Ὁ Κολοκοτρώνης καί ἡ ἀγνωμοσύνη

ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ ἀπό τήν ἐπίσκεψη Πομπέο στήν Ἀθήνα;

Ἐξαρτᾶται ἀπό ποιά ὀπτική γωνία τήν βλέπει κανείς. Ὑπάρχουν τρεῖς: τό κείμενο τῆς συμφωνίας ἀμυντικῆς συνεργασίας αὐτῆς καθ’ ἑαυτῆς. Οἱ δηλώσεις του γιά τά θέματα πού μᾶς «καῖνε» (ΑΟΖ, ἐγγυήσεις, Αἰγαῖο). Καί βεβαίως οἱ διακηρύξεις του γιά ἐπενδύσεις τῶν ΗΠΑ στήν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες ἄν γίνουν οὐσιαστικά θά εἶναι ἡ πρώτη μεγάλη βοήθεια πού μᾶς δίδουν οἱ σύμμαχοι μετά τό σχέδιο Μάρσαλ.

Ἡ Συμφωνία μέ βάση ὅσα γνωρίζουμε –δέν ἔχει δοθεῖ ἀκόμη στήν δημοσιότητα– εἶναι σέ γενικές γραμμές καλή γιά τήν Ἑλλάδα: ναυτική βάση στήν Ἀλεξανδρούπολη (ἐγγύηση γιά τήν ἀκεραιότητα τῆς Θράκης), ὑποδομές γιά drones πού εἶναι ἡ νέα ἀσύμμετρη ἀπειλή γιά τήν ἄμυνά μας στό Αἰγαῖο, ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος στό γεωπολιτικό δόγμα τῆς Συμμαχίας σέ Βαλκάνια, Μεσόγειο, Μέση Ἀνατολή. Σημειώνεται μάλιστα, πρός τιμήν τῶν κ. Μητσοτάκη καί Δένδια, ὅτι ἀπέρριψαν τίς πιέσεις τῶν ΗΠΑ νά παρακάμπτεται ἡ Ἑλληνική Βουλή γιά τό ἄνοιγμα νέων βάσεων τῶν ΗΠΑ στήν Ἑλλάδα καί νά ἀρκεῖ ἡ ἁπλή ἔγκριση τοῦ «ἐκτελεστικοῦ πράκτορος» (ἀμερικανική ὁρολογία) ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Πρός τιμήν Μητσοτάκη καί Δένδια ἐπίσης ὅτι ἀρνήθηκαν νά εἶναι οἱ διοικητές τῶν βάσεων Στεφανοβικείου καί τῆς Λάρισας Ἀμερικανοί, κατά τό πρότυπο τῆς Σούδας. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα ὅμως θά ἀναμένουμε νά δοῦμε τό κείμενο τῆς Συμφωνίας τί προβλέπει σέ περίπτωση πού ἡ Ἑλλάς δεχθεῖ ἐπίθεση ἀπό τήν Τουρκία. Οἱ παλαιότερες συμφωνίες ὅριζαν καί ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου τό ἔθεσε σέ ἐφαρμογή στήν κρίση τῶν τριῶν ἡμερῶν τό 1987, ὅτι σέ περίπτωση ἀπειλῆς τουρκικῆς ἐπίθεσης οἱ βάσεις κλείνουν. Ἀναστέλλεται ἡ δραστηριότης τους. Γι’ αὐτό ἔχει ἄλλωστε σημασία καί ἡ ἐθνικότητα τοῦ διοικητῆ τους. Τό λέει ἡ συμφωνία; Τό ζητήσαμε; Ἀμφίβολο. Κάποια διατύπωση θά ἐπιτρέπει ἑρμηνεία, ἀλλά ξεκάθαρη ρήτρα δέν πρέπει νά ὑπάρχει.

Ὅσον ἀφορᾶ τίς θέσεις πού διατύπωσε ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός Ἐξωτερικῶν γιά τά μείζονα ζητήματα τῆς ἐξωτερικῆς μας πολιτικῆς, ὑπάρχουν σύν-πλήν. Ξεκάθαρες ἐγγυήσεις ὅτι οἱ ΗΠΑ θά προστατεύσουν τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος ἄν δεχθοῦμε ἐπίθεση ἀπό τήν Τουρκία σέ οἱοδήποτε μέρος τῆς ἐπικράτειας δέν δόθηκε ὅπως ἔκαναν στό παρελθόν ὁ Κάρτερ, ὁ Μπούς ὁ πρεσβύτερος μέ ἐπιστολή στόν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ καί προσφάτως τό State Department ἀναφερόμενο σέ τυχόν ἐπίθεση τῆς Ρωσσίας κατά τῆς Ἑλλάδος. Ὅταν ἀρχικῶς ἐρωτήθηκε περί παροχῆς «ξεκάθαρων ἐγγυήσεων» ὁ κ. Πομπέο στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν σφύριξε ἀδιάφορα καί ἄρχισε νά ὁμιλεῖ περί ἀνέμων καί ὑδάτων. Ἐξέλαβε τήν ἐρώτηση ὡς ἀφορῶσα περισσότερο τήν Κυπριακή ΑΟΖ καί λιγώτερο τό Αἰγαῖο, καί δήλωσε νεφελωδῶς:

«Στή διπλωματία δέν λέμε ἐκ τῶν προτέρων τίς ἐνέργειες στίς ὁποῖες θά προχωρήσουμε. Μπορῶ, ὅμως, νά σᾶς πῶ ὅτι κατανοοῦμε τούς κινδύνους, γνωρίζουμε τίς δραστηριότητες καί θά κάνουμε τίς ἀπαραίτητες ἐνέργειες ὥστε νά μήν ἔχουμε στρατικοποίηση τῶν θεμάτων καί νά φτάσουμε σέ ἀποτελέσματα πού θά εἶναι ἀμοιβαῖα ἀποδεκτά. Δέν μπορεῖ νά ἐπιτραπεῖ στήν Τουρκία νά κάνει παράνομες γεωτρήσεις».

Στήν πραγματικότητα ὁ κ. Πομπέο ἀναφέρθηκε σέ διπλωματικές ἀντιδράσεις. Δέν παρέπεμψε σέ στρατιωτική δράση. Σχεδόν ὑπαινίχθηκε τήν ἀνάγκη ἔναρξης ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Καί γιά τό Αἰγαῖο, ὥστε νά ἀποφύγουμε τήν «στρατιωτικοποίηση» καί γιά τήν ΑΟΖ γιά τήν ὁποία τό ζητούμενο εἶναι τά «ἀμοιβαίως ἀποδεκτά ἀποτελέσματα». Δοθέντος ὅτι ἀναφερόμενος στήν κυπριακή ΑΟΖ ἔκανε λόγο γιά «διεθνῆ ὕδατα» (!) καί ἀπέφυγε ὅπως ὁ διάβολος τό λιβάνι νά χρησιμοποιήσει τόν ὅρο «κυρώσεις» γιά τούς S-400 τῆς Τουρκίας, εἶναι εὔλογο τί ζητοῦν ἀπό ἐμᾶς οἱ ΗΠΑ. Ἐλαφρῶς καλύτερη στήν διατύπωσή της ἀλλά πάντως ἐξ ἴσου νεφελώδης ἦταν ἡ ἀπάντηση πού ἔδωσε ὁ κ. Πομπέο στό «Ἵδρυμα Νιάρχος» γιά τήν ἀμερικανική ἀντίδραση, σέ περίπτωση τουρκικῆς ἀπόβασης σέ ἑλληνικό νησί. Ὅπως εἶπε:

«Νά εἶστε βέβαιοι ὅτι θά δράσουμε γιά νά προστατεύσουμε καί νά διατηρήσουμε τίς βασικές ἀξίες τῆς κυριαρχίας ἑνός κράτους, τοῦ κράτους Δικαίου καί τῆς προστασίας τῆς ἰδιωτικῆς περιουσίας».

Ἴσως γι’ αὐτό καί στό σενάριο τοῦ «Παρμενίωνος» οἱ καταλήψεις κατοικημένων νησιῶν δέν ἀπαντῶνται μέ πόλεμο ἀπό τήν Ἑλλάδα ἀλλά μέ ἀντιδράσεις κατάληψης ἀκατοίκητης βραχονησίδας…

Τέλος, ἡ ἐπίσκεψη Πομπέο ὁ ὁποῖος μετέβη στό Πεντάγωνο, κίνηση πού ἔγινε πρώτη φορά καί εἶναι ἐξαιρετικά συμβολική, πρέπει νά ἰδωθεῖ μέσα ἀπό τό πρῖσμα τῶν ἀμερικανικῶν ἐπενδύσεων. Viser, Sisco, Tesla εἶναι μερικές ἀπό τίς ἑταιρεῖες πού θά ἐπενδύσουν στήν Ἑλλάδα, σύν τά καζίνο. Καί βεβαίως τό 5G. Ὁ πόλεμος γιά τόν ἔλεγχο τοῦ τελευταίου –κρίσιμο γιά τό ποιός ἔχει τό πάνω χέρι στίς ὑποκλοπές σέ Βαλκάνια, Μέση Ἀνατολή– θά προκαλέσει ἀμερικανο-κινεζικό πόλεμο σέ ἑλληνικό ἔδαφος, μέ ἄγνωστη τήν ἀντίδραση τοῦ Πεκίνου γιά τίς ἐδῶ ἐπενδύσεις του.

Ἡ ἀπόφαση πού θά λάβει ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης θά ἔχει παρενέργειες. Ὅπως παρενέργειες –ἄγνωστο σέ ποιά ἐπίπεδα– θά ἔχει καί ἡ ἀπόφαση τῆς Ἑλλάδος νά ἱκανοποιήσει τίς ΗΠΑ καί νά ἀναμειχθεῖ μέσω τῆς ἀπόφασης τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας γιά τήν Οὐκρανία στόν γεωπολιτικό ἀνταγωνισμό τῆς περιοχῆς. Παίρνουμε ρίσκα ἀπέναντι σέ Κίνα – Ρωσσία γιά νά ἔρθουμε ἀκόμη πιό κοντά μέ τίς ΗΠΑ, τώρα πού οἱ Τοῦρκοι μοιάζουν νά τά σπᾶνε μαζί τους, καί τά Βαλκάνια εἶναι ἀσταθῆ. Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στήν ἐπιστολή του πρός Ἀμερικανό ἀξιωματοῦχο πού ἀνέγνωσε ὁ κ. Δένδιας στόν Πομπέο εἶχε δηλώσει πώς ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες «δέν εἴμαστε ἀγνώμονες». Ἐλπίζουμε καί οἱ Ἀμερικανοί νά μήν εἶναι τό ἴδιο ἀπέναντί μας μέ τόσα ρίσκα πού παίρνουμε. Ἀγνώμονες.

Απόψεις

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΙ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 22 Ἰουλίου 1924

Δευτέρα, 20 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ ΚΛΟΜΠΣ

Ἡ Δέσποινα πού δέν σώπασε ἀλλά πολυδακρύζει

Εφημερίς Εστία
Τό ὄχι τῆς δημοφιλοῦς τραγουδίστριας κ. Βανδῆ νά μετάσχει σέ ἐκδήλωση ὑπό τό βλέμμα τοῦ Κεμάλ γεμίζει ὑπερηφάνεια τούς Ἕλληνες καί ἐκθέτει τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας

Θά σᾶς ξεχνᾶμε κάθε μέρα

Μανώλης Κοττάκης
Ἕνα πολύ ὡραῖο μυθιστόρημα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνος «Παριζιάνου» συγγραφέως Βασίλη Ἀλεξάκη, τά κείμενα τοῦ ὁποίου κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μεταίχμιο», φέρει τόν τίτλο «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα».

Ἐπανεξελέγη ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν λόγῳ Οὐκρανίας

Εφημερίς Εστία
Βρυξέλλες.– Ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἐπανεξελέγη στήν προεδρία τῆς Κομμισσιόν μετά τήν σχετική ψηφοφορία στό Εὐρωκοινοβούλιο, μέ γνώμονα τήν θέληση τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν τήν συνέχιση τῆς ἐμπλοκῆς στήν Οὐκρανία.