ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΛΙΝ ΤΑ ΙΔΙΑ!

Σχετικῶς μέ τήν ἐπίθεσιν τοῦ Τουρκικοῦ καταδιωκτικοῦ κατά τῶν δύο Ἑλληνικῶν ἁλιευτικῶν εἰς τά χωρικά μας ὕδατα, ἀνεκοινώθη «ἐξ ἁρμοδίας πηγῆς», ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἀναμένει ἐπίσημον ἔκθεσιν ἐπί τοῦ ἐπεισοδίου, «διά νά προβῇ εἰς τάς ἐνδεδειγμένας ἐνεργείας». Ἀλλά, ἄν δέν ἀπατώμεθα, μέ τό ἴδιον χλιαρόν τρόπον ἀντέδρασεν ἡ Κυβέρνησις εἰς ὅλας τάς προηγουμένας περιπτώσεις κακοήθους συμπεριφορᾶς τῶν Τούρκων ἔναντι τῶν ναυτικῶν μας! Ἕως ὅτου ἔλθῃ ἡ «ἐπίσημος ἔκθεσις», τό ἐπεισόδιον θά ἔχῃ λησμονηθῇ… Δίκαιον δέν ἔχουν λοιπόν οἱ Τοῦρκοι, πού γίνονται διαρκῶς θρασύτεροι;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Πρός τούς διευθυντάς τῶν Ταμείων τοῦ Κράτους ἐκοινοποιήθη ἐγκύκλιος τοῦ Γεν. Λογιστηρίου, διά τῆς ὁποίας ἐφιστάται ἡ προσοχή τοῦ προσωπικοῦ τῶν Ταμείων ἐπί τῆς ἐπιβαλλόμενης ὡς ἐκ τῆς ἰδιαζούσης φύσεως τῆς ἀποστολῆς του ἀμέμπτου συμπεριφορᾶς του πρός τούς φορολογουμένους καί λοιπούς συναλασσομένους μετά τῶν ταμείων. Ὁ ταμιακός ὑπάλληλος πρέπει νά παρέχει προθύμως πᾶσαν διευκρίνισιν πρός τόν φορολογούμενον. Τέλος ὑπογραμμίζεται, ὅτι οἱαδήποτε ὑπηρεσιακή ἀπόδοσις τοῦ ταμιακοῦ ὑπαλλήλου θά θεωρεῖται ἐλλιπής ἄν δέν συνοδεύεται καί ἀπό τό προσόν τῆς ἀρίστης συμπεριφορᾶς του ἔναντι τοῦ φορολογουμένου.

Απόψεις

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ