Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΛΙΝ ΤΑ ΙΔΙΑ!

Σχετικῶς μέ τήν ἐπίθεσιν τοῦ Τουρκικοῦ καταδιωκτικοῦ κατά τῶν δύο Ἑλληνικῶν ἁλιευτικῶν εἰς τά χωρικά μας ὕδατα, ἀνεκοινώθη «ἐξ ἁρμοδίας πηγῆς», ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἀναμένει ἐπίσημον ἔκθεσιν ἐπί τοῦ ἐπεισοδίου, «διά νά προβῇ εἰς τάς ἐνδεδειγμένας ἐνεργείας». Ἀλλά, ἄν δέν ἀπατώμεθα, μέ τό ἴδιον χλιαρόν τρόπον ἀντέδρασεν ἡ Κυβέρνησις εἰς ὅλας τάς προηγουμένας περιπτώσεις κακοήθους συμπεριφορᾶς τῶν Τούρκων ἔναντι τῶν ναυτικῶν μας! Ἕως ὅτου ἔλθῃ ἡ «ἐπίσημος ἔκθεσις», τό ἐπεισόδιον θά ἔχῃ λησμονηθῇ… Δίκαιον δέν ἔχουν λοιπόν οἱ Τοῦρκοι, πού γίνονται διαρκῶς θρασύτεροι;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Πρός τούς διευθυντάς τῶν Ταμείων τοῦ Κράτους ἐκοινοποιήθη ἐγκύκλιος τοῦ Γεν. Λογιστηρίου, διά τῆς ὁποίας ἐφιστάται ἡ προσοχή τοῦ προσωπικοῦ τῶν Ταμείων ἐπί τῆς ἐπιβαλλόμενης ὡς ἐκ τῆς ἰδιαζούσης φύσεως τῆς ἀποστολῆς του ἀμέμπτου συμπεριφορᾶς του πρός τούς φορολογουμένους καί λοιπούς συναλασσομένους μετά τῶν ταμείων. Ὁ ταμιακός ὑπάλληλος πρέπει νά παρέχει προθύμως πᾶσαν διευκρίνισιν πρός τόν φορολογούμενον. Τέλος ὑπογραμμίζεται, ὅτι οἱαδήποτε ὑπηρεσιακή ἀπόδοσις τοῦ ταμιακοῦ ὑπαλλήλου θά θεωρεῖται ἐλλιπής ἄν δέν συνοδεύεται καί ἀπό τό προσόν τῆς ἀρίστης συμπεριφορᾶς του ἔναντι τοῦ φορολογουμένου.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ