ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΛΙΝ ΤΑ ΙΔΙΑ!

Σχετικῶς μέ τήν ἐπίθεσιν τοῦ Τουρκικοῦ καταδιωκτικοῦ κατά τῶν δύο Ἑλληνικῶν ἁλιευτικῶν εἰς τά χωρικά μας ὕδατα, ἀνεκοινώθη «ἐξ ἁρμοδίας πηγῆς», ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἀναμένει ἐπίσημον ἔκθεσιν ἐπί τοῦ ἐπεισοδίου, «διά νά προβῇ εἰς τάς ἐνδεδειγμένας ἐνεργείας». Ἀλλά, ἄν δέν ἀπατώμεθα, μέ τό ἴδιον χλιαρόν τρόπον ἀντέδρασεν ἡ Κυβέρνησις εἰς ὅλας τάς προηγουμένας περιπτώσεις κακοήθους συμπεριφορᾶς τῶν Τούρκων ἔναντι τῶν ναυτικῶν μας! Ἕως ὅτου ἔλθῃ ἡ «ἐπίσημος ἔκθεσις», τό ἐπεισόδιον θά ἔχῃ λησμονηθῇ… Δίκαιον δέν ἔχουν λοιπόν οἱ Τοῦρκοι, πού γίνονται διαρκῶς θρασύτεροι;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Πρός τούς διευθυντάς τῶν Ταμείων τοῦ Κράτους ἐκοινοποιήθη ἐγκύκλιος τοῦ Γεν. Λογιστηρίου, διά τῆς ὁποίας ἐφιστάται ἡ προσοχή τοῦ προσωπικοῦ τῶν Ταμείων ἐπί τῆς ἐπιβαλλόμενης ὡς ἐκ τῆς ἰδιαζούσης φύσεως τῆς ἀποστολῆς του ἀμέμπτου συμπεριφορᾶς του πρός τούς φορολογουμένους καί λοιπούς συναλασσομένους μετά τῶν ταμείων. Ὁ ταμιακός ὑπάλληλος πρέπει νά παρέχει προθύμως πᾶσαν διευκρίνισιν πρός τόν φορολογούμενον. Τέλος ὑπογραμμίζεται, ὅτι οἱαδήποτε ὑπηρεσιακή ἀπόδοσις τοῦ ταμιακοῦ ὑπαλλήλου θά θεωρεῖται ἐλλιπής ἄν δέν συνοδεύεται καί ἀπό τό προσόν τῆς ἀρίστης συμπεριφορᾶς του ἔναντι τοῦ φορολογουμένου.

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923