ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 1957

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΙ ΑΚΡΙΔΕΣ

«Κατά πληροφορίας ἐκ Σιρνάκ τῆς τουρκοσυριακῆς μεθορίου, ἡ ἀφιχθεῖσα ἐκεῖ ἐκ τῆς περιφερείας Οὐλούντερε πρός ἐπίσκεψιν συγγενῶν τῆς Ἐμινέ Ἐσέν, ἐτῶν 16, παρουσίασε συμπτώματα ὀξυτάτης δηλητηριάσεως· διακομισθεῖσα δέ, εἰς τό νοσοκομεῖον ἀπεκάλυψεν ὅτι εἰς τό χωρίον τῆς Ντερίκ, λόγῳ ἐνσκήψαντος λιμοῦ, οἱ περισσότεροι τῶν κατοίκων ἀποζοῦν τρώγοντες ἐψημμένας ἀκρίδας». Ἀκρίδες ἔτρωγεν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος· ἀλλ’ ἔζη ὁ ἄνθρωπος εἰς τήν ἔρημον! Εἶναι, λοιπόν, περίεργον, πῶς οἱ σημερινοί Τοῦρκοι ἔφθασαν εἰς τό κατάντημα αὐτό, ἀφοῦ, ἀφ’ ἑνός μέν δέν κατοικοῦν εἰς ἔρημον, ἀφ’ ἑτέρου δέ, ἔχουν πάρει, εἰς δολλάρια τόν… περίδρομον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ ΕΙΣ ΒΟΛΟΝ

Ἐντός τῆς ἑβδομάδος συγκαλεῖται ἐκεῖ εὐρυτάτη σύσκεψις πρός ἐξέτασιν τοῦ ζητήματος τῶν στεγαστικῶν δανείων τῶν σεισμοπαθῶν. Εἰς τήν σύσκεψιν θά λάβουν μέρος ἐκπρόσωποι τῶν ὀργανώσεων καί σωματείων ὅλων τῶν Θεσσαλικῶν πόλεων καί θά καθορίσουν τήν μορφήν καί τά μέσα τοῦ ἀγῶνος, ὥστε νά πεισθῇ ἡ Κυβέρνησις καί ἀναθεωρήσῃ τήν ἀπόφασίν της περί εἰσπράξεως τῶν ἐν λόγῳ δανείων. Σχετικῶς τό Δημ. Συμβούλιον Βόλου ἀπέστειλεν πρός τήν Κυβέρνησιν ψήφισμα διαμαρτυρίας διά τήν ἀπόφασιν περί εἰσπράξεως τῶν δανείων.

Απόψεις

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»

Εὐχάριστα νέα γιά τήν ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΕΟΣ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πελαγωμένος στά πρῶτα του βήματα. Ἤξερε πῶς νά φθάσει στήν νίκη, δέν εἶναι ὅμως καθόλου βέβαιον ὅτι ξέρει τί νά τήν κάνει τήν νίκη.

Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ἡ σκέψη μας εἶναι κοντά στό Ἀρτσάχ

Δημήτρης Καπράνος
Αὐτά πού συμβαίνουν στό Ἀρτσάχ, δηλαδή ἡ ἐθνοκάθαρση τήν ὁποία ἐπιχειροῦν οἱ Τουρκαζέροι εἰς βάρος τῶν Ἀρμενίων, δείχνουν τήν εὐρωπαϊκή χρεοκοπία καί τήν ἀδυναμία τοῦ μορφώματος πού ἀκόμη ἀποκαλοῦμε «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στό διεθνές στερέωμα.

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!