Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΛΙΝ ΤΑ ΙΔΙΑ!

Σχετικῶς μέ τήν ἐπίθεσιν τοῦ Τουρκικοῦ καταδιωκτικοῦ κατά τῶν δύο Ἑλληνικῶν ἁλιευτικῶν εἰς τά χωρικά μας ὕδατα, ἀνεκοινώθη «ἐξ ἁρμοδίας πηγῆς», ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἀναμένει ἐπίσημον ἔκθεσιν ἐπί τοῦ ἐπεισοδίου, «διά νά προβῇ εἰς τάς ἐνδεδειγμένας ἐνεργείας». Ἀλλά, ἄν δέν ἀπατώμεθα, μέ τό ἴδιον χλιαρόν τρόπον ἀντέδρασεν ἡ Κυβέρνησις εἰς ὅλας τάς προηγουμένας περιπτώσεις κακοήθους συμπεριφορᾶς τῶν Τούρκων ἔναντι τῶν ναυτικῶν μας! Ἕως ὅτου ἔλθῃ ἡ «ἐπίσημος ἔκθεσις», τό ἐπεισόδιον θά ἔχῃ λησμονηθῇ… Δίκαιον δέν ἔχουν λοιπόν οἱ Τοῦρκοι, πού γίνονται διαρκῶς θρασύτεροι;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Πρός τούς διευθυντάς τῶν Ταμείων τοῦ Κράτους ἐκοινοποιήθη ἐγκύκλιος τοῦ Γεν. Λογιστηρίου, διά τῆς ὁποίας ἐφιστάται ἡ προσοχή τοῦ προσωπικοῦ τῶν Ταμείων ἐπί τῆς ἐπιβαλλόμενης ὡς ἐκ τῆς ἰδιαζούσης φύσεως τῆς ἀποστολῆς του ἀμέμπτου συμπεριφορᾶς του πρός τούς φορολογουμένους καί λοιπούς συναλασσομένους μετά τῶν ταμείων. Ὁ ταμιακός ὑπάλληλος πρέπει νά παρέχει προθύμως πᾶσαν διευκρίνισιν πρός τόν φορολογούμενον. Τέλος ὑπογραμμίζεται, ὅτι οἱαδήποτε ὑπηρεσιακή ἀπόδοσις τοῦ ταμιακοῦ ὑπαλλήλου θά θεωρεῖται ἐλλιπής ἄν δέν συνοδεύεται καί ἀπό τό προσόν τῆς ἀρίστης συμπεριφορᾶς του ἔναντι τοῦ φορολογουμένου.

Απόψεις

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924