ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 1957

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΙ ΑΚΡΙΔΕΣ

«Κατά πληροφορίας ἐκ Σιρνάκ τῆς τουρκοσυριακῆς μεθορίου, ἡ ἀφιχθεῖσα ἐκεῖ ἐκ τῆς περιφερείας Οὐλούντερε πρός ἐπίσκεψιν συγγενῶν τῆς Ἐμινέ Ἐσέν, ἐτῶν 16, παρουσίασε συμπτώματα ὀξυτάτης δηλητηριάσεως· διακομισθεῖσα δέ, εἰς τό νοσοκομεῖον ἀπεκάλυψεν ὅτι εἰς τό χωρίον τῆς Ντερίκ, λόγῳ ἐνσκήψαντος λιμοῦ, οἱ περισσότεροι τῶν κατοίκων ἀποζοῦν τρώγοντες ἐψημμένας ἀκρίδας». Ἀκρίδες ἔτρωγεν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος· ἀλλ’ ἔζη ὁ ἄνθρωπος εἰς τήν ἔρημον! Εἶναι, λοιπόν, περίεργον, πῶς οἱ σημερινοί Τοῦρκοι ἔφθασαν εἰς τό κατάντημα αὐτό, ἀφοῦ, ἀφ’ ἑνός μέν δέν κατοικοῦν εἰς ἔρημον, ἀφ’ ἑτέρου δέ, ἔχουν πάρει, εἰς δολλάρια τόν… περίδρομον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ ΕΙΣ ΒΟΛΟΝ

Ἐντός τῆς ἑβδομάδος συγκαλεῖται ἐκεῖ εὐρυτάτη σύσκεψις πρός ἐξέτασιν τοῦ ζητήματος τῶν στεγαστικῶν δανείων τῶν σεισμοπαθῶν. Εἰς τήν σύσκεψιν θά λάβουν μέρος ἐκπρόσωποι τῶν ὀργανώσεων καί σωματείων ὅλων τῶν Θεσσαλικῶν πόλεων καί θά καθορίσουν τήν μορφήν καί τά μέσα τοῦ ἀγῶνος, ὥστε νά πεισθῇ ἡ Κυβέρνησις καί ἀναθεωρήσῃ τήν ἀπόφασίν της περί εἰσπράξεως τῶν ἐν λόγῳ δανείων. Σχετικῶς τό Δημ. Συμβούλιον Βόλου ἀπέστειλεν πρός τήν Κυβέρνησιν ψήφισμα διαμαρτυρίας διά τήν ἀπόφασιν περί εἰσπράξεως τῶν δανείων.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ