Οἱ Ἀξίες τῆς «Ἑστίας» τό 2021

ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 πού μόλις καλωσορίσαμε θά εἶναι πρῶτα ὁ Θεός τό πέμπτο πού διανύω στήν διεύθυνση τῆς ἱστορικῆς «Ἑστίας».

Τήν 1η Φεβρουαρίου θά κλείσουν τά τέσσερα, καί μέ τό καλό θά «μποῦμε» στόν πέμπτο. Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ λοιπόν στήν αὐγή τῆς νέας χρονιᾶς νά διατυπώσω μερικές προσωπικές σκέψεις κοιτώντας πρός τό μέλλον ἀλλά καί πρός τό παρελθόν. Ὅταν δεχόμουν τήν τιμητική πρόταση πού μοῦ ἔκανε μέ τήν πατρότρυνση τοῦ Λευτέρη Σκιαδᾶ ὁ ἐκδότης Ἰωάννης Φιλιππάκης –κάποτε πρέπει νά τοῦ πιστωθεῖ ὅτι διέσωσε αὐτόν τόν ἱστορικό τίτλο– γνώριζα τό βάρος τῆς σκυτάλης πού παρελάμβανα. Ἀσήμαντοι εἴμαστε ὅλοι ἐμεῖς μπροστά στούς Κύρου καί τούς τιτᾶνες τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος πού κόσμησαν κατά καιρούς τίς στῆλες της. Ἀγνοοῦσα ὅμως τό εὖρος τῆς εὐθύνης. Ἡ «Ἑστία» δέν εἶναι ἐφημερίδα ἁπλῶς. Εἶναι κιβωτός τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Εἶναι σύστημα Ἀξιῶν. Καί ὅπως μοῦ εἶπε εὔστοχα ἕνας συνδρομητής μας: «Ἡ ἱστορία καί ἡ παράδοση τῆς Ἑστίας δεσμεύει καί ὁρίζει τούς ἑκάστοτε διευθυντές της καί ὄχι οἱ διευθυντές τήν “Ἑστία”».

Στά τέσσερα αὐτά χρόνια τό κατάλαβα ἄριστα, καί τόν εὐχαριστῶ. Κατά τοῦτο, ἡ μόνη μεταρρύθμιση πού ἔγινε στό προφίλ της –πέραν τῆς αἰσθητικῆς χάρη στόν Κώστα Ἡρακλῆ Γεωργίου– ἦταν τό ρεπορτάζ μέ παρέμβαση. Ἡ προσθήκη τῆς πρωτογενοῦς πληροφορίας στήν ἀνάλυση. Μά κυρίως ἡ ἐπιστροφή τῶν ἀξιῶν τῆς «Ἑστίας» στά πρῶτα της θέματα. Μέ ἔμφαση στούς ἐθνικούς ἀγῶνες στούς ὁποίους τήν εἶχαν γαλουχήσει οἱ ἱδρυτές της. Καί βεβαίως στήν γλῶσσα, στήν παράδοση, στήν οἰκογένεια, στήν Ὀρθοδοξία, στούς θεσμούς πού κράτησαν τήν Ἑλλάδα ὄρθια. Στήν ἱστορία καί τούς ἥρωές της πού κάποιοι προσπαθοῦν νά διαγράψουν ὅπως ὁ Παῦλος Μελᾶς (δημοσιεύσαμε τό τελευταῖο του γράμμα πρός τήν κόρη του), ὁ Ἴων Δραγούμης, ὁ Εὐαγόρας Παλληκαρίδης. Φωτίσαμε ὅλο αὐτό τό διάστημα κάθε παρέμβαση γιά τήν γλῶσσα καί, σήμερα νά, ξεσπᾶ ἕνα νέο κίνημα γιά τήν ὑπεράσπισή της. Ἀναδείξαμε τούς εὐεργέτες μας σύγχρονους καί ἀθόρυβους (Ι. Τσούνης). Στηρίξαμε μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς μας τήν ναυτιλία μας. Φέραμε ξανά στήν πρώτη σελίδα τῆς ἐφημερίδας τούς Εὔζωνες τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς. Κάναμε εἰδικά πρωτοσέλιδα γιά τήν ἐθνική μνήμη ὅπως γιά τήν Κύπρο, τήν Μικρασία, τήν Βόρειο Ἤπειρο, τόν Πόντο, τήν Μακεδονία μας, τά νησιά τοῦ Αἰγαίου καθώς καί τήν πρωτεύουσα τῆς ψυχῆς μου, τήν Θράκη.

Καί βεβαίως «προκαλέσαμε». Ἐάν δέν προκαλούσαμε δέν θα ἀσχολεῖτο μαζί μας ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν οὔτε ἡ ἐφημερίδα «Γενή Σαφάκ». Δέν θά γινόμασταν θέμα γιά τόν Καποδίστρια στό πρακτορεῖο «Νοβόστι». Οὔτε βεβαίως ἐπιχείρημα στά χείλη πρωθυπουργῶν σέ πρό ἡμερησίας συζήτηση γιά τό Μακεδονικό στήν Βουλή. Ἤ ἀκόμη καί βιβλιογραφική παραπομπή στό τελευταῖο πόνημα Κοτζιᾶ γιά τό Σκοπιανό. Οἱ ἀποκαλύψεις μας γιά τούς διαλόγους Τράμπ – Μητσοτάκη, γιά τό μυστικό περιεχόμενο τῶν διερευνητικῶν ἐπαφῶν Ἑλλάδος – Τουρκίας, ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου Γιαννάκη Κασουλίδη στά γραφεῖα μας, ἡ ἀποκάλυψη τῆς παρακρατικῆς δράσης μυστικῶν ὑπηρεσιῶν στήν Θράκη, ἡ ἀνάδειξη τῶν ἀπαράδεκτων δηλώσεων γιά τό Καστελλόριζο, οἱ ρήξεις μας μέ ὁρισμένα κομβικά πρόσωπα τοῦ δημοσίου βίου γιά τόν τρόπο πού ἀντιλαμβάνονται τήν Ἑλλάδα κατά τήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων τους τώρα ἤ στό παρελθόν –ὅπως ἡ ἀξιότιμη Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ὁ Διοικητής τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, ἡ ἡγεσία τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (ἀκόμη καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί ἡ Πρόεδρος τοῦ 2021 σέ μιά στιγμή)– εἶναι μερικά δείγματα γραφῆς μας, ὁδηγός γιά τό μέλλον.

Κάνω αὐτήν τήν ἀνασκόπηση, ἀγαπητοί φίλοι, στό κατώφλι τῆς νέας χρονιᾶς ὄχι γιά νά θυμίσω τί κάναμε αὐτά τά χρόνια –ἡ ἐπιτυχία στήν δημοσιογραφία εἶναι ἐφήμερη καί ὅποιος κάθεται στίς δάφνες της ματαιόδοξος– ἀλλά γιατί νιώθω στήν αὐγή τοῦ 2021 τήν ἀνάγκη νά ὑπογραμμίσω ποιό εἶναι τό Σύνταγμα Ἀξιῶν τοῦ προμαχῶνα τῆς «Ἑστίας». Δέν τά κάναμε ἄλλως τε ὅλα σωστά, κάναμε καί λάθη, ὡστόσο τά λάθη μας ἦταν καί θά παραμένουν ἀνυστερόβουλα. Γίνονται μέσα στήν ἀγωνία μας γιά τόν Ἑλληνισμό καί τήν τύχη του. Διότι ὄντες «σκεπτικοί» φιλοευρωπαῖοι καί φιλοδυτικοί θεωροῦμε πώς τά ἑπόμενα χρόνια τό στοίχημα δέν περιορίζεται στήν πατρίδα καί στό ἀπρόσβλητον τοῦ ἐδάφους της. Τό στοίχημα εἶναι ἡ Ἑλληνικότητα! Ἡ διάσωση τῆς συνέχειας τοῦ Ἔθνους. Ποιό εἶναι λοιπόν τό Σύνταγμα Ἀξιῶν μας.

Ἡ πρώτη του ἀξία εἶναι ὁ Τύπος καί ἡ πρωτογενής εἴδηση. Πιστεύουμε στίς ἐφημερίδες. Συνηθίζουμε νά λέμε ὅτι δέν πεθαίνει ὁ Τύπος, ἡ σκέψη πεθαίνει. Αὐτήν προσπαθοῦμε μέ τίς δικές μας δυνάμεις νά ἀναστήσουμε. Τό 2021 ἡ εἴδηση θά ἐξακολουθήσει νά προηγεῖται τῶν ἰδεολογικῶν μας προτιμήσεων. Ὅσο καί ἄν αὐτό καμμιά φορά δυσαρεστεῖ. Οἱ ἐφημερίδες ἐκδίδονται στό ὄνομα τῆς κοινῆς γνώμης, κανενός ἄλλου. Ἡ δεύτερη ἀξία του εἶναι ὅτι ἡ «Ἑστία» εἶναι ἐθνική ἐφημερίδα. Δέν ἀσχολεῖται ἰδιαιτέρως μέ τά παραπολιτικά πού κατατρύχουν τήν πολιτική μας κουζίνα. Στηρίζει τήν κεντροδεξιά φιλελεύθερη παράταξη, ἀλλά δέν μετέχει σέ ἐσωκομματικά παιχνίδια. Οἱ ὅποιες ἐπισημάνσεις μας γιά τά ἐθνικά θέματα, τά θέματα διαφάνειας καί δημοκρατίας, τίς μειονότητες, τό νέο οἰκογενειακό δίκαιο, διατυπώνονται μόνο στό μέτρο πού ἐπηρεάζεται ἡ φυσιογνωμία τῆς μεγάλης συντηρητικῆς παράταξης. Ἕτερον οὐδέν. Ἄς μήν ἀναζητεῖ κανείς στίς ἐπισημάνσεις μας συμπάθειες ἤ ἀντιπάθειες γιά πρόσωπα. Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μᾶς κάνει τήν τιμή νά εἶναι συνδρομητής μας καί γνωρίζει ἄριστα τίς ἀγωνίες μας.

Ἡ τρίτη ἀξία μας εἶναι ἡ σταθερή ἄποψη, ὅτι οἱ ἐφημερίδες πρέπει νά εἴμαστε κοντά στήν κοινωνία. Ἐπισκέψεις σάν καί αὐτές πού κάναμε στήν Κάσο, τήν Φλώρινα, τίς Πρέσπες, τήν Καλαμάτα, τήν Πάτρα, τήν Θεσσσαλονίκη, τήν Δράμα, τήν Κομοτηνή, τήν Ξάνθη, τά Γραμμενοχώρια τῆς Ἠπείρου θά συνεχιστοῦν, πρῶτα ὁ Θεός. Ἀπό κοντά καταλαβαίνεις τήν Ἑλλάδα καλύτερα. Ἡ συμμετοχή μας σέ πρωτοβουλίες ὅπως τό «Ἀβέρωφ ΙΙ» τοῦ Προδρόμου Ἐμφιετζόγλου ἤ Ἐπιτροπῶν γιά τό 2021, τό ἴδιο.

Ἡ τέταρτη ἀξία μας εἶναι πώς ἡ «Ἑστία» θά ἐξακολουθήσει νά εἶναι φιλελεύθερη ἐφημερίδα, μέ πίστη στήν ἰδιωτική πρωτοβουλία, τήν ἀξιοκρατία καί τήν ἀτομική προκοπή. Θά ἐξακολουθήσει νά εἶναι σταυροδρόμι ἰδεῶν. Ὁ τρόπος πού διαχειριστήκαμε τό θέμα τῆς συνεπιμέλειας δίδοντας χῶρο σέ ὅλες τίς ἀπόψεις ἄς εἶναι δεῖγμα γραφῆς μας. Τό ἴδιο καί ἡ συνεργασία μας μέ τή νέα γενιά τῶν Ἑλλήνων φοιτητῶν τῶν ὁποίων οἱ ἀπόψεις φιλοξενοῦνται στήν στήλη πού καθιέρωσε ἡ νέα Διευθύντρια Σύνταξης Μύρνα Νικολαΐδου. Ἡ κορυφαία προτεραιότητά μας ὅμως εἶναι ἡ πατρίδα, τό Ἔθνος, ἡ Ἑλληνικότης, ἡ ὑπεράσπιση τῆς Οἰκουμενικότητας τοῦ Πολιτισμοῦ μας. Ἡ πολιτική τοῦ «ἔξυπνου παριωτισμοῦ», πού ἀπό ἄρθρο μας ἔγινε σλόγκαν στό Ὑπουργεῖο Παιδείας! Δέν εἴμαστε χθεσινό Ἔθνος, ἀξιώνουμε σεβασμό. Ἐκπτώσεις δέν χωροῦν. Καί τό 2021 θά δημοσιεύουμε μέ θάρρος κάθε πληροφορία πού ἀποσκοπεῖ στήν ἀποτροπή νέων τετελεσμένων.

Ὅταν ἀνέλαβα τήν Διεύθυνση τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς ἐφημερίδας τό 2017 τά ἐθνικά θέματα ἦταν σέ ὕφεση. Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, βρισκόμαστε σέ μιά περίοδο ἱστορικῶν ἀναθεωρήσεων πού πρέπει νά ἀποτραποῦν. Ἀναδείξαμε μέσα στό 2020 τόν ἐγγυητικό ρόλο τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεών μας καί εἴμαστε βέβαιοι ὅτι μέσα στό 2021 τό ἔτος ἑορτασμοῦ τῆς ἐθνικῆς μας ἀνεξαρτησίας θά ἀκολουθήσει τά χνάρια της καί ἡ πολιτική μας τάξη. Γνωρίζουμε ἄριστα ὅτι ἡ οἰκονομία πού λόγω τῆς πανδημίας θά ἐπανέλθει σέ πρῶτο πλάνο θά ἐπηρεάσει τίς ἐπιλογές. Γι’ αὐτό καί κατά τήν διάρκεια τοῦ ἔτους θά δώσουμε ἔμφαση στούς ἀριθμούς. Πρέπει νά σᾶς ἐξομολογηθῶ ὅτι ἦρθαν στιγμές μέσα στό 2020 πού νιώσαμε μόνοι. Καί ὅταν κάποιοι ἐπιχείρησαν νά σύρουν τόν ἐκδότη μας στό Εἰδικό Δικαστήριο καί ὅταν κάποιοι ἀπό ἐμᾶς βρεθήκαμε στό στόχαστρο ξένων ἀρχηγῶν κρατῶν καί ὅταν ἀναρχικές ὁμάδες ἐπιτέθηκαν στά γραφεῖα μας καί ὅταν ἀποκαλύψεις τῆς ἐφημερίδας μας σκεπάζονταν ἀπό τήν σιωπή. Εἴμαστε μαθημένοι στήν μοναξιά ὅμως, μᾶς χαλυβδώνει.

Γιατί, οὕτως ἤ ἄλλως, μόνοι ξεκινήσαμε τήν πορεία μας. Τά γραφεῖα τῆς ἐφημερίδας μας εἶναι δίπλα στό Καλλιμάρμαρο Στάδιο, ἀλλά οἱ μαραθώνιοι ὅλων ἡμῶν ἄρχισαν ἀπό πολύ μακρυά. Διαβεβαιώνουμε λοιπόν: Θά συνεχίσουμε μέ πάθος τήν πορεία μας. Δέν θά κουραστοῦμε. Τήν ἀλήθεια μπορεῖς νά τήν καθυστερήσεις, ἀλλά στό τέλος φθάνει πάντα στόν προορισμό της. Καλή μας χρονιά.

Απόψεις

«Τενεκές» καί ὁ κ. Γκρῆνμπεργκ;

Εφημερίς Εστία
Ἀπελύθη ἀπό τήν ΝΔ ὁ ἀρχιτέκτων τῆς νίκης τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν τοῦ 2023 Ἀμερικανός σύμβουλος – Μαρινάκης: «Ἦταν συμβασιοῦχος» – Ἐπιχείρησις ἐπιρρίψεως εὐθυνῶν γιά τήν ἧττα στόν ἐπικοινωνιολόγο – Ἠρνήθη νά γίνει «μαῦρο πρόβατο» ὁ Κωστῆς Χατζηδάκης, μετακινούμενος στό ΥΠΕΞ

Ἡ φρόνιμος Ἐκκλησία σκύβει τό κεφάλι

Μανώλης Κοττάκης
ΣΕ προηγούμενο σημείωμά μας ἐπικεντρωθήκαμε στήν φθορά πού ὑπέστησαν σέ αὐτές τίς εὐρωεκλογές ὁρισμένοι «θεσμοί» ὅπως τά κόμματα, τά Μέσα Ἐνημερώσεως καί οἱ ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων.

Ἀλέξης Πατέλης: Δραματικές περικοπές στά ἐπιδόματα τουρισμοῦ, τέκνων, μητρότητος

Εφημερίς Εστία
ΜΑΧΑΙΡΙ στό ἐποχικό ἐπίδομα πού λαμβάνουν οἱ ἐργαζόμενοι στόν τουρισμό ἐν ὀνόματι τῆς αὐξήσεως τῶν θέσεων ἐργασίας καί πλήρη ἀναθεώρηση τῆς ἐπιδοματικῆς πολιτικῆς σχεδιάζει ἡ Κυβέρνησις.

Ἀπό τήν Μελβούρνη ἐπί κοντῷ μέχρι τήν Ρώμη

Δημήτρης Καπράνος
Πολύ δυνατός ἀθλητής ὁ Ἐμμανουήλ Καραλῆς.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΠΛΑΝΗ