Παρασκευή, 1 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Ἐκ Τζακάρτας τηλεγραφοῦν:

«Περισσότεροι τῶν 26.000 ἡμιαγρίων Παπούας, μέ πλήρη σύγχρονον πολεμικήν ἐξάρτυσιν, ἀναμένουν τήν διαταγήν τῆς Ἰνδονησιακῆς Κυβερνήσεως διά ν’ ἀποβιβασθοῦν εἰς Ἀνατ. Γουϊνέαν καί νά μετάσχουν τῶν ἐκεῖ συνεχιζομένων μαχῶν. Ἀντιπρόσωπος τοῦ Ἰνδονησιακοῦ στρατοῦ ἐδήλωσεν ὅτι ἐξ τάγματα Παπούας καί 1.100 γυναῖκες Παπούας, στρατιωτικώς ἐκπαιδευμέναι, «εἶναι ἕτοιμοι νά ριφθοῦν καί αὗται εἰς τόν ἀγῶνα».
Ὑποθέτομεν, ὅτι, κατόπιν τοῦ τελευταίου τούτου οἱ Ὁλλανδοί τῆς Ν. Γουϊνέας θά σπεύσουν νά παραδοθοῦν: Ὅσον ἄγριαι καί ἄν εἶναι αὗται αἱ κυρίαι τῶν Παπούας δέν ἠμποροῦν νά τούς κάμουν τίποτε περισσότερον ἀπό ὅ,τι καί αἱ λευκαί γυναῖκες: Νά τούς… ψήσουν τό ψάρι στά χείλη!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟΝ ΥΔΩΡ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ

Συνεχίσθησαν καί σήμερον αἱ ἐργασίαι τοῦ 1ου Εὐρωπαϊκοῦ Συμποσίου «Πόσιμον ὕδωρ ἀπό τήν θάλασσαν», τό ὀργανωθέν ὑπό τάς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Χημικῶν. Κατά τήν σημερινήν συνεδίασιν, ὡμίλησεν, ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἀφαλατώσεως τοῦ θαλασσίου ὕδατος ὁ καθηγητής τῆς μηχανικῆς χημείας τοῦ Πολυτεχνικοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Νέας Ὑόρκης δρ Ντόναλτν Ὄτμερ. Ὡμίλησαν, ἐπίσης, σχετικῶς, οἱ Βρεταννοί ἐπιστήμονες κ.κ. Ντ. Μποῦστερ καί Ρ. Γουάτσον, οἱ Ἀμερικανοί καθηγηταί κ. Μ. Τρίμπους καί κ. Ρ. Ἔβανς κ.ἄ.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε