ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 1957

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΙ ΑΚΡΙΔΕΣ

«Κατά πληροφορίας ἐκ Σιρνάκ τῆς τουρκοσυριακῆς μεθορίου, ἡ ἀφιχθεῖσα ἐκεῖ ἐκ τῆς περιφερείας Οὐλούντερε πρός ἐπίσκεψιν συγγενῶν τῆς Ἐμινέ Ἐσέν, ἐτῶν 16, παρουσίασε συμπτώματα ὀξυτάτης δηλητηριάσεως· διακομισθεῖσα δέ, εἰς τό νοσοκομεῖον ἀπεκάλυψεν ὅτι εἰς τό χωρίον τῆς Ντερίκ, λόγῳ ἐνσκήψαντος λιμοῦ, οἱ περισσότεροι τῶν κατοίκων ἀποζοῦν τρώγοντες ἐψημμένας ἀκρίδας». Ἀκρίδες ἔτρωγεν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος· ἀλλ’ ἔζη ὁ ἄνθρωπος εἰς τήν ἔρημον! Εἶναι, λοιπόν, περίεργον, πῶς οἱ σημερινοί Τοῦρκοι ἔφθασαν εἰς τό κατάντημα αὐτό, ἀφοῦ, ἀφ’ ἑνός μέν δέν κατοικοῦν εἰς ἔρημον, ἀφ’ ἑτέρου δέ, ἔχουν πάρει, εἰς δολλάρια τόν… περίδρομον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ ΕΙΣ ΒΟΛΟΝ

Ἐντός τῆς ἑβδομάδος συγκαλεῖται ἐκεῖ εὐρυτάτη σύσκεψις πρός ἐξέτασιν τοῦ ζητήματος τῶν στεγαστικῶν δανείων τῶν σεισμοπαθῶν. Εἰς τήν σύσκεψιν θά λάβουν μέρος ἐκπρόσωποι τῶν ὀργανώσεων καί σωματείων ὅλων τῶν Θεσσαλικῶν πόλεων καί θά καθορίσουν τήν μορφήν καί τά μέσα τοῦ ἀγῶνος, ὥστε νά πεισθῇ ἡ Κυβέρνησις καί ἀναθεωρήσῃ τήν ἀπόφασίν της περί εἰσπράξεως τῶν ἐν λόγῳ δανείων. Σχετικῶς τό Δημ. Συμβούλιον Βόλου ἀπέστειλεν πρός τήν Κυβέρνησιν ψήφισμα διαμαρτυρίας διά τήν ἀπόφασιν περί εἰσπράξεως τῶν δανείων.

Απόψεις

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.