ὁ ἄνθρωπος εἰς τήν ἔρημον! Εἶναι, λοιπόν, περίεργον, πῶς οἱ σημερινοί Τοῦρκοι ἔφθασαν εἰς τό κατάντημα αὐτό, ἀφοῦ, ἀφ’ ἑνός μέν δέν κατοικοῦν εἰς ἔρημον, ἀφ’ ἑτέρου δέ, ἔχουν πάρει, εἰς δολλάρια τόν… περίδρομον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ ΕΙΣ ΒΟΛΟΝ

Ἐντός τῆς ἑβδομάδος συγκαλεῖται ἐκεῖ εὐρυτάτη σύσκεψις πρός ἐξέτασιν τοῦ ζητήματος τῶν στεγαστικῶν δανείων τῶν σεισμοπαθῶν. Εἰς τήν σύσκεψιν θά λάβουν μέρος ἐκπρόσωποι τῶν ὀργανώσεων καί σωματείων ὅλων τῶν Θεσσαλικῶν πόλεων καί θά καθορίσουν τήν μορφήν καί τά μέσα τοῦ ἀγῶνος, ὥστε νά πεισθῇ ἡ Κυβέρνησις καί ἀναθεωρήσῃ τήν ἀπόφασίν της περί εἰσπράξεως τῶν ἐν λόγῳ δανείων. Σχετικῶς τό Δημ. Συμβούλιον Βόλου ἀπέστειλεν πρός τήν Κυβέρνησιν ψήφισμα διαμαρτυρίας διά τήν ἀπόφασιν περί εἰσπράξεως τῶν δανείων.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε