ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΛΙΝ ΤΑ ΙΔΙΑ!

Σχετικῶς μέ τήν ἐπίθεσιν τοῦ Τουρκικοῦ καταδιωκτικοῦ κατά τῶν δύο Ἑλληνικῶν ἁλιευτικῶν εἰς τά χωρικά μας ὕδατα, ἀνεκοινώθη «ἐξ ἁρμοδίας πηγῆς», ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἀναμένει ἐπίσημον ἔκθεσιν ἐπί τοῦ ἐπεισοδίου, «διά νά προβῇ εἰς τάς ἐνδεδειγμένας ἐνεργείας». Ἀλλά, ἄν δέν ἀπατώμεθα, μέ τό ἴδιον χλιαρόν τρόπον ἀντέδρασεν ἡ Κυβέρνησις εἰς ὅλας τάς προηγουμένας περιπτώσεις κακοήθους συμπεριφορᾶς τῶν Τούρκων ἔναντι τῶν ναυτικῶν μας! Ἕως ὅτου ἔλθῃ ἡ «ἐπίσημος ἔκθεσις», τό ἐπεισόδιον θά ἔχῃ λησμονηθῇ… Δίκαιον δέν ἔχουν λοιπόν οἱ Τοῦρκοι, πού γίνονται διαρκῶς θρασύτεροι;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Πρός τούς διευθυντάς τῶν Ταμείων τοῦ Κράτους ἐκοινοποιήθη ἐγκύκλιος τοῦ Γεν. Λογιστηρίου, διά τῆς ὁποίας ἐφιστάται ἡ προσοχή τοῦ προσωπικοῦ τῶν Ταμείων ἐπί τῆς ἐπιβαλλόμενης ὡς ἐκ τῆς ἰδιαζούσης φύσεως τῆς ἀποστολῆς του ἀμέμπτου συμπεριφορᾶς του πρός τούς φορολογουμένους καί λοιπούς συναλασσομένους μετά τῶν ταμείων. Ὁ ταμιακός ὑπάλληλος πρέπει νά παρέχει προθύμως πᾶσαν διευκρίνισιν πρός τόν φορολογούμενον. Τέλος ὑπογραμμίζεται, ὅτι οἱαδήποτε ὑπηρεσιακή ἀπόδοσις τοῦ ταμιακοῦ ὑπαλλήλου θά θεωρεῖται ἐλλιπής ἄν δέν συνοδεύεται καί ἀπό τό προσόν τῆς ἀρίστης συμπεριφορᾶς του ἔναντι τοῦ φορολογουμένου.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ